Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Trzcińsko-Zdrój; dnia 07 lipca 2011 roku

Znak: AB.7624.1.7.2011.PB

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) oraz art. 63. ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 66, art. 78 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 156 i art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227), na podstawie § 3 ust. 1 pkt 48 i pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed­sięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Trzcińsku_Zdroju i jednocześnie zobowiązuję Inwestora tj.: Gminę Trzcińsko-Zdrój, którą na podstawie upoważnienia z dnia 05 kwietnia 2011 roku udzielonego przez Pana Zastępcę Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój - Józefa Szotta reprezentuje Pan Waldemar Łągiewka i Pan Paweł Zarczyński, do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia,
w ustalonym poniżej zakresie.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko i powinien zawierać:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, w tym stosowanych technologii, z uwzględnieniem wykorzystania zasobów środowiska, emisji i występowania innych oddziaływań na środowisko oraz ryzyka wystąpienia awarii;

2. Opis elementów przyrodniczych środowiska i warunków środowiskowych obszaru objętego zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis fauny, flory; najbliższe obszary chronione; obszary proponowane do objęcia ochroną), przedstawienie ewentualnego wpływu przedsięwzięcia na te obszary;

3. Opis obszaru NATURA 2000, w sąsiedztwie którego zlokalizowana jest planowana inwestycja, w zakresie powierzchni, typu siedlisk, występowania kluczowych gatunków itd. (z wykorzystaniem listy wszystkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów NATURA 2000 oraz listy gatunków ptaków, z załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony ptaków);

4. Szczegółowe określenie na mapie planowanej lokalizacji inwestycji, w odniesieniu do obszaru NATURA 2000 i innych cennych siedlisk przyrodniczych;

5. Wskazanie, w jaki sposób warunki podstawowe obszaru będą się zmieniać w przyszłości, w przypadku nie podjęcia i podjęcia przedsięwzięcia;

6. Przedstawienie oddziaływania przedsięwzięcia na podstawie struktury i funkcje obszaru NATURA 2000, m.in.: określenie przewidywanych oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie wykonawstwa i eksploatacji w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000;

7. Przedstawienie wpływu planowanej inwestycji na spójność i integralność obszaru NATURA 2000;

8. Opis skumulowanego wpływu planowanej inwestycji, w powiązaniu z innymi istniejącym lub planowanymi inwestycjami o podobnym charakterze na integralność obszarów NATURA 2000;

9. Wskazanie skutecznych środków łagodzących oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000, w tym podanie przewidywanych działań, mających na celu zapobieganie , ograniczenie oddziaływań na środowisko w tym:

a) w szczególności wszystkie proponowane środki,

b) wyjaśnić, w jaki sposób środki te wyeliminują niekorzystne oddziaływania na obszar,

c) wyjaśnić, w jaki sposób środki te zredukują niekorzystne oddziaływania na obszar,

d) podać informacje odnośnie tego, w jaki sposób i przez kogo środki będą zapewnione i wdrażane,

e) przedstawić dane na temat stopnia pewności, co do skuteczności zastosowanych środków,

f) przedstawić terminarz określający kiedy środki te zostaną wdrożone w ramach danego przedsięwzięcia,

g) przedstawić informacje, w jaki sposób środki łagodzące będą monitorowane oraz jak zostanie skorygowana ich ewentualna nieskuteczność;

10. Określenie możliwości transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000;

11. Podanie informacji o ewentualnych kolizjach przedsięwzięcia z chronionymi elementami środowiska przyrodniczego;

12. Przedstawienie bilansu ilościowo - jakościowego odpadów wytworzonych w fazie realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem ich klasyfikacji w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

13. Określenie sposobu i miejsca magazynowania wytwarzanych odpadów, a także sposobu ich zagospodarowania;

14. Przedstawienie zagadnień związanych z emisją hałasu do środowiska na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie, w tym: zidentyfikowanie źródeł emisji hałasu, zidentyfikowanie terenów chronionych akustycznie z uwzględnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

15. Opis środowiska gruntowo-wodnego (geologia, hydrogeologia) i warunków środowiskowych na terenie przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania, z uwzględnieniem ujęć wód podziemnych oraz stref ochronnych tych ujęć;

