Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/163/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.


U C H W A Ł A NR XII/163/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 05 marca 2012r.


w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 128, Nr 149, poz. 887) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju,

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się jednorazowe stypendium za wyniki w nauce za dany rok szkolny. Stypendium przyznawane jest przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dla wyróżniających się uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Celem stypendium (pomocy o charakterze motywacyjnym) Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, które daje możliwość dalszego wykształcenia oraz motywuje do osiągania jak najlepszych wyników.

§ 3. W budżecie gminy, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”  rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 3240 „Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom”, w ramach posiadanych środków finansowych wyodrębnia się środki przeznaczone na stypendia, zwane „Stypendium Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój”

§ 4. Wysokość stypendium ustala każdorazowo Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 5. 1. Stypendium za osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał najlepsze wyniki w nauce w danej placówce oraz ocenę wzorową z zachowania.

2.Stypendium może być przyznane również uczniowi, który został laureatem olimpiady lub konkursu na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I - III szkoły podstawowej.
4. Stypendium przyznawane jest uczniowi wytypowanemu przez radę szkoły lub, jeśli taka nie istnieje przez radę pedagogiczną na zakończenie roku szkolnego.

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój za wyniki w nauce dyrektor szkoły składa do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. Wypłaty stypendium dokonuje Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju  rodzicom lub prawnym opiekunom wyróżnionego ucznia.
2. Stypendium wypłacane jest gotówką jednorazowo. Stypendium może być także przekazywane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego do jego odbioru.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie

Projekt niniejszej Uchwały Rady Miejskiej stanowi element lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Ustanowienie stypendium Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ma na celu zmotywowanie uczniów do nauki jak również nagrodzenie wysiłku, systematyczności oraz chęci, jakie młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie. Ma też dawać innym zachętę do uzyskiwania dobrych wyników w nauce. Ważnym elementem stypendium jest podkreślanie dobrego zachowania się ucznia. Aktualnie w wielu szkołach zauważa się wśród uczniów narastającą agresję, jest dużo przykładów złego zachowani się młodzieży. Należy pokazywać, że społeczeństwu zależy na zdolnej dobrze wychowanej młodzieży. Stypendium ma też na celu wspomóc młodego człowieka w zakupie książek i innych pomocy naukowych, które są mu niezbędne do poszerzania swojej wiedzy.  
Ustawa o systemie oświaty w swoich przepisach przewiduje możliwość wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży jednakże na realizacja takiego wsparci jednostki samorządu terytorialnego muszą przeznaczać środki własne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 14-11-2012 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2012 11:39