Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/238/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla terenu leżącego w części obrębu Trzcińsko-Zdrój 1 gmina Trzcińsko-Zdrój.


UCHWAŁA NR XXII/238/08

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 11 września 2008

w sprawie miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla terenu leżącego w części obrębu Trzcińsko-Zdrój 1 gmina Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, nr 130, poz. 1087), Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala co następuje:

Rozdział 1
Przepisy wstępne

§1.1. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/291/06 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w części obrębu Trzcińsko-Zdrój 1, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjętego uchwałą Nr VI/52/99 z dnia 16 kwietnia 1999r. Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzcińsko-Zdrój 1, zwany dalej planem.

 1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie Trzcińsko-Zdrój oznaczony na Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały o powierzchni 39,3 ha, w granicach oznaczonych na rysunku planu w skali 1:5000.

 2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze planu wraz z infrastrukturą techniczną obsługującą - obszar planu według załącznika nr 1 oraz załączników 2 i 3, a także utrzymanie terenów rolniczych z zakazem zabudowy według załącznika nr 1 niniejszej uchwały.

 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

  1. Załącznik graficzny nr 1 - rysunek planu w skali 1:5000,

  2. Załącznik graficzny nr 2- rysunek planu w skali 1:1000, obejmujący obszar oznaczony na Załączniku nr 1,

  3. Załącznik graficzny nr 3 - rysunek planu w skali 1:1000 obejmujący obszar oznaczony na załączniku nr 1.

  4. Załącznik graficzny nr 4 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój,

  5. Załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

  6. Załącznik nr 6 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

 1. Obowiązującymi ustaleniami na rysunku planu miejscowego są:

 1. granica obszaru objętego planem,

 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

 3. oznaczenie terenu: symbole poszczególnych terenów,

 4. linie zabudowy obowiązujące,

 5. obowiązujące linie podziału na działki i istniejące podziały geodezyjne.

§2.1. Ustalenia planu miejscowego składają się z:

 1. ustaleń wstępnych zawartych rozdziale 1,

 2. ustaleń ogólnych, zawartych w rozdziale 2,

 3. ustaleń szczegółowych dla wyznaczonych w planie terenów elementarnych, zawartych w rozdziale 3,

 4. przepisów końcowych, zawartych w rozdziale 4.

 1. Dla poszczególnych terenów mają zastosowania wszystkie rodzaje ustaleń.

 2. Dla każdego terenu elementarne sprecyzowano ustalenia szczegółowe w następującym układzie:

 1. przeznaczenie terenu,

 2. zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy

 3. zasady i warunki podziału nieruchomości,

 4. ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,

 5. ustalenia komunikacyjne,

 6. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

 1. Ilekroć w planie miejscowym używa się niżej wymienionych określeń, to należy rozumieć następująco:

 1. teren elementarny - ciągły przestrzennie teren wydzielony linią rozgraniczającą i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, jednorodny pod względem przeznaczenia i zasad zagospodarowania, na którym plan wprowadza jednolite ustalenia,

 2. wysokość zabudowy - wysokość pionowa liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do kalenicy, bądź zbiegu połaci dachowych, a w przypadku stosowania dachów płaskich - do najwyższego punktu przekrycia dachu,

 3. obowiązująca linia zabudowy - należy rozumieć linię, na której należy realizować obiekty kubaturowe zabudowy mieszkaniowej.

 4. tymczasowe zagospodarowanie terenu - to sposób korzystania z terenu zagospodarowanego w sposób dotychczasowy, do momentu docelowego zainwestowania, zgodnego z funkcją określoną w planie miejscowym.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§3. Na obszarze planu miejscowego wydziela się następujące tereny elementarne, oznaczone

niżej opisanymi symbolami:

  1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN,

  2. tereny upraw rolnych - z zakazem zabudowy - R,

  3. teren drogi wewnętrznej - KDW,

  4. tereny dróg publicznych - KDD,

  5. wody - W,

  6. tereny upraw ogrodniczych - RO.

