Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR X/ 133 /2011 w sprawie przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Trzcińska-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012r.

U C H W A Ł A NR X/ 133 /2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
Z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzcińska-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010r.; Nr 234 poz. 1536; z 2011 Nr 112,poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju,                      

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Trzcińska-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2012", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z realizacji ww. Programu, Burmistrz Gminy przedłoży Radzie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińska-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr IX/ 115/2011

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z DNIA 28 października 2011r.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) organ stanowiący gminy określa w drodze uchwały „Program współpracy Gminy Trzcińska-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Program ma na celu kształtowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy oraz wyznacza kierunki współpracy i formy zlecania zadań publicznych.

Projekt niniejszej uchwały został skonsultowany zarówno z wydziałami merytorycznymi, jak również z organizacjami.

 

Załącznik do Uchwały Nr /   /2011 Rady Miejskiej

w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 listopada 2011 roku

 

„Program współpracy Gminy Trzcińska-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2012”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Trzcińska-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012;

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

3) Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Trzcińska-Zdrój;

4) Organizacjach - należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

5) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzcińska-Zdrój;

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju;

7) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

8) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

9) podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

10) zadaniu publicznym - rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

Rozdział 2

Cele Programu

1. Celem głównym współpracy Gminy z Organizacjami jest poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.

2. Cele szczegółowe współpracy to:

1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności mieszkańców Gminy;

2) coraz lepsze poznawanie i diagnozowanie środowisk Organizacji działających na terenie Gminy;

3) integracja podmiotów prowadzących działalność obejmującą swym zakresem sferę zdań publicznych wymienionych w art. 4 Ustawy;

4) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie Organizacjom         

     wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych;

5) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących Organizacji, powstawania nowych Organizacji i inicjatyw obywatelskich;

6) zapewnienie jeszcze efektywniejszego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włącznie do ich realizacji Organizacji;

7) współpraca sektora pozarządowego i społeczności lokalnych w kreowaniu polityki społecznej w Gminie;

8) wspieranie oraz powierzanie Organizacjom zadań publicznych.

 

Rozdział 3

Zasady współpracy

Współpraca Gminy z Organizacjami opiera się na następujących zasadach:

1. zasadzie pomocniczości- uznającej prawo obywateli do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, wspierania ich działalności oraz umożliwienie realizacji tych zadań zgodnie z obowiązującymi normami prawa,

2. zasadzie suwerenności- przejawiającej się w poszanowaniu odrębności i niezależności Organizacji,

3. zasadzie partnerstwa– oznaczającej współpracę na warunkach równości praw i obowiązków,

4. zasadzie efektywności – polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5. zasadzie uczciwej konkurencji i jawności – zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania finansowego i pozafinansowego Organizacji.

 

Rozdział 4

Przedmiot współpracy

1. Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami są:

1) ustawowe zadania własne Gminy;

2) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 Ustawy;

3) realizacja Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w części dotyczącej tworzenia standardów współpracy z lokalnymi partnerami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych na zasadach subsydiarności, w tym:

a) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,

b) tworzenie partnerstwa w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy,

c) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

4) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;

5) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania przy wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej

6) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców regionu potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych;

7) konsultowanie z Organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych Organizacji.

 

Rozdział 5

Formy współpracy

1. Współpraca z Organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z Organizacjami dotyczą:

1) wzajemnego informowania się o kierunkach działalności, między innymi poprzez prowadzenie serwisu informacyjnego dla Organizacji;

2) konsultowania z Organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych Organizacji;

3) tworzenia w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli Organizacji i przedstawicieli organów administracji publicznej;

4) podejmowania inicjatyw integrujących Organizacje wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska, w tym inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w Gminie, współorganizowanie konferencji i szkoleń dotyczących działalności Organizacji oraz współpracy z organami administracji publicznej;

5) wspierania Organizacji, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w drodze konkursu, w uzyskaniu, w drodze bezprzetargowej, lokalu z zasobów gminnych użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i obiektów komunalnych oraz udostępnianie lokali na spotkania członków Organizacji; zasady korzystania z obiektów sportowych Gminy określają odrębne przepisy,

3. Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecanie zadań publicznych, które mogą przybrać jedną z form:

1) wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie kosztów ich realizacji,

2) powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

3) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej w trybie i na zasadach, które zostaną określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińska-Zdroju oraz umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

4. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych Organizacjom jest konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu, w tym trybu opisanego w rozdziale 11 niniejszego Programu.

