Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/129/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012r.

 U C H W A Ł A Nr X/129/2011
Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju
z dnia  25 listopada 2011 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/, orazart. 41 ust 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jed.Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238,z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857z 2011r. Nr 120, poz. 690, Nr 106, poz. 6622, Nr 112, poz. 654/ Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1.Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od  01 stycznia 2012 roku.

 

 

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
  z dnia:                                 .

 

 

 

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

 

 

Wprowadzenie.

Działania zaplanowane na rok 2012 stanowią kontynuację zadań i przedsięwzięć zapoczątkowanych w latach minionych. Niniejszy program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem administracyjnym, lokalowym, kadrowym i finansowym Komisji.

 

I.                   Akty prawne oraz dokumenty będące podstawą opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

1.                  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity z 27.04.2001 r.)

2.                  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

3.                  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.                  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593)

·                   Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych

5.                                          Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996, nr 10, poz. 55)

6.                                          Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535, z późniejszymi zmianami)

 

II.                            Finansowanie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

1.                  środki własne gminy

2.                  dodatkowe środki pozyskane przez gminę z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

 

III.                         Baza gminnych zasobów umożliwiających realizację Programu:

 

1.                  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której działają osoby przeszkolone w zakresie wiedzy o profilaktyce.
W ramach Komisji działają zespoły problemowe:

·                   ds. motywacji do leczenia

·                   ds. kontroli rynku alkoholowego

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele opieki społecznej, oświaty, policji, administracji i działacze AA.

2.                  Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym
i dla członków ich rodzin oraz mieszkańców gminy potrzebujących pomocy,
 w którym przyjmuje terapeuta uzależnień 3 h w miesiącu.

 

3.                  Grupa samopomocowa AA w pomieszczeniu wynajmowanym
i utrzymywanym przez Komisję.

4.                  Cztery świetlice opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci przede wszystkim z rodzin dysfunkcyjnych w Trzcińsku Zdroju, Góralicach, Stołecznej i Gogolicach. Oraz trzy Filie tych świetlic to jest Strzeszów, Rosnowo, Dobropole. Świetlice pracują od poniedziałku do piątku po 2h dziennie. Do świetlic kwalifikowane są dzieci przez rodziców, opiekę społeczną bądź przez wychowawców klas i Komisję. Świetlice są remontowane, wyposażone i utrzymywane przez Komisję.

5.                  Szkoły podstawowe i Gimnazjum, które realizują działania profilaktyczne przy finansowym wsparciu Komisji.

6.                  Przedstawiciele różnych resortów przeszkoleni w zakresie profilaktyki uzależnień: lekarze rodzinni, policjanci, pracownicy opieki społecznej, działacze AA, nauczyciele.

 

IV.             Odbiorcy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

·                   osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków

·                   osoby współuzależnione

·                   uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum

 

V.                             Obszary i cele Gminnego Programu:

1. Obszar. Szkody zdrowotne i rozwojowe występujące u młodych ludzi spowodowane piciem alkoholu.

Cel: Zmniejszenie ilości i częstotliwości picia alkoholu przez młodzież, kontrola kierowców i osób przebywających w obiektach sportowych pod kątem trzeźwości.

Metody działań: zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaży alkoholu nieletnim.

 

2. Obszar II. Szkody zdrowotne i rozwojowe spowodowane piciem alkoholu przez dorosłych.

Cel: Zwiększenie świadomości negatywnych skutków picia alkoholu przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Metody działań: przekazywanie młodzieży gimnazjalnej i starszej wiedzy o zgubnym wpływie alkoholu na płód i rozwój dziecka.

3. Obszar III. Uszkodzenia zdrowia związane z uzależnieniem od alkoholu.

Cel: Zwiększenie odsetka osób korzystających z profesjonalnej pomocy terapeutycznej w zakresie leczenia uzależnień oraz korzystających z pomocy i wsparcia środowisk samopomocowych.

Metody działań: rozpowszechnianie wiedzy o możliwości pomocy w zakresie leczenia uzależnień.

 

4. Obszar IV. Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach
z problemem alkoholowym.

Cel: Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym członków rodzin, szczególnie dzieci, dotkniętych alkoholizmem.

Metody działań: organizowanie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych czasu wolnego oraz umożliwienie podniesienie własnej wartości tych dzieci.

 

5. Obszar V. Rozwijanie edukacji społecznej.

Cel: Zwiększanie dostępności materiałów edukacyjnych w szkołach oraz dofinansowanie działań profilaktycznych

Metody działań: propagowanie różnych form edukacyjnych do wykorzystania na terenie szkoły.

VI. 1 Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju  za realizację zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ ustala się zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

·                    Przewodniczący komisji- 400 zł

·                    Sekretarz – 250 zł

·                    Członkowie komisji - 70 zł.

2.  Za każdą nieobecność członka Komisji na posiedzeniu plenarnym, posiedzeniu zespołu problemowego oraz interwencyjnego potrąca się 10 % ustalonego ryczałtowego wynagrodzenia.

