herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Stanowisko ds.organizacyjnych, oświaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia

 

Zakres zadań stanowiska ds. organizacyjnych, oświaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia:

 

A. W zakresie organizacji należy:

 1. Sporządzanie protokołów z zebrań zwoływanych przez Burmistrza, sporządzania i opracowania materiałów dokumentacyjnych, wniosków, wystąpień, opinii.
 2. Prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej.
 3. Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Organizacja zjazdów, narad i konferencji.
 5. Praca w zespole zadaniowym pracowników Urzędu Miejskiego ds. przygotowywania wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność o:

a) dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie Trzcińsko – Zdrój
z programów pomocowych UE,

b) dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie Trzcińsko – Zdrój
ze środków krajowych.

 1. Przygotowywanie zaproszeń, listów gratulacyjnych, dyplomów.
 2. Załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją Urzędu z wyłączeniem materiałów biurowych.

B. W zakresie oświaty należy:

 1. Koordynacja i nadzór administracyjny nad gminnymi jednostkami oświatowymi,. analizowanie i opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkola,
 2. Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkującą na terenie Gminy, prowadzenie ewidencji w tym zakresie i podejmowanie działań związanych z egzekucją tych obowiązków.
 3. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w zakresie:

a) organizowania prac komisji egzaminacyjnych,

b) wydawania zaświadczeń o zdaniu egzaminu na szczebel nauczyciela mianowanego i prowadzenie rejestru zaświadczeń,

c) wydawania decyzji dotyczących nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 1. Opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 2. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola.
 3. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola oraz odwołania z tego stanowiska.
 4. Występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
 5. Prowadzenie procedur związanych z oceną pracy dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
 6. Współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych.
 7. Przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 8. Udział w pracach komisji w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie Gminy.
 9. Przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznawania nagród dla najlepszych uczniów w szkołach.

C. W zakresie kultury należy:

 1. Prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury i bibliotek.
 2. Opracowywanie i przedkładanie organom samorządowym projektów aktów prawnych o tworzeniu, łączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury, biblioteki oraz nadawanie im statutów.
 3. Organizacja pracy świetlic wiejskich.
 4. Zapewnienie bieżącej eksploatacji świetlic wiejskich.
 5. Nadzór nad działalnością instytucji kultury i bibliotek.

D. w zakresie kultury fizycznej: należy

 1. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielania im pomocy w realizacji zadań.
 2. Przeprowadzanie i rozliczanie pod względem merytorycznym konkursu ofert organizacji pożytku publicznego.
 3. Przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznawania stypendium sportowych.

E. W zakresie ochrony zdrowia należy:

 1. Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia na terenie Gminy,
 2. Określanie potrzeb społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 15-04-2005 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-05-2017 13:15