Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/135/2011 w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 oraz poboru tego podatku w 2012 roku.

U C H W A Ł A   Nr X/ 135 /2011
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 25 listopada 2011 r.

 

w sprawie obniżenia ceny  żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012  oraz poboru tego podatku w 2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441 ;z 2006r. Nr17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241,   z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z 2005 r. Nr 143 poz. 1199  z 2006 r. Nr 191 poz. 1412,  Nr 249 poz. 1825, Nr 245  poz. 1775 z 2007 r. Nr 109 poz. 747 z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)  oraz  M.P. z 2012 r. Nr 95  poz. 969  Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju  uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.Ustala się cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku  rolnego na 2012 rok  w wysokości  59  za 1 kwintal.                       

§ 2.  Zarządza się  pobór podatku rolnego od osób fizycznych, z wyłączeniem wspólników spółek cywilnych, w drodze inkasa  dokonywanego przez inkasentów.

§ 3. Osoby prawne oraz wspólnicy spółek cywilnych są obowiązani wpłacać  podatek rolny  na rachunek Gminy, bądź do  kasy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku Zdroju.  Dopuszcza się możliwość uiszczenia podatku rolnego w ten sam sposób przez osoby fizyczne.

§ 4.  Ustala się prowizję dla inkasentów za inkaso podatku rolnego w wysokości  10 % kwot bezpośrednio przez nich pobranych- płatną w terminie 14 dni po dokonaniu rozliczenia z Gminą wpłat podatku  z kolejnej raty.

 

§  5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko- Zdrój.

  § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

     Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska jest uprawniona do ustalenia średniej ceny skupu przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z art. 6 ust.1 cytowanej wyżej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

     1) od 1 ha przeliczeniowego gruntu o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 1 równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

     2) od 1 ha gruntów o których mowa w art4 ust. 1pkt 2  równowartość pieniężna 5q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

     Średnią cenę skupu żyta, o której mowa wyżej ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

     Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

     1) dla gruntów gospodarstw rolnych- liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

     2) dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

     Ustalone są 4 okręgi podatkowe do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno- klimatycznych.

Podatek rolny od osób fizycznych, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych płatny jest do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

 

 

 

 


Drukuj artykul

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 15-12-2011 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2011 08:35