Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR VIII/103/2011 w sprawie przyjęcia Regulamin funduszu zdrowotnego nauczycieli.

UCHWAŁA    N R VIII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
Z dnia 02 września 2011r.

 

w sprawieprzyjęcia Regulamin funduszu zdrowotnego nauczycieli.

                  Na podstawie art.72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982  roku karta nauczyciela / z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170. poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 /  RADA MIEJSKA W TRZCIŃSKU-ZDROJU UCHWALA CO NASTĘPUJE:

 

§1. Przyjmuje się regulamin funduszu zdrowotnego nauczycieli stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Trzcińsku-Zdroju Nr  /  /2011

 

Regulamin funduszu zdrowotnego

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne:

§1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcińsko-Zdrój

2. Regulamin określa:

1) tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

2) wymagane dokumenty do podania o przyznanie pomocy zdrowotnej,

3) zadania Komisji opiniującej wnioski,

4) szczegółowe zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

w tym osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej.

§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin funduszu zdrowotnego”,

2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Trzcińsko-Zdrój,

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Trzcińsko-Zdrój,

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 3,

5) nauczycielu bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć nauczycieli wymienionych w art. 1 Karty Nauczyciela zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w pkt.3 oraz rencistów i emerytowanych nauczycieli gminnych jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 3,

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 Karty Nauczyciela.

7) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Trzcińsko-Zdrój.

 

Rozdział II

Tryb tworzenia i przyznawania pomocy zdrowotnej:

§3. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki wyodrębnione w budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są corocznie w budżecie Gminy Trzcińsko-Zdrój i stanowią 0,2% środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

§4. 1. Środkami, o których mowa w § 3 zarządza Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój powołuje Komisję ds. Funduszu Zdrowotnego w składzie:

1) przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący Komisji,

2) po jednym przedstawicielu szkoły wytypowanym przez Radę Pedagogiczną,

3) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

§5. 1. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na pół roku, w uzasadnionych przypadkach

także częściej.

2. Podania (wnioski) nauczycieli o przyznanie pomocy z Funduszu Zdrowotnego wraz z wymaganą dokumentacją należy składać do dyrektora szkoły w terminie odpowiednio do dnia 10 czerwca, 10 listopada danego roku lub Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

3. Dyrektor szkoły przekazuje podania (wnioski) nauczycieli, o których mowa w ust. 2 do Komisji Funduszu Zdrowotnego do końca powyższych miesięcy.

 

Rozdział III

Zadania Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego:

§6. 1. Do zadań Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego.

2. Opinie Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego są podejmowane zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Komisja ds. Funduszu Zdrowotnego proponuje kwotę pomocy finansowe i uzasadnia swą decyzję.

4. Członkowie Komisji składają oświadczenie o tajemnicy danych osób ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej.

5. Wnioski są ewidencjonowane w rejestrze.

6. Z posiedzenia Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego jest sporządzany protokół, uwzględniający w szczególności wyniki pracy Komisji, uzasadnienie proponowanej kwoty pomocy finansowej i podpisy członków Komisji.

7. Obsługę administracyjno-organizacyjną Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego zapewnia Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju.

8. O terminie posiedzenia członkowie Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego oraz dyrektorzy szkół informowani będą przez przewodniczącego Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział IV

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej:

§7. Ze świadczeń Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać:

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój, pracujący w wymiarze, co najmniej połowy obowiązującego wymiaru godzin, przy czym przepis art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela stosuje się odpowiednio,

2) nauczyciele w)w szkół po przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.

§8. 1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego (zasiłku pieniężnego).

2. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana powtórnie w danym roku.

3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

1) zwiększonymi kosztami leczenia spowodowanego ciężką lub przewlekłą

chorobą nauczyciela,

2) zwiększonymi kosztami leczenia w innej miejscowości z powodu braku

odpowiedniej placówki służby zdrowia w gminie,

3) korzystaniem z pomocy specjalistycznej,

4) koniecznością zakupu sprzętu do rehabilitacji, korekcji, w tym szkieł

korekcyjnych, zakupu zwiększonej ilości środków higieny osobistej, itp.

5) poniesionymi kosztami leczenia: sanatoryjnego, rehabilitacyjnego.

4. Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od możliwości finansowych

Funduszu oraz:

1) wpływu choroby na sytuację materialną nauczyciela (przebieg choroby, specjalistyczne badania, dodatkowa opieka, dieta, dojazdy),

2) wysokości udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez

nauczyciela,

3) sytuacji materialnej nauczyciela uwzględniającej poniesione koszty.

5. Warunkiem przyznania pomocy z Funduszu Zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku (podania) o jej przyznanie.

6. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury VAT, rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego lub środków higieny osobistej),

3) oświadczenie o dochodach na jednego członka rodziny (przeciętne miesięczne dochody brutto na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie podania).

7. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć również dyrektor szkoły, przedstawiciel związków zawodowych, przedstawiciel opieki społecznej lub opiekun prawny osoby niezdolnej do podejmowania czynności w tym zakresie.

§9. 1. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej podejmuje Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

2. Wypłata przyznanej pomocy zdrowotnej będzie dokonywana w kasie Urzędu Miejskiego  lub na konto podane we wniosku.

3. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej powinna być uzasadniona.

  Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela

( Dz. U. Nr 56 poz. 357 z 1997r  ze zmianami)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 21-09-2011 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 21-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2011 14:27