Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/164/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenów położonych w obrębach Strzeszów i Czarnołęka celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


UCHWAŁA NR XII/164/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 05 marca 2012 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Trzcińsko-Zdrój
dla terenów położonych w obrębach Strzeszów i Czarnołęka celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 128, Nr 149, poz. 887/, art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju,

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr VI/52/99 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 16 kwietnia 1999 r., zmienionego uchwałą Nr XI/ 142/11 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011 r., dla terenów położonych w obrębach Strzeszów i Czarnołęka celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 1. Granice obszaru objętego opracowaniem zmiany Studium oznaczono na załączniku graficznym
  do niniejszej uchwały.

 2. Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie w/w obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z ustaleniem kierunków
  i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania wyznaczonych obszarów.

 3. Zmiany będą wprowadzone w odpowiednim zakresie części graficznej i tekstowej Studium.

§ 2. Uchyla się uchwalę Nr XLV/465/10 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 października
2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XII/164/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 05 marca 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenów położonych
w obrębach Strzeszów i Czarnołęka celem lokalizacji elektrowni wiatrowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w celu określenia polityki przestrzennej w gminie, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obszar opracowania zmiany Studium oznacza się na załączniku graficznym do uchwały.

Z wnioskiem o wyznaczenie w „studium” terenów pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych
w obszarze, którego zakres określony został w załączniku graficznym nr 1, wystąpiła firma Casa Projekt GmbH z siedzibą w D-27232 Sulingen/Niemcy, RudolfDiesel-Str.5. Wnioskowany teren stanowi obszar otwarty z dominującą funkcją upraw rolnych o dobrej ekspozycji pod kątem wykorzystania energii wiatru.

Część strefy oddziaływania tych elektrowni wiatrowych znajdować się będzie na terenie gminy Chojna [w obrębie ewidencyjnym Kamienny Jaz i Grzybno] - dla tej części strefy oddziaływania rozpoczęto również procedurę planistyczną zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna.

Realizacja inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych na obszarze w rejonie miejscowości Strzeszów wiąże się z możliwością osiągnięcia przez gminę wielu korzyści,
a w szczególności w postaci:

 1. zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,

 2. wybudowania nowych dróg dojazdowych do pól uprawnych,

 3. dwufunkcyjnego wykorzystania terenów rolnych, bez znaczącego uszczerbku dla ziemi, powierzchni ziemi uprawnej,

 4. promocji proekologicznego wizerunku Gminy, otwartej na współpracę z inwestorami,

 5. wniesienia przez Gminę wkładu do wypełnienia przez Polskę Dyrektywy Unijnej dotyczącej promowania energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii.

Zakres zmiany studium będzie zawierać elementy określone w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dostosowaniu do przedmiotu zmiany
z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dni 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U Nr 118, poz. 1233).

Tym samym uchyla się uchwalę Nr XLV/465/10 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia
18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój, ponieważ z treści uchwały ani z jej uzasadnienie nie wynikało jaki jest przedmiot zmiany Studium, jak również załącznik graficzny nie obejmuje całego obszaru planowana inwestycją.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz wnosi o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla wskazanego terenu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 14-11-2012 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2012 11:40