5. Dotacje, o których mowa w powołanej Ustawie, nie mogą być udzielone na:

1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;

6) pokrycie kosztów administracyjnych (chyba, że stanowią element realizacji projektu);

7) działalność polityczną i religijną.

6. W przypadku klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych dotacje nie mogą być udzielone na:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom;

3) transfer zawodnika z innego klubu sportowego;

 

 

4) zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

5) zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;

 

Rozdział 6

Przedmiot współpracy

Za priorytetowe zadania własne Gminy, które w 2012 roku będą realizowane we współpracy z Organizacjami przyjmuje się:

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:

1.1. wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób/rodzin zagrożonych ubóstwem, w szczególności poprzez pomoc rzeczową i żywnościową.

2. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych, w tym:

2.1. działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych,

2.2. działalność samopomocowa organizowana przez osoby niepełnosprawne i/lub przewlekle chore oraz organizacja grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin,

2.3. aktywizowanie osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych do działań samopomocowych, a także organizowanie grup wsparcia dla tych osób i ich rodzin.

3. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym:

3.1. działania służące aktywizacji osób starszych, wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych;

3.2. działania pomocowe skierowane do osób w wieku emerytalnym;

4. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

4.1. zwiększanie skuteczności i dostępności terapii uzależnień i współuzależnień,

4.2. wzrost skuteczności działań profilaktycznych dla młodzieży i grup ryzyka, rozwój usług terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień,

4.3. rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem uzależnień,

4.4. organizacja imprez, konkursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz rodzin o charakterze profilaktycznym,

4.5. inne zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

5. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym:

5.1. inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, w tym działalność na rzecz promocji zdrowia poprzez organizowanie akcji profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych,

5.2. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i      

       stanu zdrowia mieszkańców Gminy.

6. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

6.1. inicjatywy i twórcze działania stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno– kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru, filmu, tańca, nauk humanistycznych,

6.2. organizacja znaczących dla Gminy wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, konferencji, prelekcji, w tym również akcji o charakterze charytatywnym,

6.3. działania na rzecz kultywowania lokalnej tradycji

7. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym:

7.1. organizacja znaczących dla Gminy imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych;

7.2. realizacja zadań sportu masowego i sportu dla wszystkich, w tym również organizacja obozów szkoleniowych, w celu kształcenia kadr młodzieżowych organizatorów sportu oraz sędziów młodzieżowych

7.3. wspieranie działań klubów sportowych zmierzających do rozwoju sportu na terenie Gminy. W ramach tego zadania Gmina może dofinansować:

a) wydatki bieżące z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu, w tym; koszty treningowe – płace trenerskie i instruktorskie, wynajem obiektu, obozy i zgrupowania, nadzór medyczny, zawody kontrolne, sprawdziany;

b) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym koszty uczestnictwa w rozgrywkach, takie jak: wpisowe, transport, sędziowanie, art. medyczne, ochrona osób i mienia, ubezpieczenie, wyżywienie;

c) wydatki bieżące lub majątkowych z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego;

d) wydatki bieżące z tytułu utrzymania lub remontu obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu;

e) wydatki majątkowe z tytułu budowy lub modernizacji obiektu lub urządzenia sportowego służącego uprawianiu sportu.

8. Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym:

8.1  wspieranie na terenie Gminy krzewienia turystyki krajoznawstwa oraz działalności na rzecz upowszechniania aktywnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie w postaci organizacji rajdów pieszych (w tym: NORDIC WALKING)             i rowerowych oraz imprez na orientację, a także organizacji turniejów i konkursów o tej tematyce.

8.2 działania na rzecz tworzenia i wytyczania szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz rozwoju bazy turystycznej na terenie Gminy, a także promocji wypoczynku aktywnego.

 

9. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym:

9.1. edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz angażowanie ich do działań o charakterze proekologicznym,

9.2. organizowanie akcji i imprez o charakterze proekologicznym.

10. Burmistrz, na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek Organizacji, może określić w trakcie funkcjonowania Programu kolejne zadania i ogłosić Konkursy na ich realizację.

 

 

Rozdział 7

Okres realizacji programu

Niniejszy Program obowiązuje od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

 

 

Rozdział 8

Sposób realizacji programu

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:

1) Rada Miejska w Trzcińska-Zdroju– w zakresie wyznaczania kierunków współpracy Gminy z Organizacjami oraz określania wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez Organizacje;

2) Burmistrz w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami, w szczególności:

a) przeprowadzanie konsultacji społecznych programu współpracy w trybie i na zasadach określonych odrębną uchwałą;

b) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy oraz powoływania Komisji Konkursowych,

c) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowych.

3) Organizacje, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym Gminy;

4) Komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z Organizacjami, która w szczególności polega na:

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla Organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków Gminy;

2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z Organizacjami pozarządowymi;

3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z Organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z Organizacjami.

 

Rozdział 9

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

1. Wysokość środków przeznaczona na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012.

2. Prognozowane środki na realizację zadań publicznych mogą ulec zmianie.

 

Rozdział 10

Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert

1. W ramach niniejszego Programu Burmistrz ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych określonych w Rozdziale 6.

2. Określając wysokości środków przeznaczanych na zadania Burmistrz kieruje się kwotami na poszczególne zadania określonymi w budżecie Gminy na 2012 rok lub projektem budżetu.

3. Konkursy ogłaszane będą, z co najmniej 21 – dniowym wyprzedzeniem.

4. Treść i sposób ogłaszania konkursów reguluje Ustawa.

5. Dwie lub więcej Organizacje mogą złożyć ofertę wspólną, w której wskazują:

1) zakres obowiązków poszczególnych Organizacji podczas realizacji zadania publicznego,

2) sposób reprezentacji poszczególnych Organizacji wobec Gminy.

6. Do oferty, o której mowa w ust. 5 Organizacje muszą załączyć umowę zawartą między sobą, w której określone zostały zakresy obowiązków składających się na realizację zadania publicznego.

7. Organizacje składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania określone w umowie o wsparciu lub powierzeniu realizacji zadania publicznego.

8. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych. W tym wypadku Burmistrz, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca, podejmuje następujące działania:

1) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego biorąc pod uwagę środki dostępne na jego realizację, stopień w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych i daje gwarancję ich realizacji,

2) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego.

9. Określa się następujące zasady zbierania ofert:

1) miejsce i termin składania ofert określone będą w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych,

2) oferta musi być wypełniona na formularzu określonym w ogłoszeniu konkursowym i zawierać załączniki wymienione w ogłoszeniu,

3) w przypadku złożenia przez Organizację oferty niekompletnej albo na niewłaściwych drukach, wyznacza się termin, nie dłuższy niż 7 dni od daty otrzymania przez Organizację pisma, na dokonanie niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień.

10. Ustala się następujące zasady rozpatrywania ofert:

1) Oceny formalnej dokonuje komórka organizacyjna lub inna jednostka wyznaczona przez Burmistrza.

2) Nie spełnienie wymogów oceny formalnej eliminuje ofertę z oceny merytorycznej.

3) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez Komisję Konkursową.