16. Przedstawienie metod ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wodno - gruntowe, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych głębokich wykopów pod budowę sieci kanalizacyjnej, przepompowni i obiektów oczyszczalni ścieków. Przedstawienie sposobu odwadniania wykopów i miejsc odprowadzania tych wód;

17. Przedstawienie analizy w zakresie bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie i warunki życia ludzi;

18. Przedstawienie rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, które zminimalizują oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko;

19. Przedstawienie wariantowości dot. realizacji inwestycji, w tym:

a) opis i analizę wariantów sugerowanych przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu innej technologii i parametrów,

b) szczegółowe uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

- zwierzęta, rośliny i wodę,

- dobra materialne,

- wzajemne oddziaływanie między tymi elementami ze wskazaniem uwarunkowań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów dot. ochrony przyrody,

c) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000

W raporcie należy uwzględnić ewentualne nakładanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć
w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 11 kwietnia 2011 roku Pan Paweł Zarczyński, działająca w imieniu i na rzecz Inwestora: Gminy Trzcińsko-Zdrój, na podstawie upoważnienia z dnia 05 kwietnia 2011 r. udzielonego przez Pana Zastępcę Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój - Józefa Szotta, złożył wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju ” .

Miejsce lokalizacji inwestycji:

Obręb Czarnołęka - działki o numerach 170, 198/1, 203/3, 203/4, 203/5, 204/2, 204/3, 204/4, 207/1, 244/1, 245/1, 246, 247/1, 247/2, 248/1, 249, 250/1, 1151, Obręb m. Trzcińsko-Zdrój nr 1 - działki o numerach 143, 144, 164, Obręb m. Trzcińsko-Zdrój nr 2 - działki nr 1, 2 , 3 , 4, 5, 6/1, 17, 18, 19, 20, 21, 191, 198

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), inwestycja zakwalifikowana jest do przedsięwzięć: wymienionych w § 3 ust.1 pkt 77, tj. instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zgodnie z tym rozporządzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Jednocześnie dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój)), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zawiadomieniem z dnia 15 czerwca 2011 r. (sygn.: AB.7624.1.5.2011.PB), na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, w trybie art. 104 Kpa, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl, którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia) na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 15,

 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.trzcinsko-zdroj.pl)

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi ani też zastrzeżenia co do projektowanej inwestycji.

Ponadto, wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…”, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn.: AB.7624.1.3.2011.PB) o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 01 lipca 2011 r. otrzymano opinię sanitarną (sygn.: WNOŚ-TŚ.4240.235.2011.KK), w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu, Prezydent Gminy uwzględnił:

 • informacje określone w „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia”, sporządzonej przez Pawła Zarczyńskiego,

 • opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (sygn.: WNOŚ-TŚ.4240.235.2011.KK),

 • szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, a mianowicie:

 1. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków. W ramach inwestycji planowane są następujące prace:

- przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na zbiornik retencyjny,

- budowa nowej przepompowni ścieków,

- budowa nowego rurociągu tłocznego wraz z przejściem pod rzeką Rurzycą metodą bezwykopową,

- wykonanie równolegle do projektowanego rurociągu tłocznego kabla elektrycznego i sterowniczego wraz z przejściem pod rzeką Turzycą metodą bezwykopową,

- budowa wielofunkcyjnego budynku technicznego, w którym zostaną wydzielone następujące pomieszczenia: stacja dmuchaw, stacja odwadniania osadu, stacja mechanicznego podczyszczania ścieków (sitopiaskownik) o pow. 176 m2,

- budowa komory osadu czynnego o pojemności 720 m3,

- budowa dwóch osadników wtórnych pionowych o średnicy 9 m,

- budowa przepompowni osadu nadmiernego i recykulowanego,

- budowa przepompowni osadu ustabilizowanego,

- budowa komory przepływomierza,

- budowa silosu wapna,

- budowa kompostowni osadu o powierzchni 1080 m2,

- budowa przepompowni ścieków własnych i dowożonych,

- budowa dróg wewnętrznych na terenie oczyszczalni,

- budowa nowych sieci międzyobiektowych, m.in. kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rurociągów tłocznych,

- budowa nowych kabli elektrycznych i sterowniczych,

- rozbiórka jednego Biobloku typu 400 WSm,

- rozbiórka części drugiego Biobloku z pozostawieniem komory stabilizacji osadu o pojemności 100 m3,

- rozbiórka istniejących poletek osadowych,

- remont istniejącego budynku obsługi i stacji transformatorowej.

