Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII /152/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 roku.

U C H W A Ł A    NR XII /152/2012
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia05 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753;             z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 230, poz.1373)  Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju,

uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012r. brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

 

                                               Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/152/2012

                                                                                             Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

                                                                                                                        Z dnia 05 marca 2012r.

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ W 2012 ROKU.

 

WPROWADZENIE

„Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt).

 

            Zwierzęta domowe towarzyszą człowiekowi od wieków i są wykorzystywane przez niego do różnych celów. Stosunek człowieka do zwierząt oraz warunki w jakich zwierzęta bytują, a także problem niekontrolowanego  rozmnażania się zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów to problematyka, którą zajmują się organizacje rządowe i pozarządowe na całym świecie. Obowiązkiem ludzi jest ochrona i opieka nad zwierzętami, jako istotami zdolnymi do odczuwania cierpienia, a co za tym idzie obowiązkiem jest sprawowanie skutecznej kontroli nad liczebnością populacji tych zwierząt. W celu realizacji zadań określonych przepisami, właściwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego współdziałają z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, Państwową Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju uchwały w sprawie„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój”, zwanego dalej Programem jest art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  Ilekroć w Programie jest  mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, jednostkę   organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania;

2) schronisku, należy przez to rozumieć miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

3) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

4) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

6) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012r.

 

Rozdział 2

CEL I ZADANIA PROGRAMU

 

§ 2.Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§  3.  Zadania Programu to:

       1)   zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,

       2)   opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

       3)   odławianie bezdomnych zwierząt,

       4)  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

       5)   usypianie ślepych miotów;

       6)   wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

       7)   zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

             zwierząt,

8)      edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami,

9)      inne działania służące osiąganiu założonych w programie celów.

 

Rozdział 3

 REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW

§ 4.1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:

a)      zbieranie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela;

b)      zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom

zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;

c)      poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

d)      uruchomienie w Urzędzie Miejskimlub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.

        2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizowana jest poprzez:

               a)  podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

               b)  zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt:

                a)  Odławianie bezdomnych zwierząt  polega na ich wyłapywaniu i umieszczaniu w schronisku dla zwierząt.

       4.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt  realizowane jest poprzez:

                 a)  prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do

                      adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte

                      warunki bytowania.

                 b) promocję adopcji zwierząt ze schroniska.

                 c) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in.

            umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

         5. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizowane jest poprzez:

               a)  dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,

               b)  Gmina zleci lekarzom weterynarii usypianie ślepych mitów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących

6. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

       a)  gospodarstwo rolne powinno spełniać odpowiednie warunki bytowania, tzn. musi posiadać

            miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego

            potrzeb uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów

            utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie, wybieg.

            Gospodarstwo rolne musi spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o

            których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz

            zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tekst jedn.: Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz.1342, ze     

             zm.).

       b)  osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz

            odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź doświadczenie w

            pracy ze zwierzętami. Osoba, która przyjmuje zwierzę nie może być karana za naruszenia

            przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( tekst jedn.: Dz.U. z 2003r.

            Nr 106, poz. 1002, ze zm.)

 

         7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

             zwierząt realizuje:

                 a)  Burmistrz  poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie

                     opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój, w związku z interwencjami podejmowanymi przez Urząd.

  8.  Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami realizacja poprzez:

a)      zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

b)      współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

c)      organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

9. Inne działania służące osiąganiu założonych w programie celów:

    a) współpraca z organizacjami społecznymi, organami stojącymi na straży prawa, samorządami i instytucjami administracji publicznej oraz inne działania służące osiąganiu założonych w  programie celów.

 

Rozdział 4

 FINANSOWANIE PROGRAMU

 

§ 5.1.  Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programuzabezpieczone są w Budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze. zm.)

 

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 6. Dla realizacji działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt domowych, Gmina Trzcińsko-Zdrój udzieli pomocy organizacją społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Pomoc może być udzielona w następujących formach:

a)    bezpłatne udostępnienie lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nadpopulacją zwierząt niechcianych, zapobieganie bezdomności zwierząt domowych itp.,

b)    współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z  innych źródeł,

c)    promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu,

d)    pomocy w nawiązaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej i ponadlokalnej.

       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 03-04-2012 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 03-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Misiun 03-04-2012 14:41