4) Przy wyborze najkorzystniejszych ofert brane są pod uwagę:

a. zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,

b. możliwości realizacji zadania przez organizację, w tym zgodność planowanych działań z aktualnym statutem organizacji,

c. zgodność ze standardami właściwymi dla danego zadania, które zostały określone w ogłoszeniu konkursu,

d. koszty realizacji zadania, biorąc pod uwagę udział środków własnych,

e. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań,

f. inne kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursowym.

11. Realizacja zadania zleconego Organizacji następuje po zawarciu umowy.

12. W przypadku przyznania dotacji mniejszej, niż wnioskowana istnieje możliwość negocjacji kosztorysu i/lub harmonogramu realizacji zadania przed zawarciem umowy.

13. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja przez strony postanowień umowy.

14. Wykaz Organizacji, którym zlecono zadania wraz z kwotą dotacji zostaną opublikowane na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

Rozdział 11

Małe dotacje

1. Na wniosek Organizacji Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem konkursu, przy spełnieniu następujących warunków:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie może przekroczyć 1000zł,

2) zadanie publiczne musi zostać zrealizowane w okresie nie dłuższym, niż 90 dni,

3) łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej Organizacji w tym trybie, w danym roku, nie przekracza 2 000 zł,

4) łączna kwota przekazanych w tym trybie środków nie może przekroczyć 20% ogólnej kwoty dotacji planowanych w 2012 roku na realizację zadań publicznych.

2. Po spełnieniu warunków z ust. 1 oraz uznaniu celowości realizacji proponowanego przez Organizację zadania Burmistrz zaprasza Organizację do złożenia oferty realizacji zadania według wzoru określonego jak dla konkursu.

3. W terminie 7 dni roboczych, od dnia wpłynięcia oferty, Burmistrz zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 oraz po rozpatrzeniu uwag, Burmistrz zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania.

 

Rozdział 12

Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Zarządzeniem Burmistrz.

2. Komisje Konkursowe mogą być powoływane osobno dla każdego zadania.

3. W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych realizujących bezpośrednio zadania określone w Programie.

4. W skład Komisji Konkursowej wchodzi dwóch przedstawicieli Organizacji z wyłączeniem osób reprezentujących Organizacje biorące udział w konkursie.

5. Przedstawicieli Organizacji wybiera się spośród zgłoszonych przez Organizacje do 30 listopada br. kandydatur. Kandydat musi posiadać pełnomocnictwo Organizacji do reprezentowania jej podczas posiedzeń Komisji Konkursowej.

6. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

7. Komisje Konkursowe działają nieodpłatnie.

8. Do zadań Komisji Konkursowej należy ocena merytoryczna ofert oraz przedłożenie swojej opinii Burmistrzowi.

9. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

10. Przy wyborze ofert i przyznawaniu wysokości dotacji Burmistrz, poza opinią Komisji Konkursowej, kieruje się:

1) w zakresie pomocy społecznej opinią Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym opinią Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Rozdział 13

Sposób oceny realizacji programu

1. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:

1) liczby ogłoszonych konkursów;

2) liczby ofert, które wpłynęły od Organizacji;

3) liczby umów zawartych z Organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych Organizacjom przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju;

2. wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych przez Organizacje;

3. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu.

4. Burmistrz, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2013 roku, przedłoży Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju sprawozdanie z realizacji Programu.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu.

 

Rozdział 14

Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone Urząd Miejski w Trzcinisku-Zdroju.

2. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:

1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez Organizacje;

2) przygotowanie przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu informacji na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;

3) spotkanie z przedstawicielami gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych w celu skonsultowania informacji uzyskanych na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje oraz priorytetów w realizacji zadań publicznych;

4) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych;

5) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie internetowej Urzędu oraz spotkanie informacyjne z przedstawicielami Organizacji;

6) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez Organizacje podczas konsultacji;

7) przedłożenie Komisjom Rady Miejskiej w Trzcińska-Zdroju projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Miejskiej przyjęcia Programu.

3. Po uchwaleniu przez Radę Miejską Trzcińska-Zdroju Programu zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 15-12-2011 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2011 08:38