Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XII/161/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali.

UCHWAŁA Nr XII/ 161/2012

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 05 marca 2012r.

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 68 ust.1, pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami z 2010 r. Nr 106 poz.675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz.622, Nr 115, poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), a także art. 210 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:


    § 1. 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu samodzielnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi ich najemcom.

2. Przez samodzielny lokal mieszkalny rozumie się również dom jednorodzinny będący w całości przedmiotem najmu.
    § 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój do znoszenia współwłasności w celu ustanowienia samodzielnych lokali mieszkalnych w nieruchomościach zabudowanych stanowiących współwłasność Gminy.
    § 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami i budynkami przynależnymi uzupełniającymi funkcję mieszkalną nabytych nieruchomości oraz udziałem do nieruchomości wspólnych niezbędnym do racjonalnego korzystania z tych nieruchomości.

2. W przypadku sprzedaży udziałów w nieruchomościach, o których mowa w ust. 1, przenosi się na kupującego dotychczasowy sposób korzystania z nabytej nieruchomości.
    § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój do stosowania następujących bonifikat:

a)  99% w cenie kupna dla nabywców nieruchomości wybudowanych przed rokiem 1950, a także przejętych na mienie Gminy z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych z wyłączeniem nieruchomości przejętych na mienie Gminy w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i innych zobowiązań finansowych w okresie do 10 lat od daty przejęcia nieruchomości,

b)   80% w cenie kupna dla nabywców nieruchomości wybudowanych w latach 1951 - 1970 z wyłączeniem nieruchomości przejętych na mienie Gminy w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i innych zobowiązań finansowych w okresie do 10 lat od daty przejęcia nieruchomości,

c)   50% w cenie kupna dla nabywców nieruchomości wybudowanych w latach 1971 - 1994 z wyłączeniem nieruchomości przejętych na mienie Gminy w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i innych zobowiązań finansowych w okresie do 10 lat od daty przejęcia nieruchomości,

d)  50% w cenie kupna dla nabywców nieruchomości, w których wykonano remonty kapitalne w okresie krótszym niż 10 lat licząc od daty sprzedaży,

e)  60% w cenie kupna dla nabywców nieruchomości, w których wykonano remonty kapitalne w okresie powyżej 10 do 15 lat licząc od daty sprzedaży,

f)  80% w cenie kupna dla nabywców nieruchomości, w których wykonano remonty kapitalne w okresie powyżej 15 lat licząc od daty sprzedaży,

g)  po zastosowaniu bonifikat wymienionych w lit. a-f cena nieruchomości zostanie zwiększona o wartość poczynionych przez Gminę nakładów na nieruchomość liczonych proporcjonalnie do nabywanych udziałów w częściach wspólnych nieruchomości z uwzględnieniem amortyzacji w wysokości 5% w stosunku rocznym liczonej od daty zakończenia inwestycji. W przypadku remontu w lokalu podlegającym sprzedaży cena zostanie zwiększona o nakłady poczynione przez Gminę z uwzględnieniem amortyzacji w wysokości 5% w stosunku rocznym liczonej od daty zakończenia inwestycji.

2. Ustalenie ceny powierza się rzeczoznawcy majątkowemu.

3. Jeżeli nabywca zbędzie lokal mieszkalny na rzecz osób trzecich przed upływem pięciu lat od dnia nabycia od Gminy jest zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty po waloryzacji.
    § 5. 1. Sprzedaż nieruchomości w systemie ratalnym po zastosowaniu bonifikaty może być rozłożona na okres 10 lat na raty z następującymi terminami płatności:

a)  10 rat rocznych do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

b)  40 rat kwartalnych do 25 każdego miesiąca kończącego kwartał,

c)  120 rat miesięcznych do 25 każdego bieżącego miesiąca.

2. Przed zawarciem umowy przenoszącej własność nabywca zobowiązany jest do wpłacenia pierwszej raty w wysokości nie mniejszej niż 10% ustalonej w § 4 ceny.

3. Od kwoty niespłaconej ustala się oprocentowanie w wysokości 3% w stosunku rocznym.
    § 6. Wyłączeniu ze sprzedaży z bonifikatą podlegają samodzielne lokale mieszkalne, budynki jednorodzinne, które:

  1)   znajdują się w budynkach bądź są budynkami przeznaczonymi decyzją organu nadzoru budowlanego do rozbiórki;

  2)   w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele inne niż mieszkalne.
    § 7. 1. Z zasobów komunalnych nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym gminy najemca może kupić tylko jeden lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny z uwzględnieniem bonifikaty.

2. Umowa sprzedaży z uwzględnieniem bonifikaty może być zawarta wyłącznie po dokonaniu przez najemcę spłaty zadłużenia z tytułu opłat czynszowych.

3. Bonifikata o której mowa w § 4 nie przysługuje jeżeli najemca lub jego małżonek są właścicielami innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, budynku mieszkalnego lub są uprawnionymi z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

4. W przypadku zatajenia informacji o okolicznościach, o których mowa w ust.3 nabywca zobowiązany jest do zwrotu nienależnie naliczonej bonifikaty po jej waloryzacji.
    § 8. 1. Kupujący ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej, wyceny, opłat notarialnych, sądowych oraz podatkowych,

2. Warunkiem rozpoczęcia procedury sprzedaży jest wpłacenie przez nabywcę kwoty równej wycenie nieruchomości.

3. W razie rezygnacji z kupna wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
    § 9. Traci moc UCHWAŁA Nr XV/176/04 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali., UCHWAŁA Nr XIX/215/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali, UCHWAŁA Nr XXII/250/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali, UCHWAŁA Nr XXI/224/08 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali.
    § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.
    § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 14-11-2012 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 14-11-2012 11:36