Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Zakres zadań stanowiska pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

A. W zakresie ochrony środowiska należy:

 1. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska.
 2. Opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska.
 3. Wstrzymywanie użytkowania instalacji i urządzeń w przypadkach nieprzestrzegania ustaleń określonych w decyzji – ograniczania uciążliwości powodowanych przez urządzenia techniczne wykazane przez osoby fizyczne.
 4. Planowanie i przestrzeganie wykorzystania gminnego funduszu ochrony środowiska na cele służące ochronie środowiska, przyrody, gospodarki wodnej.
 5. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
 6. Sporządzanie informacji o substancjach stwarzających zagrożenie.
 7. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 8. Opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.
 9. Wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji terenów.
 10. Opiniowanie wniosków w sprawie wydawania pozwoleń wodno-prawnych;
 11. Prowadzenie działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.
 12. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie.
 13. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
 14. Opiniowanie wniosków dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
 15. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 16. Utrzymanie terenów zieleni publicznej (bieżące utrzymanie, przebudowa oraz planowanie nowych).
 17. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością administratora zieleni miejskiej i cmentarza miejskiego.
 18. Prowadzenie edukacji ekologicznej.

B. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy:

 1. Przygotowanie decyzji stwierdzających obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
 2. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 3. Przygotowanie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych.
 4. Dbałość o rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności.

C. W zakresie gospodarki zadrzewieniowej należy:

 1. Przygotowanie decyzji – zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
 2. Przygotowanie decyzji o ustalaniu opłat lub kar za usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości bez wymaganego zezwolenia.
 3. Opracowywanie opinii o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru.
 4. Przeznaczanie gruntów do zalesiania.
 5. Nadzór, kontrola i ewidencja nad zagospodarowanymi zasobami i tworami przyrody, takimi jak: parki, pomniki, rezerwaty, użytki ekologiczne i lasy chronione.

D. W zakresie gospodarki wodnej i melioracyjnej należy:

 1. Wykonywanie zadań w przedmiocie zmiany stosunków wodnych na gruntach.
 2. Wykonywanie zadań w zakresie zwykłego korzystania z wody.
 3. Konserwacja rowów melioracyjnych będących własnością Gminy bądź użytkowanych przez Gminę.
 4. Współpraca z jednostkami prowadzącymi wykonawstwo inwestycji melioracyjnych.
 5. Kontrola czystości wód, usuwanie roślinności.

E. w zakresie ochrony zwierząt:

 1. Opracowywanie i realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności,
 2. Prowadzenie spraw w sprawie odbioru zwierząt właścicielowi w związku z niehumanitarnym traktowaniem,
 3. Współpraca ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt,
 4. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
 5. Współpraca ze służbami weterynaryjnymi

F. W zakresie gospodarki odpadami:

 1. Wprowadzanie deklaracji( korekty deklaracji) do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości do systemu informatycznego.
 2. Analiza złożonych deklaracji.
 3. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne.
 4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dla właścicieli nieruchomości w zakresie naliczania opłat, oraz windykacji należności.
 5. Analiza kwartalna sprawozdania dotyczącego informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instytucji, do której zostały przekazane, odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 6. Zbieranie i analiza informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: przekazanych do składowania na składowisko odpadów oraz nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania.
 7. Przechowywanie kopii dowodów dostarczania odpadów do odzysku lub unieszkodliwiana np. karty ewidencji odpadów bądź karty przekazania odpadów.
 8. Sporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 9. Informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania odpadów.
 10. Kontrola Wykonawcy w zakresie wyposażenia obsługiwanych nieruchomości w worek/worki z tworzyw sztucznych do selektywnej zbiórki odpadów w kolorach zgodnych z wymogami unijnymi
 11. Kontrola Wykonawcy w zakresie zwrotu Zamawiającemu kwoty stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych należności lub opłat nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na Zamawiającego powstałych na wskutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy.
 12. Kontrola i działania wyjaśniające w stosunku do właścicieli którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem i deklaracją.
 13. Kontrola Wykonawcy w zakresie postępowania z odpadami.
 14. Kontrola Wykonawcy w zakresie złożenia odpadów w miejscu prawnie dopuszczonym do odzysku.
 15. Kontrola Wykonawcy w zakresie złożonych dokumentów przekazania odpadów.
 16. Kontrola i działania wyjaśniające w zakres:
  1. zapewnienia nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów
  2. osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego
 17. Kontrola Wykonawcy w zakresie składanych sprawozdań zawierających następujące dane:
  1. ilości usuniętych odpadów potwierdzonych wydrukami wagowymi,
  2. rodzaj usuniętych odpadów
  3. sposób oraz miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  4. dokumenty przekazania odpadów
 18. Sprawdzenie i potwierdzenie zakresu miesięcznego wykonania umowy.
 19. Nadzór i kontrola nad PSZOK-iem.
 20. Prowadzenie postępowania egzekucyjno, windykacyjnego dotyczącego opłaty śmieciowej.
 21. Sporządzanie i składanie wniosków do funduszy unijnych oraz innych źródeł na finansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach spraw na stanowisku pracy.
 22. Prowadzenie zamówień publicznych w ramach spraw prowadzonych na stanowisku pracy,
 23. Prowadzenie spraw w zakresie rozliczania, sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji z pozyskanych przez gminę funduszy unijnych oraz innych źródeł finansowania w ramach spraw prowadzonych na stanowisku pracy.
 24. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 25. Rekultywacja wraz z monitorowaniem nieczynnych składowisk śmieci.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 18-04-2005 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-05-2017 12:16