Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr II/256/2012 w sprawie: aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

 

Zarządzenie  Nr II/256/2012

Burmistrza Gminy   Trzcińsko -Zdrój

z dnia 18 czerwca 2012 r.

w sprawie: aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

 

 

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm., ostatnia zmiana: Dz.U. 2011 r. Nr 232, poz. 1378) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.),

wprowadzam do Zarządzenia  Nr II/9/2010 z dnia 31.12.2010 następujące zmiany:

 

§ 1

 

W załączniku Nr 3 Zarządzenia   Nr II/9/2010 Burmistrza Gminy   Trzcińsko -Zdrój

z dnia 31 grudnia 2010 r. nazwy kont 072, 080 i 140 w Zakładowym planie kont jednostki budżetowej otrzymują nowe brzmienia:

Zespół 0 - Majątek trwały

072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  zbiorów bibliotecznych

080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe

§2

W załączniku Nr 3 Zarządzenia   Nr II/9/2010 Burmistrza Gminy   Trzcińsko -Zdrój

z dnia 31 grudnia 2010 r. do Zakładowego planu kont jednostki budżetowej wprowadza się nowe konta:

Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia

245 -Wpływy do wyjaśnienia

§ 3

 W załączniku 3b Zarządzenia   Nr II/9/2010 Burmistrza Gminy   Trzcińsko -Zdrój  z dnia    31 grudnia 2010 r.

1. Dla kont 030, 080,  130, 131, 139, 140, 221, 720, 750, 751, 760, 761, 800, 810, 860 oraz 975 wprowadza się nowe zasady ich funkcjonowania.

2. Dla konta 245 wprowadza się zasady jego funkcjonowania

 

1. Nowe zasady funkcjonowania kont

 

K o n t  o  030  -  Długoterminowe  aktywa  finansowe 

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w  szczególności:

 • akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych, o terminie wykupu dłuższym niż 1 rok.

Na koncie  030 – Długoterminowe aktywa finansowe ujmuje się:

Wn

Ma

- Zwiększenia stanu długoterminowych aktywów finansowych,

Zmniejszenie stanu długoterminowych aktywów finansowych,

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencja szczegółowa prowadzono do  konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów .

Uwagi

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.

 

 

 

K o n t o   080  -  Środki trwałe w budowie (inwestycje

Przyjęte  zasady  klasyfikacji  zdarzeń

Konto  080  służy  do   ewidencji  kosztów  środków trwałych w budowie oraz rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. Na koncie można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych.

Na  koncie  080 -  Środki trwałe w budowie (inwestycje) ujmuje się:

Wn

Ma

 -poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji zarówno

przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu;

- poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn,

urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w ramach

własnej działalności gospodarczej;

-  poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub

modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

 

-wartość uzyskanych efektów, w szczególności:

1) środków trwałych;

2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

 

Zasady  prowadzenia  ksiąg  pomocniczych  i  ich  powiązanie  z  kontami  księgi  głównej

Ewidencja  szczegółowa  do  konta  080 jest  prowadzona  dla  poszczególnych  zadań  inwestycyjnychpowinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.

Uwagi

Konto  080  może  wykazywać saldo Wn, które  oznacza  koszty  środków  trwałych  w  budowie  i  ulepszeń.

 

K o n t o   130  -  Rachunek  bieżący  jednostki

Przyjęte  zasady  klasyfikacji  zdarzeń

Zapisy na koncie  130 są dokonywane na podstawie  kopii wyciągu bankowego organu, którego oryginał znajduje się w dokumentach księgowych organu. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie  czystości  obrotów, co oznacza, że do błędnych  zapisów, zwrotów, nadpłat , korekt wprowadza się  dodatkowo  techniczny  zapis  ujemny. Konto 130 służy do ewidencji  stanów środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym wydatków tytułu dochodów i  wydatków realizowanych bezpośrednio z  rachunku bieżącego budżetu.  Zapisy w urzędzie są zapisami równoległymi do organu

Na koncie 130 -  Rachunek bieżący jednostki  ujmuje się:  

Wn

Ma

- zrealizowane przez jednostkę dochody budżetowe w korespondencji    101,221 lub innym właściwym kontem

-obciążenia  z  tytułu  omyłek i błędów bankowych  oraz  ich korekt,   

-zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym,

-przekazanie dotacji budżetowych w korespondencji z kontem 810,

-uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt,

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencję szczegółową  do konta 130 stanowią subkonta :

 • Dochodów budżetowych
 • Wydatków budżetowych.

Ewidencja analityczna dochodów i wydatków budżetowych jest prowadzona według podziałek klasyfikacji dochodów i wydatków.

