Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/165/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012 r. w sprawie o przystąpieniu do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko ? Zdrój" w części obrębu ewidencyjnego Chełm Górny.

Uchwała Nr XII/165/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 05 marca 2012 r.

 

w sprawie o przystąpieniu do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko - Zdrój” w części obrębu ewidencyjnego Chełm Górny

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,
Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327,
Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217,
poz. 1281, Nr 149, poz. 887/, art. 9 ust. 1 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011r. Nr 32, 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala co następuje:

 

§ 1.1 Przystępuje się do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko - Zdrój” przyjętego Uchwałą
Nr VI/52/99 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmienionego Uchwała Nr XI/ 142/11 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011r.

2. Granice obszaru objętego zmianą Studium oznaczona na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2. Przedmiotem zamiany Studium jest zmiana sposobu zagospodarowania terenów w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny z przeznaczeniem terenu pod eksploatację kruszyw naturalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko - Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU NR XII/165/2012 Z DNIA 05 marca 212r.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny obejmującej działki nr 324/6, 324/10, 324/13, 324/14, 324/15 i 27/10, w granicach oznaczonych na załączonej mapie o powierzchni ok. 45,10 ha - na wniosek inwestora BONITEX Sp. z o.o. zamierzającego eksploatować na powyższym terenie kruszywo naturalne. Obecne przeznaczenie tych gruntów w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój to grunty rolne oraz tereny leśne oraz droga nr 27/10 łącząca miejscowości Chełm Górny i Chełm Dolny.

Uzasadnieniem dla podjęcia prac nad zmianą Studium jest poszerzenie bazy zasobowej złoża kruszywa naturalnego wobec wyczerpywania się dotychczas eksploatowanego złoża w Chełmie Górnym. Firma BONIETEX podejmując decyzję o wyborze nowego miejsca eksploatacji kruszyw kierowała się przede wszystkim bliskim położeniem potencjalnych złóż kruszywa od funkcjonującego zakładu wydobywczego - „Żwirowni Chełm Górny”.

Celem zmiany jest wprowadzenie dla tego terenu zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój określających powyższy teren jako: teren przemysłu eksploatacyjnego z określoną granicą terenu górniczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zmiana funkcji na potrzeby eksploatacji kruszyw naturalnych pozwoli na utrzymanie ciągłości ruchu obecnego zakładu, gwarantując stabilność zatrudnienia pracowników, jak również wpływów do budżetu gminnego z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

 

Niezbędny zakres prac planistycznych, przewidzianych przy realizacji przedmiotowej zmiany Studium, stanowić będzie problematyka określona w art. 10, ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, która nakazuje uwzględnić uwarunkowania wynikające w szczególności z:

 1. dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

 2. stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;

 3. stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,

 4. wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

 5. warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;

 6. zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;

 7. potrzeb i możliwości rozwoju gminy;

 8. stanu prawnego gruntów;

 9. występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;

 10. występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;

 11. występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;

 12. występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;

 13. stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;

W studium określone zostanie w szczególności:

 1. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

 2. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;

 3. obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;

 4. kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

 5. obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych;

 6. gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

 7. kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

 8. obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;

 9. obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

 10. obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji.

Wykonane będzie opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz.1298).

W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) przeprowadzone będzie postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowej zmiany Studium (uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu tworzenia zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej zasadności przystąpienia
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny obejmującej działki nr 324/6, 324/10, 324/13, 324/14, 324/15 i 27/10, z przeznaczeniem pod kopalnię kruszywa naturalnego, stwierdza się, co następuje :

  1. Teren wyznaczony do opracowania zmiany Studium posiada wstępne rozpoznanie geologiczne występujących tam złóż surowców mineralnych;

  2. Opracowanie zmiany Studium dla potrzeb eksploatacji kruszywa naturalnego pozwoli na utrzymanie działalności zakładu górniczego, gdyż - jak twierdzi inwestor w swoim wniosku - ulegają wyczerpaniu zasoby kopaliny na dotychczas eksploatowanym terenie a przekwalifikowanie wnioskowanych terenów pod potrzeby rozbudowy kopalni zapewni jej funkcjonowanie przez okres kolejnych 6 lat.

  3. Obszar objęty projektem uchwały obejmuje teren drogi gminnej nr 27/10 łączącej miejscowości Chełm Górny i Chełm Dolny. Zmian Studium określi zasady i możliwości wydobywania kopaliny w sposób zapewniający komunikację pomiędzy tymi miejscowościami;

  4. Przewidywany sposób zagospodarowania terenu objętego zmianą Studium - przemysł eksploatacyjny.

  5. Zmian Studium zapewni integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu wykonania uprawnień określonych w koncesji, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, ochrony środowiska.

Stwierdza się, że przystąpienie do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko Zdrój w obrębie ewidencyjnym Chełm Górny jest uzasadnione.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 14-11-2012 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 14-11-2012 11:56