§4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:

  1. rozwój struktur funkcjonalnych mieszkaniowych i usługowych, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z charakteru miejscowości,

  2. dopuszcza się stosowanie kolorystyki zabudowy kubaturowej w tonacjach jasnych, pastelowych, stosowanie materiałów pochodzenia naturalnego typu drewno, kamień cegła licowa ceramiczna, klinkier, dachówka ceramiczna i ceramiczno-pochodna,

  3. ograniczenia wysokości ogrodzeń: minimalnej 1,2 m, maksymalnej do 1,6 m, zakaz budowy pełnych ogrodzeń posesji oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych we frontowej części działki,

  4. wprowadzanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych zieleni izolacyjnej w celu stworzenia ładu przestrzennego,

§ 5. W zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości ustala się:

 1. dopuszczenie łączenia działek na terenach projektowanych z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych,

 2. przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt osi linii z rysunku planu.

§6. W zakresie tymczasowego użytkowania terenu ustala się:

Do czasu realizacji inwestycji zgodnie z projektowanym przeznaczeniem terenu ustala się dotychczasowe użytkowanie terenów.

§7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:.

 1. w odniesieniu do hałasu - wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej od dróg,

 2. na obszarze planu miejscowego obowiązuje zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami działki, do której inwestor ma tytuł prawny

§8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska kulturowego i zabytków: obszar objęty planem znajduje się poza terenem objętym ochroną konserwatorską i zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

§9. Ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego

 1. Powiązania zewnętrzne układu komunikacyjnego ulicznego odbywa się z ulicy Cmentarnej (droga ew. nr 56) do projektowanej drogi wewnętrznej KDW i drogi KDD - gminnej drogi dojazdowej - ulica Okólna,

 2. Regulacje linii rozgraniczających dróg, zgodnie z rysunkiem planu,

 3. Ustalenia parkingowe dla obszaru planu - obowiązuje parkowanie w granicach własnej działki, przy założeniu:

 1. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami - parkowanie
  w granicach własnej działki - minimum 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny oraz minimum 2 miejsca na 1 lokal usługowy

 2. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - parkowanie
  w granicach własnej działki - 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny,

§10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

 1. zaopatrzenie z istniejącej sieci wodociągowej ? 100 mm leżącej w ul. Cmentarnej, zasilanej ze stacji wodociągowej zlokalizowanej w Trzcińsko-Zdrój, dopuszcza się korzystanie z ujęć wody na terenie własnych działek do celów gospodarczych,

 2. ustala się parametry nowoprojektowanych sieci wodociągowej ?35 ÷ 120 mm, prowadzonych w liniach rozgraniczenia i ulic KDW oraz wydzielonych pasach technicznych,

 3. zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych z hydrantów ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej,

 4. lokalizację nowych studni publicznych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w pasie drogowym, poprzedzoną rozpoznaniem hydrogeologicznym. Aktualnie w sytuacji kryzysowej należy korzystać z studni przy ul. Chojeńskiej w Trzcińsku-Zdroju obręb geodezyjny Czarnołęka.

 1. W zakresie odprowadzania ścieków:

 1. odprowadzanie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej
  |? 250 mm, ze zrzutem ścieków do komunalnej oczyszczalni w Trzcińsku-Zdroju, znajdującej się poza obszarem objętym granicami planu,

 2. ustala się parametry nowoprojektowanych sieci kanalizacyjnej i sanitarnej - ? 200 mm prowadzonych w liniach rozgraniczania ulic KDW oraz w wydzielonych pasach technicznych,

 3. Ustala się rozdzielczy system odprowadzania ścieków,

 4. Wszystkie obiekty na obszarze opracowania planu winny być podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

 5. Na okres przejściowy dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych z obowiązkiem ich likwidacji po wybudowaniu kanalizacji w drodze o symbolu KDW.

 1. W zakresie odprowadzania wód deszczowych:

 1. ustala się odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, z odprowadzeniem do systemu melioracyjnego poza obszarem planu,- wyloty zaopatrzyć w urządzenia podczyszczające,

 2. ustala się parametry nowoprojektowanych sieci ? 200 ÷ 300 mm, prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg i ulic oraz w wydzielonych pasach technicznych,

 3. dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych na własny teren działki, zgodnie przepisami Prawa budowlanego.

 1. W zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ustala się wstępna segregację odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz zgodnie z przyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami.

 1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

 1. zasilanie obszaru opracowania z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV poza obszarem planu,

 2. odcinki istniejących linii napowietrznych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania,

 3. planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia - 0,4 kV,

 4. budowa oświetlenia ulicznego w ciągu komunikacyjnym.

 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się

1) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych urządzeń gazu bezprzewodowego

 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się indywidualny system ogrzewania,
  z możliwością zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii.