Uwagi

Saldo konta 130 na podstawie sprawozdań na koniec roku przeksięgowuje się na konto 800      

 

K o n t o   139   -  Inne  rachunki  bankowe

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i rachunkach specjalnego przeznaczenia.

Na koncie 139 – Inne rachunki bankowe ujmuje się:

Wn

Ma

 • Wpływy wydzielonych środków pieniężnych  z rachunków bieżących oraz sum depozytowych i na zlecenie
 • Oprocentowanie środków na tych rachunkach
 • Obciążenie z tytułu omyłek i błędów bankowych  oraz ich korekt 
 • Wypłaty środków pieniężnych dokonane w wydzielonych rachunków bankowych
 • Opłaty pobierane przez bank związane z prowadzeniem rachunku
 • Uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych  i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencja szczegółowa do konta 139 jest prowadzona według rodzajów środków wydzielonych, głównie z tytułu:

 • Sum depozytowych
 • Środków obcych na inwestycje

 

Uwagi

Saldo konta 139 musi wykazywać pełną zgodność zapisów jednostki z księgowością banku.

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych.

 

K o n t o   140  -  Krótkoterminowe aktywa finansowe

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji , udziałów i innych papierów wartościowych wyrażanych zarówno w walucie polskiej jak też w walutach obcych.

Na koncie 140 – Krótkoterminowe aktywa finansowe ujmuje się:

Wn

Ma

- zwiększenia  stanu

  krótkoterminowych aktywów finansowych

- zmniejszenia stanu

  krótkoterminowych aktywów finansowych

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:

- poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych

- stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonego w walucie polskiej i obcej,

z podziałem na poszczególne waluty obce;

-  wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym

 

Uwagi

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów finansowych

 

K o n t o   221  -  Należności z tytułu dochodów  budżetowych

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych

N a koncie 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się:

Wn

Ma

 - ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych,

- zwroty nadpłat

 

- wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych,

- odpisy (zmniejszenia) należności.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu  są dokonywane na koniec  każdego kwartału na podstawie sprawozdań z działu podatków (zaległości i nadpłaty).

Ewidencję szczegółową do konta 221 prowadzi się według:

 • dłużników
 • podziałek klasyfikacji dochodów

Uwagi

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma- stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

 

K o n t o   720  - Przychody  z tytułu dochodów budżetowych

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki w  szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

Na koncie 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych  ujmuje się:

Wn

Ma

- odpisy z tytułu dochodów

  budżetowych

- przychody z tytułu dochodów 

  budżetowych

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych  i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencja  szczegółowa  do  konta  720  powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona

według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy.

Uwagi

W końcu roku obrotowego  saldo  konta  720  przenosi się  na  konto  860.

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

 

K o n t o   750  - Przychody finansowe

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto 750 służy do ewidencji przychodów  finansowych 

Na koncie 750 – Przychody  finansowe ujmuje się:

Wn

Ma

- przeniesienie na koniec roku

  przychodów  finansowych na

   konto 860.

- przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,

 -przychody z udziałów i akcji,

- dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek,

- dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych

- oraz odsetki za zwłokę  w zapłacie należności,

- dodatnie różnice kursowe.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych  i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencja  szczegółowa  do  konta  750  powinna  zapewnić  wyodrębnienie  przychodów  finansowych z tytułu  udziałów  w  innych  podmiotach  gospodarczych  i  należne jednostce odsetki.

 

Uwagi

W końcu roku obrotowego  przenosi się przychody  finansowe na stronę Ma konta 860 ( Wn konto 750).

 Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

 

K o n t o   751  - Koszty finansowe

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto 751 służy do ewidencji kosztów  finansowych.

Na koncie 751 – Koszty finansowe ujmuje się:

Wn

Ma

- wartość sprzedanych       udziałów, akcji i innych papierów wartościowych

- odsetki od obligacji

- odsetki od kredytów i pożyczek

- odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie

- odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych,

- dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych

- ujemne różnice kursowe

- przeniesienie na koniec roku osiągniętych   kosztów  operacji   finansowych na konto 860.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych  i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencja  szczegółowa  do  konta  751   powinna zapewnić  wyodrębnienie  w  zakresie  kosztów  operacji  finansowych    naliczone  odsetki  od pożyczek i odsetki za zwłokę  od zobowiązań.

Uwagi

W końcu roku obrotowego  przenosi się  koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konta 751).

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

 

K o n t o   760  - Pozostałe przychody operacyjne

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto 760 służy do ewidencji przychodów  niezwiązanych  bezpośrednio  z podstawową działalnością  jednostki, w tym wszelkich  innych  przychodów  niż podlegające  ewidencji na kontach: 720 i 750.

