Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych pn: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez udział zespołów sportowych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój w rozgrywkach ligowych w 2010 roku”

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na wspieranie realizacji zadań publicznych

pn: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez udział zespołów sportowych z terenu Gminy Trzcińsko - Zdrój w rozgrywkach ligowych

w 2010 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr XXXVII/401/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami i innymi podmiotami na rok 2010.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na realizację wyżej wymienionych zadań w budżecie Gminy na rok 2010 przeznaczono kwotę 141.000,00 złotych. 

Warunki i termin konkursu:

Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą uzyskać działające na terenie Gminy Trzcińsko - Zdrój kluby lub stowarzyszenia sportowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Oferty o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, a także podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 13 i 14, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujące zadania z zakresu pożytku publicznego.

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz.U. Nr 264, poz.2207).

Oferta powinna zawierać:

 1. aktualny (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia) wyciąg z rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę,

 2. sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności- za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

 3. sprawozdanie finansowe składane do wewnętrznych organów nadzorujących za ostatni rok obrachunkowy,

 4. kopię statutu organizacji podpisanego przez osoby reprezentujące

 5. oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku,

 6. zaświadczenie/oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatku oraz składek ZUS

 7. oświadczenie w jakim aktualnie uczestniczy rozgrywkach ligowych (podać liga/klasę).

Druki ofert dostępne są na stanowisku ds. organizacyjnych, oświaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego www.trzcinsko-zdroj.pl.

Oferty opisane „ Konkurs na realizację zadań publicznych w 2009 roku „ należy składać w terminie do 10 lutego 2010 roku do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju ul. Rynek 15.

Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone według obowiązującego wzoru, kompletne i złożone w terminie.

4. Zlecenie zadań będzie miało formę wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

6. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na:

 • działalność polityczną,
 • działalność gospodarczą
 • remonty budynków,
 • zadania inwestycyjne,
 • zakup gruntów,

7. Dotowana organizacja będzie zobowiązana w umowie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.

8 Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

 • rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
 • podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
 • zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Kryteria wyboru ofert

1. Kryteria formalne:

Terminowość złożenia oferty i jej prawidłowość oraz kompletność, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji (Oferta złożona po wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po upływie terminu, nie będzie objęta procedurą konkursową), Nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna (z brakami w wymaganym zestawie dokumentów lub np. z nieaktualnymi dokumentami, złożona na innym formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów, podpisana przez osoby inne niż upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z wyciągiem z KRS).

2. Kryteria merytoryczne:

 • zgodność oferty z zadaniem określonym szczegółowo w konkursie;
 • możliwość realizacji zadania przez oferenta-doświadczenie w organizacji tego typu zadania, zasoby osobowe, zasoby rzeczowe;
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w części, która ma być pokryta z dotacji, a także wysokość środków własnych oraz wysokość środków pozyskanych od innych podmiotów (w tym wkład finansowy i/lub poza finansowy w realizację zadania);

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona , powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój komisja.
 3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój, po zapoznaniu się z opinią Komisji.
 4. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 06-01-2010 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 06-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 06-01-2010 08:19