Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR II/232/2012 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu wraz z załącznikami określającego zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR II/232/2012

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 02 marca 2012r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu wraz z załącznikami określającego zasady, tryb i opłaty korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 ( Dz.U. z 2011 r. Nr142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzamregulamin wraz z załącznikami korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrójstanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr II/232/2012

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 02.03.2012r.

 

REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH

Postanowienia ogólne:

1.Świetlica wiejska jest miejscem spotkań, integrującym środowisko.

2.Administratorem świetlicy jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

3.Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęć

prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz potrzeb mieszkańców.

4.Opiekunem świetlicy jest sołtys lub pracownik, działający na podstawie pisemnej umowy z Burmistrzem Gminy Trzcińsko-Zdrój.

5.W świetlicy wiejskiej zajęcia prowadzi ,opiekun świetlicy oraz inne upoważnione osoby.

6.Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i nieodpłatne.

7.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU.

8.Ze świetlic mogą korzystać:

- dzieci i młodzież z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania czasu wolnego pod opieką osoby dorosłej,

- sołtys wraz z radą sołecką,

- członkowie Klubów Sportowych w ramach prowadzonych imprez i wydarzeń Sportowych, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich oraz strażacy poszczególnych jednostek OSP

- mieszkańcy Gminy Trzcińsko-Zdrój w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych: imprezy sportowe, kulturalne (dyskoteki, imprezy okolicznościowe i inne).

Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:

1. Współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami społecznymi.

2. Dbanie o czystość obiektu.

3. Dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy.

4. Udostępnianie obiektu mieszkańcom zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe.

5. Zapoznanie z obiektem, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór świetlicy po wykorzystaniu obiektu.

6. Współorganizowanie imprez środowiskowych.

7. Zgłaszanie usterek, awarii, bieżących potrzeb.

8. Udostępnianie i zapoznawanie osób z regulaminem korzystania z obiektu.

9. Opracowywanie harmonogramu imprez kulturalnych i rocznych planów pracy świetlicy.

10. Sporządzanie sprawozdań z działalności świetlicy (prowadzenie kroniki).

11. Opiekun świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt

i urządzenia, stanowiące wyposażenie świetlicy.

12. Z posiadanych oraz wydatkowanych środków opiekun świetlicy rozlicza się z Gminą Trzcińsko-Zdrój.

Regulamin uczestnika zajęć:

1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, oraz innych uczestników.

2. Zabrania się przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków odurzających

jak również spożywania wyżej wymienionych używek oraz palenia papierosów na jej terenie.

3. Należy dbać o mienie należące do świetlicy (np. meble, zabawki, sprzęt sportowy,

materiały plastyczne) - nie może być ono niszczone, przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy. Korzystanie z mienia może odbywać się jedynie, za zgoda opiekuna.

4. Należy dbać o czysty i estetyczny wygląd pomieszczenia.

5. Opiekun świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy

w przypadku, gdy naruszone zostaną 1-3 niniejszego regulaminu, w szczególności gdy:

- uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, lub innego uczestnika zajęć,

- uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował prace innych,

- zachowanie uczestnika wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu bądź środków odurzających,

- uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy.

Zadania świetlicy:

1.Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.

2. Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców.

3.Organizowanie różnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

4.Organizowanie różnych form edukacji kulturalnej.

5.Kształtowanie wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu.

6.Organizacja imprez kulturalnych (konkursy, turnieje, przeglądy, spotkania okolicznościowe itp.).

7. Inspirowanie nowych form działalności kulturalnej.

Wynajem świetlicy i wyposażenia:

1.Wynajem świetlicy odbywa się odpłatnie.

2.Opłatę za wynajem pobiera się na podstawie cennika zatwierdzonego przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.Opłata za wynajęcie świetlicy zawiera koszty za zużytą energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości.

4.Opłata za wynajem wyposażenia świetlicy lub dostęp do kuchni z jej wyposażeniem

podlega negocjacji z sołtysem lub Kołem Gospodyń Wiejskich.

5. Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłat za wynajem w przypadkach organizowania imprez o charakterze kulturalnym, lub przez Radę Sołecką, stowarzyszenia działające na terenie wsi, lub przeznaczonych dla ogółu mieszkańców.

6.Wynajęcie świetlicy odbywa się poprzez złożenie wniosku do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed datą wynajęcia (wzór wniosku określa załącznik nr 2 do Regulaminu) .

7.Przy każdorazowym przekazywaniu świetlicy winna być wyznaczona osoba

odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu, oraz przekazaniem lokalu w stanie takim jakim został przyjęty.

8. Za ewentualne uszkodzenia odpowiada osoba wynajmująca, która winna usunąć usterki na swój koszt w terminie do 30 dni.

Postanowienia końcowe:

1.Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż. i tych

dotyczących porządku publicznego oraz stanu sanitarnego.

2. Skargi i wnioski należy składać do Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Świetlic Wiejskich

 

STAWKI OPŁAT ZA WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

 

 

Miejscowość

Wynajem

Kwota zł/dobę

 

Góralice

Strzeszów

Rosnowo

Stołeczna

Wesela

 

400 zł + obowiązujący podatek VAT

Komunie, stypy, imprezy okolicznościowe i dochodowe.

250 zł + obowiązujący podatek VAT

 

Kiermasze handlowe

 

 

150 zł + obowiązujący podatek VAT

 

Zebrania, szkolenia, konferencje

100 zł + obowiązujący podatek VAT

 

Klasztorne

Dobropole

Wesela

 

100 zł + obowiązujący podatek VAT

 

Komunie, stypy, imprezy okolicznościowe i dochodowe

50 zł + obowiązujący podatek VAT

 

Kiermasze handlowe

 

 

50 zł + obowiązujący podatek VAT

 

Zebrania, szkolenia, konferencje

50 zł + obowiązujący podatek VAT

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Świetlic Wiejskich

 

 

 

Trzcińsko-Zdrój, ……………………….

 

………………………………..

(imię i nazwisko )

……………………………….

(adres zamieszkania)

……………………………….

BurmistrzGminy Trzcińsko-Zdrój

 

 

Wniosek

Proszę o wynajem świetlicy wiejskiej w ………………………..

 

1. Data oraz godziny, w jakich ma się odbywać przedsięwzięcie :

…………………………………………………………………………

2. Organizator przedsięwzięcia : ………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Osoba odpowiedzialna ( pełnoletnia ) za utrzymanie porządku

i bezpieczeństwa

…………………… …………………….. …………………….

( imię nazwisko ) ( nr dowodu osobistego ) (podpis)

4. Przewidywana ilość uczestników - …………………………………………

5. Jednocześnie oświadczam, że :

a) zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulaminem świetlic wiejskich

b) Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i p.poż.

w czasie trwania wynajmu

 

………………………………. …………………………..

(data złożenia wniosku ) ( podpis wnioskodawcy)

 

…………………………………. …………………………………..

( Decyzja- data ) ( Podpis Burmistrza Gminy lub osoby upoważnionej)

 

6. Rozliczenie wynajęcia lokalu:

Ilość dni wynajmu ……x stawka za dobę …….zł/dobę = ………. zł

 

………………….. ………………….. ………………

(podpis pracownika świetlicy ) ( podpis wynajmującego) ( podpis pracownika Urzędu miejskiego w Trzcińsku-Zdroju)

Powyższą kwotę za wynajem świetlicy należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju lub przelewem na rachunek Gminy Trzcińsko-Zdrój

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Mickiewicz 19-04-2012 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 02-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2012 10:51