Na koncie 760 – Pozostałe przychody operacyjne  ujmuje się:

Wn

Ma

- przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów finansowych na konto 860.

-  przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;

-  przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

w budowie;

-  odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym

w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe;

-  równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w korespondencji ze stroną Wn konta 800;

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych  i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencję  szczegółową  do  konta  760 prowadzi się według pozycji planu finansowego.

Uwagi

W końcu roku obrotowego  przenosi się  pozostałe przychody operacyjne na stronę  Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

 

K o n t o    761  -   Pozostałe koszty operacyjne

Przyjęte  zasady  klasyfikacji  zdarzeń

Konto 761 służy do ewidencji kosztów  niezwiązanych  bezpośrednio finansowego podstawową działalnością jednostki.

Na koncie 761  – Pozostałe koszty operacyjne  ujmuje się:  

Wn

Ma

-  koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;

-  kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności,

- koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe

- przeniesienie na koniec roku obrotowego  pozostałych kosztów operacyjnych   na konto  860.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencja  szczegółowa  powinna  być  prowadzona  według pozycji planu finansowego.

Uwagi

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe koszty operacyjne  na stronę  Wn  konta 860, w korespondencji ze stroną  Ma  konta  761.

Na  koniec  roku  konto  761  nie  wykazuje  salda.

 

K o n t o   800   -   Fundusz  jednostki

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto  800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego  i  obrotowego  jednostki i ich zmian.

Na  koncie  800 – Fundusz jednostki ujmuje  się:

Wn

Ma

- przeksięgowanie,  straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego zrealizowanych dochodów budżetowych. 

- przeksięgowanie w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810

- różnice z aktualizacji środków trwałych

- wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

- wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek.

- wpływ środków przeznaczonych  na  finansowanie  inwestycji,

- różnice  z  aktualizacji środków trwałych,

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,

- przeksięgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku  bilansowego roku  ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie pod datą sprawozdania budżetowego  zrealizowanych wydatków budżetowych,

- wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,

- wartość objętych akcji i udziałów

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencja szczegółowa  do  konta  800  powinna zapewnić  możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Uwagi

Konto  800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu  jednostki.

 

K o n t o   810  -  Dotacje  budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich

oraz  środki  z  budżetu  na  inwestycje

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto  810  służy do ewidencji  dotacji budżetowych oraz środków z budżetu na inwestycje.

 Na koncie 810 – dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje ujmuje się:

Wn

Ma

-  wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w korespondencji

z kontem 224;

-  wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z kontem 224;

-  równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie:

środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

-  przeksięgowanie w końcu  

     roku obrotowego salda konta

     810  na konto 800 – Fundusz

     jednostki.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencję szczegółową  do  konta  810  prowadzi się według:

 • podziałek klasyfikacji dochodów
 • jednostek , którym dotacje przekazano ze wskazaniem przeznaczenia dotacji.

Uwagi

Na  koniec  roku konto  810 nie wykazuje salda.

 

K o n t o   860  -  Wynik  finansowy

Przyjęte  zasady  klasyfikacji  zdarzeń

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego  jednostki.

Na  koncie  860  - Wynik finansowy  ujmuje się:

Wn

Ma

- sumęponiesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409 i 410;

- wartości sprzedanych materiałów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem  760,

-  kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych,

w korespondencji z kontem 761;

-  strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771;

 

W końcu roku obrotowego sumę:

-  uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7;

-  zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej

 

Uwagi

Saldo  konta  860  wyraża na koniec  roku  obrotowego  wynik  finansowy  jednostki, saldo Wn – stratę  netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego  na  konto 800.

 

 

 

K o n t o  975  -  Wydatki strukturalne

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto 975 służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych w jednostkach, w których ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych.

Na koncie 975 –Wydatki strukturalne ujmuje się:

Wn

Ma

-   wartość zrealizowanych   

    wydatków strukturalnych  

    według klasyfikacji 

    wydatków strukturalnych

-   wartość wydatków

    strukturalnych

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencja wydatków strukturalnych jest prowadzona według klasyfikacji wydatków strukturalnych w celu wykazania tych wydatków w odpowiednim sprawozdaniu

Uwagi

 

 

2. Zasady funkcjonowania konta

 

K o n t o  245  -  Wpływy do wyjaśnienia

Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń

Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych.

 

Na koncie 245 - Wpływy do wyjaśnienia ujmuje się w szczególności:

Wn

Ma

- kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty.

 

-  kwoty niewyjaśnionych wpłat.

 

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z kontami księgi głównej

Ewidencja prowadzono jest według indywidualnych wpłat(rozrachunkowo)

Uwagi

Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.

 

§ 4

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01stycznia 2012 r.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 18-09-2012 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 18-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 18-09-2012 13:16