 1. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

 1. obsługę telekomunikacyjną obiektów na obszarze opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w miejscowości Trzcińsko-Zdrój,

 2. dla obiektów nowoprojektowanych sieć abonencką wykonać jako sieć kablową
  w kanalizacji teletechnicznej, prowadzonej w liniach rozgraniczenia dróg oraz projektowanych pasach technicznych,

 3. odcinki istniejących linii napowietrznych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§11. Ustalenia dla terenów elementarnych planu są następujące:

1. Teren o symbolu R - o powierzchni 25,3 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr1,

 1. przeznaczenie terenu - teren upraw rolniczych z zakazem zabudowy,

 2. zagospodarowanie terenu - utrzymuje się stan istniejący,

 3. ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego - tak jak w ustaleniach ogólnych - Rozdział 2 § 7 i § 8,

 4. ustalenia komunikacyjne - dojazd na tereny pól z przyległych dróg,

 5. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. obowiązuje utrzymanie systemu istniejących rowów melioracyjnych i zapewnienie ich technicznej sprawności,

 2. uzbrojenie terenów nie jest wymagane.

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1MN I 2MN o powierzchni 1,9 ha- na załączniku nr 2.

 1. przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

 2. zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:

  1. teren zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej,

  2. obowiązująca linia zabudowy 6m od granicy drogi 1KDW zgodnie z rysunkiem planu,

   1. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

 2. wysokość zabudowy

 • dla budynków mieszkalnych do 9,0 m,

 • dla budynków gospodarczych do 5,0 m,

 1. dachy symetryczne dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 30 ÷ 45o, w dachu dopuszcza się zarówno okna połaciowe jak i lukarny,

 2. kalenica równoległa do drogi 1 KDW,

 3. powierzchnia biologicznie czynna minimum 50% powierzchni działki,

   1. zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:

 1. ustala się istniejący podział geodezyjny na działki na terenie o symbolu 3MN i 4MN, a na terenie 1MN i 2MN istniejący podział geodezyjny wymaga scalenia, a wydzielenie nowych działek należy dokonać według rysunku planu,

 2. dopuszcza się łączenie dwóch działek według wyznaczonego podziału na rysunku planu,

 3. kąt nachylenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w stosunku do osi drogi 1 KDW - 90o,

 4. minimalna powierzchnia działek około 1000m2,

 5. minimalna szerokość frontu działki 20 m.

   1. ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego - według ustaleń ogólnych rozdziału 2 § 7 i § 8 niniejszej uchwały;

   2. ustalenia komunikacyjne:

 1. parkowanie w granicach własnej działki, zgodnie z ustaleniami określonymi w § 9 ust. 3 niniejszej uchwały,

 2. obsługa komunikacyjna dla całego terenu planu według załącznika 1, obsługa komunikacyjna projektowanej drogi 1 KDW, z wjazdem z publicznej drogi nr ew. 56 - ul. Cmentarna, według załącznika 2.

  1. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę, energię, obsługa telekomunikacyjna oraz doprowadzenie ścieków i wód opadowych realizować w oparciu o istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenia terenu zlokalizowane w przyległych drogach, zgodnie z ustaleniami § 10 niniejszej ustawy.

3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3 MN i 4 MN o powierzchni 4,3 ha - na załączniku nr 3.

 1. przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

 2. zasady zagospodarowania terenu:

  1. powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni działki,

  2. powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej niż 50% powierzchni działki,

  3. wysokość zabudowy do 9m,

  4. dachy strome wielospadowe lub dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci głównych 35-45o,

  5. budynki gospodarcze, garaże wolno stojące i dobudowane, należy utrzymać jednolity charakter wystroju zewnętrznego w zakresie elementów kompozycji architektonicznej elewacji jak i pokryć dachowych,

  6. obowiązująca linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

 3. zasady i warunki podziału nieruchomości - zakaz wtórnego podziału działek.

 4. ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego - według ustaleń rozdziału 2 § 7 i § 8 niniejszej uchwały,

 5. ustalenia komunikacyjne:

 1. obsługa komunikacyjna z drogi publicznej KDD - ulicy Okólnej,

 2. szerokość drogi według rysunku planu,

 3. miejsca parkingowe zgodnie z ustaleniami rozdziału § 7 ust. 2 niniejszej uchwały

 1. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu będącego w ul. Okólnej,

 2. odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej istniejącej w ulicy Okólnej,

 3. pozostałe elementy infrastruktury zgodnie z ustaleniami § 10 niniejszej ustawy.

