Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/123/2011 podatek od środków transportowych na rok 2012

UCHWAŁA  Nr IX/123/2011
Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju
z dnia 28 października 2011 r.

 

w sprawie:podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675), oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jednolity:(Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 ) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.Ustala się stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 roku, w następujących wysokościach – rocznie:  

1)   od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                               -    738,00 zł,

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                     -    798,00 zł,

c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                             -    985,00 zł,

2)   od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały                

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,   -  1596,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

5)   od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez  podatnika  podatku rolnego              -  985,00 zł,

6)     od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

7)   od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                                                                         -   860,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                      -  1473,00 zł.

 

 

 

 

§ 2.Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych uiszczają podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy, bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/377/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

 

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

 

 


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR  IX/123/2011

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z DNIA  28 października  2011R.

 

Zgodnie z art. 10.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt. 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –      779,68 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –    1300,71 zł,

c) powyżej 9 ton –  1560,84 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 2 –  2978,53 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 3 – 1820,96 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 w pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

a) do 36 ton włącznie –  2302,20 zł,

b) powyżej 36 ton –  2978,53 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 5 –  1560,84 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 1820,96 zł,

b) powyżej 36 ton –  2302,20 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc –  1.820,96 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc –  2.302,20 zł,

        2. Przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 w pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

         3. Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy.

 


Załącznik nr 1

Douchwały Nr IX/123/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

 z dnia 28 października 2011 r.

 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 2 UCHWAŁY

 

Liczba osi i

dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej

niż

 

mniej niż

 

 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

 

1

2

3

4

Dwie osie

 

12

13

1090,00

 

1150,00

 

13

14

1150,00

 

1330,00

14

15

1190,00

 

1390,00

15

 

1250,00

 

1450,00

Trzy osie

 

12

 

17

 

1250,00

1450,00

17

 

19

 

1320,00

1560,00

19

 

21

 

1450,00

1680,00

21

 

23

 

1605,00

1870,00

23

 

25

 

1760,00

2070,00

25

 

 

 

1915,00

2210,00

Cztery osie i więcej

 

12

 

25

 

1280,00

1500,00

25

 

27

 

1570,00

1900,00

27

 

29

 

1860,00

2360,00

29

 

31

 

2150,00

2820,00

31

 

 

 

2150,00

2820,00


Załącznik nr 2

Douchwały Nr IX/123/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

 z dnia 28 października 2011 r

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 4 UCHWAŁY

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej

niż

 

mniej niż

 

 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

 

1

2

3

4

Dwie osie

 

12

 

18

 

1700,00

 

1760,00

18

 

25

 

1810,00

 

1920,00

 

25

 

31

 

1920,00

 

2080,00

 

31

 

 

2030,00

2240,00

Trzy osie

 

12

 

36

 

2150,00

2190,00

36 i powyżej

2395,00

2900,00

 

 


Załącznik nr 3

Douchwały Nr IX/123/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

 z dnia 28 października 2011 r

                                 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W § 1 PKT 6 UCHWAŁY

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej

niż

 

mniej niż

 

 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

 

1

2

3

4

Jedna oś

 

12

 

18

 

1050,00

1150,00

 

18

 

25

 

1060,00

 

1300,00

 

25

 

 

 

1075,00

 

1420,00

 

Dwie osie

 

12

 

28

 

1075,00

1420,00

28

 

33

 

1160,00

1450,00

33

 

36

 

1245,00

1490,00

                      36 i powyżej

1330,00

1970,00

Trzy osie i więcej

 

12

 

36

 

1300,00

1490,00

36

 

 

 

1550,00

1610,00

nbsp;td style=/pcenter

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 22-12-2011 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 08-01-2014 09:34