Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/122/2011 Stawka podatku od nieruchomości na rok 2012

U C H W A Ł A   Nr IX/ 122/2011
Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju
z dnia 28 października 2011 r.

w sprawieokreślenia stawek podatku od nieruchomości .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441 ;z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241,          z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Trzcinisku-Zdroju  uchwala, co następuje:

        § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 roku:

1)od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,75 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni  - 4,32 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,25 zł;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,65 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej  - 18,26 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,24 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 2,21 zł,                                                                    
e) domków rekreacyjnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,35 zł,                                              
f) garaży wolnostojących od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,38 zł,
g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,76 zł;        
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
1) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2) grunty, budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej  nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4) grunty i budynki stanowiące własność gminy, które nie są wykorzystywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części oddanych w dzierżawę, najem lub wieczyste użytkowanie.          
5) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbiorowego zaopatrzenia w  wodę, składowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy.                                                                                                                                                                                                                                               

§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z wyłączeniem wspólników spółek cywilnych, w drodze inkasa dokonywanego przez inkasentów.

 § 4. Osoby prawne oraz wspólnicy spółek cywilnych są obowiązane wpłacać podatek od nieruchomości na rachunek Gminy, bądź do kasy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Dopuszcza się możliwość uiszczenia podatku od nieruchomości w ten sam sposób przez osoby fizyczne.

                                                 

§ 5.  Ustala się prowizję dla inkasentów za inkaso podatku od nieruchomości w wysokości  10% od kwoty bezpośrednio przez nich pobranych – płatną w terminie 14 dni po dokonaniu rozliczenia z Gminą przyjętych wpłat podatku z kolejnej raty.

                                        

§ 6.  Traci moc uchwała Nr XXXVI/376/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku -Zdroju z dnia  30 października 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

 

§7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

nbsp;nbsp;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 22-12-2011 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 08-01-2014 09:34