3. Potrąceń wymienionych w ust 1 nie stosuje się w przypadku nieobecności związanej z wykonywaniem w tym czasie innych czynności związanych z pełnioną funkcją członka Komisji

 

Harmonogram działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

 

Obszar

Cel

Zadania

Odpowiedzialny

Termin

Szkody zdrowotne i rozwojowe spowodowane piciem alkoholu przez dorosłych

Zwiększanie świadomości negatywnych skutków picia alkoholu przez młodzież, kobiety w ciąży i karmiące piersią

 

 

 

 1. Edukacja młodzieży gimnazjalnej i starszej w kierunku wpływu alkoholu i innych środków psychoaktywnych w tym dopalaczy na potomstwo

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przygotowania do życia w rodzinie, koordynatorzy szkolnych programów profilaktycznych, lekarze pierwszego kontaktu

Wg potrzeb

Uszkodzenia zdrowia związane z uzależnieniem od alkoholu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie odsetka osób korzystających z profesjonalnej pomocy terapeutycznej w zakresie leczenia uzależnień oraz do korzystania ze wsparcia środowisk samopomocowych oraz informowanie o innych możliwościach pomocy w zakresie wsparcia rodziny

 

 

 

 

 

 1. Analiza zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu przez osoby dorosłe
 2. Wezwanie i przeprowadzenie rozmów motywacyjnych oraz poinformowanie o sposobach leczenia odwykowego
 3. Kierowanie na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego
 4. Przygotowanie dokumentów związanych z postępowaniem sądowym wraz z opinią biegłego
 5. Składanie wniosków do sądu rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia odwykowego
 6. Wspieranie działalności grupy samopomocowej AA
 7. Zatrudnienie na 3 h w miesiącu terapeuty uzależnień

Zespół ds. motywowania do leczenia

Zespół ds. motywowania do leczenia

S. Tyrpa, M. Kopczyńska - Pacyk

 

S. Tyrpa, M. Kopczyńska - Pacyk

S. Tyrpa, M. Kopczyńska - Pacyk

S. Tyrpa, M. Kopczyńska - Pacyk

Burmistrz Gminy

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

Wg potrzeb

 

Wg potrzeb

 

 

Wg potrzeb

 

Styczeń – grudzień 2012

 

Styczeń 2012

Szkody zdrowotne i psychospołeczne osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym

Zmniejszanie zagrożenia wykluczeniem społecznym członków rodzin, szczególnie dzieci, dotkniętych alkoholizmem

 

Prowadzenie i finansowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych i terapeutycznej na terenie gminy:

Ø       w Trzcińsku Zdroju przy Szkole Podstawowej i Strzeszowie

Ø       w Góralicach i Dobropolu

Ø       w Stołecznej przy Szkole Podstawowej

Ø       w Gogolicach przy Szkole Podstawowej i w Rosnowie

 

 

 1. Przeprowadzanie wywiadów do leczenia

 

 1. Mobilizowanie członków  rodzin do udziału w konsultacjach z lekarzem rodzinnym

 

 1. Organizacja zajęć i opieki nad dziećmi w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych

 

 1. Współpraca z terapeutką uzależnień, organizowanie treningów asertywności i radzenia sobie ze złością, umiejętności zagospodarowania czasu wolnego

 

 1. Zatrudnianie wychowawców świetlic

 

 

 1. Merytoryczna analiza prawidłowości wydatków środków przeznaczonych na prowadzenie świetlic

 

 1. Kontrola prowadzenia ksiąg inwentarzowych, przygotowanie pokwitowań na pomoce i wyposażenie świetlic oraz bieżące opisy rachunków na wydatki zgodne z preliminarzem wydatków na rok 2012

 

 1. Doposażenie świetlic w materiały do prowadzenia zajęć, sprzęt sportowy, niezbędne meble, materiały edukacyjne do realizacji profilaktycznych działań

 

 

 

Pracownicy opieki społecznej

Członkowie GKRPA

 

 

Wychowawcy świetlic

 

 

Członkowie GKRPA, koordynatorzy szkolnych programów profilaktycznych

Burmistrz Gminy

 

 

M. Kopczyńska – Pacyk

 

 

S. Tyrpa, M. Kopczyńska - Pacyk

 

 

 

S. Tyrpa, M. Kopczyńska – Pacyk

 

 

Wg potrzeb

 

Styczeń – grudzień 2012

 

Styczeń – Czerwiec 2012, wrzesień – grudzień 2012

Styczeń – grudzień 2012

 

 

Styczeń – Czerwiec 2012, wrzesień – grudzień 2012

Styczeń – Czerwiec 2012, wrzesień – grudzień 2012

Styczeń – grudzień 2012

 

 

 

Styczeń – grudzień 2012

 

Rozwijanie edukacji społecznej dzieci i młodzieży

Podnoszenie umiejętności organizowania czasu wolnego, świadomości zagrożeń oraz umiejętności interpersonalnych

1.        Kontrola wydatków na realizację zadań szkolnych programów profilaktycznych

 

2.        Doposażenie bibliotek szkolnych w materiały o tematyce profilaktycznej

3.        Analiza sprawozdań ze szkolnych działań profilaktycznych i przedstawienie na Komisji Oświaty

4.        Realizacja zadań wynikających z ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Postaw na rodzinę”

 

 

5.        Działania profilaktyczne realizowane przez Bibliotekę Miejską w Trzcińsku Zdroju

 

 

 

S. Tyrpa, M. Kopczyńska - Pacyk

 

M. Kopczyńska – Pacyk, STyrpa, koordynatorzy szkolnych programów profilaktycznych

 

 

 

 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej

Wg przedstawionych harmonogramów działań profilaktycznych w szkołach na rok 2012

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

Wg potrzeb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 15-12-2011 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 15-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2011 08:45