Planowana jest budowa nowej przepompowni ścieków, obok istniejącej przepompowni ścieków. Istniejąca przepompownia zostanie przebudowana na zbiornik retencyjny ścieków wykorzystywany w okresie dużych napływów ścieków. Ścieki z przepompowni będą tłoczone projektowanym rurociągiem tłocznym do oczyszczalni. Rurociąg zostanie ułożony na terenie dróg gminnych. Równolegle do rurociągu tłocznego ułożone zostaną kable zasilające i sterujące pracą przepompowni. Przejście pod rzeką Rurzycą rurociągu tłocznego i kabli zostanie wykonane metodą bezwykopową (metodą przewiertu sterowanego).

Na terenie oczyszczalni wykonany zostanie nowy ciąg oczyszczalni ścieków wykorzystujący technologie osadu czynnego. Ciąg oczyszczania ścieków będzie wykorzystywał następujące procesy:

- mechaniczne podczyszczenie ścieków w sitopiaskowniku (usuwanie skrawek i piasku),

- oczyszczenie biologiczne w komorze osadu czynnego,

- sedymentację zanieczyszczeń w dwóch osadnikach pionowych.

Oczyszczane ścieki będą odpływały poprzez komorę przepływomierza i istniejący wylot do odbiornika rzeki Rurzycy.

Przewiduje się rolnicze wykorzystywanie przekomostowanego osadu. Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi będą odbierane w stacji zlewczej skąd przez pompownię będą trafiać do ciągu oczyszczania ścieków.

Przepompownia ścieków zlokalizowana jest w odległości ok. 70 m od zabudowy mieszkaniowej, a oczyszczalnia ścieków w odległości ok. 360 m od zabudowy mieszkaniowej.

Obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń będzie odpowiadało 3783 RLM (mieszkańców równoważnych).

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie rzeka Rurzyca. Inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach:

- obręb nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój: 198, 20, 21;

- obręb nr 1 m. Trzcińsko-Zdrój: 164, 143;

- obręb Czarnołęka gm. Trzcińsko-Zdrój: 207/1, 1151.

W przypadku kolidowania drzew z projektowanymi obiektami, planowane jest ich przesadzenie.

2. usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 320015 „Ostoja Witnicko Dębniańska”, wyznaczonego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz.133 z póź. zm.). Wymieniony wyżej obszar, został powołany ze względu na ochroną dziko występujących gatunków ptaków i utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i założeniami w Dyrektywie Siedliskowej, należy stosować zasadę przezorności, która wymaga, iż w przypadku niepewności, co do wpływu inwestycji na obszar NATURA 2000 cele ochrony tego obszaru powinny być traktowane priorytetowo.

Z zapisów waloryzacji przyrodniczej gminy Trzcińsko-Zdrój wynika, iż planowana inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie proponowanego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego obejmującego jezioro w Trzcińsku-Zdroju wraz z otaczającym je lasem łęgowym, będącym miejscem występowania cennych gatunków roślin i zwierząt. Należy również podkreślić, iż rzeka Rurzyca, w dalszym swym biegu, przechodzi przez istniejące i projektowane formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000.

3. rodzaj i skalę możliwego oddziaływania

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia może wpłynąć na środowisko poprzez wystąpienie różnego rodzaju emisji, w tym: emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wytwarzanie odpadów, ścieków oraz emisji hałasu do środowiska. Na etapie budowy, pojawiać się będą zanieczyszczenia powietrza podczas pracy samochodów dostarczających materiały budowlane i ewentualnie z pracujących urządzeń o napędzie spalinowym.

Etap realizacji przedmiotowej inwestycji pociąga za sobą również powstawanie odpadów ( w tym powstających w związku z koniecznością przygotowania terenu pod planowaną inwestycję). Natomiast eksploatacja inwestycji wiąże się z powstaniem takich odpadów, jak: skratki, piasek, osady ściekowe. Ponadto, w trakcie eksploatacji używanych urządzeń, mogą również powstawać sorbenty, a także inne odpady powstałe w wyniku konserwacji pracujących maszyn.