4. Teren upraw ogrodniczych o powierzchni 1,4 ha i symbolu RO

  1. przeznaczenie terenu - tereny rolnicze - ogrody,

  2. kompozycja i typ zabudowy: zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem jednej altany ogrodowej na działce,

  3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

   1. dopuszcza się lokalizację altany do 35m2 i wysokości do 5m do kalenicy; dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 30 do 40o,

   2. dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,

  1. powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 90% powierzchni działki,

 1. zasady i warunki podziału nieruchomości: dopuszcza się scalenie działek stanowiących ogrody dla terenów mieszkaniowych 3 MN,

 2. zasady ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz przestrzeni publicznej - nie występują obszary chronione,

 3. ustalenia komunikacyjne: dostęp do terenów ogrodniczych pośrednio przez tereny zabudowy mieszkaniowej 3 MN z drogi 4 KDD,

 4. ustalenia inżynieryjne: nie przewiduje się lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KDW - o powierzchni 0,281 ha - załącznik nr 2.

 1. przeznaczenie terenu - planowana droga wewnętrzna z placem manewrowym,

 2. zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających 10m zgodnie z rysunkiem planu,

 2. dwustronny chodnik,

 1. zasady i warunki podziału nieruchomości - wydzielenia i scalenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające. Po wydzieleniu obowiązuje zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - w zagospodarowaniu terenów nie występują elementy, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji.

 3. ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego

 1. obowiązuje zdjęcie i wykorzystanie próchniczej warstwy gleby na cele poprawy wartości użytkowej gruntów,

 2. obowiązuje wykorzystanie zbędnych mas ziemnych powstających w czasie realizacji inwestycji do podniesienia poziomu terenu,

 1. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z ustaleniami rozdziału 2 § 8,

 2. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

 1. tereny wymagają dostępności publicznej,

 2. obowiązuje zakaz budowy oraz lokalizacji:

 • nośników reklamowych,

 • tymczasowych obiektów handlowo-usługowych .

 1. ustalenia komunikacyjne: włączenia komunikacyjne do drogi publicznej poza obszarem planu nr ew. 56 - ul. Cmentarna.

 2. ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

  1. odprowadzenie wód opadowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w drodze oznaczonej symbolami KDW, zgodnie z ustaleniami § 10 pkt. 3.

  2. obowiązuje utrzymanie istniejącego systemu melioracyjnego lub jego przebudowa w sposób nie pogarszający warunków odwodnienia obszaru planu i terenów do niego przyległych,

  3. lokalizacja infrastruktury technicznej w pasie drogowym, w tym:

 1. sieci wodociągowej ? 90 ÷ 100 mm,

 2. sieci kanalizacji ściekowej ? 200 ÷ 300 mm,

 3. sieci kanalizacji tłocznej ? 75 mm,

 4. sieci kanalizacji deszczowej ? 200 ÷ 300 mm,

 5. sieci energetycznej NN - 0,4kV,

 6. sieci telekomunikacyjnej.

  1. sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu: - do czasu rozpoczęcia realizacji inwestycji ustala się dotychczasowy sposób rolniczego użytkowania terenu.

5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD - o powierzchni 2,59 ha - załącznik graficzny nr 1 oraz załącznik graficzny nr 3.

 1. teren istniejących dróg gospodarczych i ulic Okólnej oraz Cmentarnej szerokość linii rozgraniczenia według rysunków planu,

 2. pozostałe ustalenia według rozdziału 2 § 7.

6. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem W o powierzchni 0,05 ha - fragment jeziora Trzcińsko

 1. zakaz grodzenia brzegów jeziora,

 2. zakaz zanieczyszczania wód jeziora.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§12. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 0% - dla całego obszaru objętego planem.

§13. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze o łącznej powierzchni 1,9630 ha III a klasy bonitacyjnej za zgodą Ministra Rolnictwa GZ.tr.057-602-363/07, Warszawa 29 sierpień 2007r.

§14. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania terenu, określony dla poszczególnych terenów odrębnie w ustaleniach szczegółowych.

§15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzcińsko-Zdrój.

§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Trzcińsko-Zdrój.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 03-11-2008 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 11-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2008 08:53