herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Uchwała Nr XLV/466/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego nabycia nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XLV/466/2010

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój do nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 150/2 o pow.0,1803 ha, 154/10 opow. 0,0966 ha, 154/15 o pow.0,0803 ha, 154/19 o pow. 0,0436, 154/28 o pow. 0,1061, 154/22 o pow.0,1449 ha, 697/1 o pow. 0,0026 ha, 72/1 o pow. 0,1232 ha położonych w obrębie Stołeczna gmina Trzcińsko-Zdrój będących w Zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie z przeznaczeniem na drogi dojazdowe i place zieleni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińska-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/466/2010
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18. października 2010 roku.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie jest właścicielem nieruchomości położonych w obrębie Stołeczna gmina Trzcińsko-Zdrój oznaczonych numerami działek: nr 150/2 o pow.0,1803 ha -Księga Wieczysta Nr SZ1Y/00027812, nr 154/10 opow. 0,0966 ha - KW Nr SZ1Y/00027823, nr 154/15 o pow.0,0803 ha- KW Nr SZ1Y/00027828, nr 154/19 o pow. 0,0436 - KW Nr SZ1Y/00027832, nr 154/28 o pow. 0,1061- KW brak, nr 154/22 o pow.0,1449 ha - KW Nr SZ1Y/ 00027835, nr 697/1 o pow. 0,0026 ha - KW Nr SZ1Y/00064268/8, nr 72/1 o pow. 0,1232 ha- KW Nr SZ1Y/00028892. Powyższe nieruchomości usytuowane są przy osiedlu domków jednorodzinnych i przy blokach. Stanowią drogi dojazdowe i place zieleni. Przejęcie przedmiotowych nieruchomości na Mienie Gminy wpłynie korzystnie na poprawę estetyki miejscowości Stołeczna gmina Trzcińsko-Zdrój. W związku z tym, że wyraźnie określiła warunki, jakie musi spełnić Gmina Trzcińsko-Zdrój w celu nieodpłatnego przejęcia w/w nieruchomości do swoich zasobów polegające między innymi na upoważnieniu Burmistrza do przejęcia nieruchomości oraz zobowiązującej Go do realizacji zadania w miejscowości Stołeczna gmina Trzcińsko-Zdrój - podjęto uchwałę jak wyżej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 17-11-2010 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 18-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2010 15:19