Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/390/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2010.


Uchwała Nr XXXVII/390/09

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 20 954 341 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 14 102 457 zł,

 2. dochody majątkowe - 6 851 884 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 23 616 463 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 13 783 460 zł,

 2. wydatki majątkowe - 9 833 003 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2 662 122 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z zaciąganych kredytów - 2 662 122 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

 1. przychody - 3 912 759 zł,

 2. rozchody - 449 200 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 100 000 zł,

 2. celowe w wysokości - 146500 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3 500 zł,

  2. wydatki bieżące jednostek pomocniczych (sołectw) - 43 000 zł,

  3. wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100 000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

 3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1.Ustala się dochody w wysokości - 63 000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 60 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 3 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 436 250 zł,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 8) - 9 286 753 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 10. 1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9)
w wysokości:

 1. przychody - 468 400 zł,

 2. wydatki - 468 400 zł.

§ 11. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 10) w wysokości:

 1. przychody - 24 500 zł,

 2. wydatki - 24 500 zł.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 500 000 zł,

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 662 122 zł,

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

§ 14. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 865 000 zł,

  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości - 635 032 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

 1. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji
  (Załącznik Nr 13) w wysokości - 141 000 zł,

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na wynagrodzenia,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

 3. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 20-01-2010 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysław Radecki 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2010 08:44