W związku z realizacją jak i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia może również pojawić się emisja hałasu do środowiska powodowana pracą sprzętu i transportem (samochody ciężarowe) oraz pracą dmuchaw służących do napowietrzania komory osadu czynnego.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków będzie rz. Rurzyca. Mając na uwadze fakt, iż planowana inwestycja poprzez możliwość zanieczyszczenia wody może spowodować zmianę ekologicznych warunków koryta rzeki co za tym idzie zmianę siedlisk, należ poddać analizie wpływ eksploatacji oczyszczalni ścieków na tą rzekę.

Ponadto, realizacja inwestycji poprzez lokalizację w sąsiedztwie w/w obszaru NATURA 2000, może stanowić układ barier ekologicznych dla awiafauny gniazdującej w najbliższej okolicy, a co za tym idzie może spowodować zmianę siedlisk i w konsekwencji zanik gatunków ważnych występujących w tych siedliskach, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póź. zm.), zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innym działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru NATURA 2000, w tym szczególności:

  1. pogarszać stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierzą?, dla których ochrony wyznaczono obszar NATURA 2000 lub

  2. wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000 lub

  3. pogorszyć integralność obszaru NATURA 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze lokalizację inwestycji w sąsiedztwie w/w obszaru NATURA 2000, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż podczas eksploatacji i realizacji inwestycji może nastąpić naruszenie siedlisk oraz miejsc występowania gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone w/w obszary NATURA 2000.

Należy nadmienić, iż nawet niewielki powierzchniowo ubytek siedliska może być znaczący, jeżeli będzie dotyczył:

- miejsca kluczowego dla zasobów siedliska,

- miejsca występowania kluczowego gatunku typowego dla siedliska

- płatu rzadkiego podtypu siedliska,

- miejsca kluczowego funkcjonalnie.

Uwzględniając zagrożenia, jakie wynikają z realizacji przedmiotowej inwestycji stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza - a zwłaszcza zasięg i kumulowanie się oddziaływań w zakresie emisji hałasu oraz pyłów i gazów, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, charakter zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowanym przedsięwzięciem, a także z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji związana będzie ze znaczącym przekształceniem terenu i zmianami w środowisku, uwzględniając także opinię Regionalne Dyrektora Ochrony Środowiska (z dnia 4 lipca 2011r., o sygn.: WNOŚ-TŚ.4240.235.2011.KK), po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu
o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:

 • oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

 • możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie

 • Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.141 § 1 i 2 Kpa.).

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „ o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…” zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl, którego strony mogą być zawiadomione o decyzja i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie - (doręczenie postanowienia stronom uważa się za dokonane, po upływie 14 -stu dni od dnia publicznego jego ogłoszenia) Wobec powyższego, niniejsze postanowienie doręcza się stronom poprzez zamieszczenie na:

* tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15,

* stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.trzcinsko-zdroj.pl),

* stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.trzcinsko-zdroj.pl),

w terminie od 11 lipca 2011 r. do 25 lipca 2011 r.

* zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

mgr ZBIGNIEW KITLAS

Otrzymuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru :

 1. Pełnomocnik Inwestora: Waldemar Łągiewka

ul. Dworcowa 2a, 70-206 Szczecin

 • Strony postępowania- informacja na:

 • tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek,

 • strona internetowa Urzędu Miejskiego (www.trzcinsko-zdroj.pl),

 • strona Biuletynu Informacji Publicznej (www.trzcinsko-zdroj.pl).

w terminie od w terminie od 11 lipca 2011r. do 25 lipca 2011r.

Do wiadomości :

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Szczecinie

  1. Gmina Trzcińsko-Zdrój - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju:

- inż. Piotr Kadecki - Kierownik Referatu

- Krystyna Wiśniewska - Inspektor ds. ochrony środowiska

- Teresa Krajczyńska - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

3. Zakład Komunalny w Trzcińsku-Zdroju

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 08-07-2011 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Bugajski 08-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2011 11:01