Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut organizacyjny


STATUT
ZAKŁADU KOMUNALNEGO w TRZCIŃSKU-ZDROJU

Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład Komunalny w Trzcińsko-Zdroju jest jednostką organizacyjną Gminy Trzcińsko-Zdrój jest jednostką organizacyjną Gminy Trzcińsko-Zdrój prowadzącą działalność komunalną w formie zakładu budżetowego, działającego w oparciu o przepisy:

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. NR 249, poz. 2104 z późn. zm.).

2. Uchwały Nr XXXVII/409/09 Rady Miejskiej w Trzcińsko-Zdroju w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „ Zakład Komunalny” i nadania statutu.

3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 93 z późn. zm.).

4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inna formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783).

§ 2. 1. Siedziba Zakładu Komunalnego, zwanego w dalszej części Statutu Zakładem Budżetowym mieści się w Trzcińsku-Zdroju.

2. Zakład Budżetowy działa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Przedmiot działania

§ 3.1. Zakład Budżetowy jest powołany do realizacji zadań gospodarki komunalnej, a w szczególności do:

1) zaopatrzenie miasta i gminy w wodę,

2) odbioru ścieków socjalno-bytowych z obiektów skanalizowanych oraz ze zbiorników bezodpływowych,

3) utrzymania i konserwacji sieci, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) świadczenia usług związanych z obsługą gminnej infrastruktury technicznej i społecznej stosownie do występujących potrzeb,

5) planowanie remontów i napraw urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych,

6) przygotowanie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

7) przygotowanie kalkulacji na usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,

8) świadczenie robót remontowo-budowlnych oraz innych usług na rzecz Gminy.

2. Zakład Budżetowy realizuje zadania związane z administrowaniem, konserwacją i utrzymaniem gminnych nieruchomości i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

3. Zakład Budżetowy realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 w szczególności poprzez:

1) utrzymanie składników majątkowych będących przedmiotem administrowania w należytym stanie technicznym,

2) przeprowadzanie remontów kapitalnych i bieżących,

3) zawieranie oraz zmiana umów z odbiorcami,

4) reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina jest członkiem,

5) pobieranie opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki,

6) zapewnienie estetyki i czystości gruntów oraz budynków i budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

Organizacja Zakładu

§ 4.1. Zakładem kieruje Kierownik, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

2. Kierownik zarządzając Zakładem Budżetowym zapewnia wykonanie jego zadań statutowych, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Kierownik Zakładu jest właściwy do nawiązywania stosunku pracy z pracownikami oraz do dokonywania wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

4. Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 5.1. Strukturę organizacyjną Zakładu Budżetowego oraz zakres zadań dla pracowników ustala Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym.

2. Regulamin Organizacyjny podlega dla swej ważności, zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

3. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Kierownik ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników Zakładu Budżetowego.

4. Decyzję o utworzeniu i likwidacji stanowisk podejmuje Kierownik Zakładu Budżetowego po uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 6.1. Kierownik Zakładu Budżetowego składa Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju coroczne sprawozdanie z działalności Zakładu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 jest składana w terminie do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Mienie Zakładu

§ 7.1. Mienie Zakładu Budżetowego jest mieniem komunalnym.

2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Działalność Zakładu

§ 8. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu Budżetowego upoważniony jest Kierownik Zakładu w granicach udzielonego przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój pełnomocnictwa.

§ 9.1. Zakład Budżetowy prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.

2. Plan finansowy Zakładu Budżetowego zatwierdza Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 10.1. Zakład Budżetowy rachunkowość prowadzi w sposób określony w ustawie o rachunkowości oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe.

2. Nadzór nad prawidłowością rozliczeń Zakładu Budżetowego z budżetem gminy sprawuje Skarbnik Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 11. Odrębne przepisy określają zasady:

1) planowania i sprawozdawczości,

2) finansowania i rozliczenia z budżetem gminy,

3) tworzenia i wykorzystywania funduszów,

4) ustalania opłat,

5) wynagrodzenia pracowników.

System kontroli Zakładu

§ 12. Kontrole wewnętrzna w Zakładzie wykonywana jest w formie kontroli funkcjonalnej sprawowanej w ramach obowiązku nadzoru przez osoby pełniące funkcje kierownicze w Zakładzie Budżetowym w odniesieniu do podległych im stanowisk pracy.

Nadzór nad Zakładem

§ 13. Kontroli i oceny działalności Zakładu Budżetowego oraz Kierownika dokonuje Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Postanowienia końcowe

§ 14. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 15. Zmiany w statucie uchwala Rada Miejska w Trzcińsko-Zdroju.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 09-04-2010 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 18-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2010 14:30