Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XII/162/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


UCHWAŁA Nr XII / 162 / 2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 05 marca 2012r.


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887/, i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493,z 2009r. Nr 206, poz. 1589 z 2010, Nr 28,poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W celu powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, zwanego dalej Zespołem Interdyscyplinarnym, Burmistrz występuje do:
-Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju,

-Posterunku Policji w Trzcińsku-Zdroju,

- Dyrektorów Szkół i Przedszkola działających na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój,

-Przychodni Lekarskiej w Trzcińsku-Zdroju,

- Sądu Rejonowego w Gryfinie,

- wybranych organizacji pozarządowych o wytypowanie swoich przedstawicieli na członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych przez Burmistrza Gminy z ww. podmiotami, a także podmiotami, o których mowa w ust. 2.

2. Burmistrz może zwrócić się o wytypowanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego także do innych podmiotów niż wskazanych w ust.1, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie następuje w drodze zarządzenia Burmistrza.

4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który z ważnych powodów nie może pełnić wyznaczonej funkcji, zwraca się do Burmistrza z prośbą o odwołanie.
5. O odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego może także w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Burmistrza, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.
6. Każdorazowe powołanie bądź odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego następuję w drodze zarządzenia Burmistrza.

 

§ 2. 1. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek, których przedstawiciele wchodzą w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez:
diagnozowanie problemu przemocy rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
2. Termin pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Burmistrz w zarządzeniu o powołaniu członków tegoż Zespołu.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego spośród jego członków wybrany zostaje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, zwany dalej przewodniczącym Zespołu.
4. Kolejne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Zespołu.
5. Przewodniczący Zespołu może na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego zaprosić również osoby nie będące jego członkami, jeśli zajdzie taka konieczność.
6. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja działająca na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z podaniem tematu posiedzenia. Wniosek składa się do przewodniczącego Zespołu, który wyznaczy termin posiedzenia w ciągu 14 dni roboczych.
7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, do którego zadań w szczególności należy: przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji o miejscu i terminie posiedzeń, sporządzanie protokołu posiedzeń, przekazywanie członkom Zespołu Interdyscyplinarnego informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, prowadzenie korespondencji w jego imieniu.

 

§ 3.1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzy się grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. Skład grup roboczych ustala przewodniczący Zespołu spośród przedstawicieli, o których mowa w § 1 ust.1 i 2 niniejszej uchwały, w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. W celu powołania grupy roboczej przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego w wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej.

4. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy przede wszystkim: opracowanie
i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, jak również rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy, a także efektów tych działań.

5. Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
6. Każda grupa robocza wybiera spośród siebie przewodniczącego grupy, który kieruje jej pracami i wyznacza termin jej posiedzeń nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 

§4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§5. Traci moc uchwała Nr XI / 141 / 2011Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 14-11-2012 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 14-11-2012 11:37