herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Statut Trzcińskiego Centrum Kultury

STATUT

Trzcińskiego Centrum Kultury
w Trzcińsku Zdroju.

§ 1. 1. Trzcińskie Centrum Kultury, zwane dalej TCK, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

 1. Siedzibą TCK jest budynek przy ulicy Młyńskiej 4 w Trzcińsku Zdroju, a głównym terenem działania obszar Gminy Trzcińsko Zdrój.
 2. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Trzcińsko Zdrój
 3. TCK jest jednostką organizacyjną Gminy Trzcińsko Zdrój.
 4. TCK uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
 5. TCK używa pieczęci podłużnej o treści:

Trzcińskie Centrum Kultury
w Trzcińsku Zdroju
ul. Młyńska 4
74-510 Trzcińsko-Zdrój

§ 2. 1. Podstawowym celem działalności TCK jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Trzcińsko Zdrój.

2. TCK upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Trzcińsko Zdrój, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

3. TCK prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez:
 1. organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
 2. organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów,
 3. organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
 4. prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
 5. prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
 6. promocję kultury Gminy Trzcińsko Zdrój i lokalnych twórców kultury,
 7. tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
 8. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
 9. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 10. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 11. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 12. upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

4. TCK współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

§ 3. 1. Działalnością TCK kieruje Dyrektor.

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 2. Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 3. Dyrektor jest organem zarządzającym TCK oraz przełożonym w stosunku do jego pracowników.

 4. Dyrektor składa za TCK oświadczenia woli oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§ 4. 1. TCK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. TCK otrzymuje z budżetu Gminy Trzcińsko Zdrój corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3. TCK może uzyskiwać środki finansowe z:

 • wpływów z własnej działalności,
 • dotacji z budżetu państwa,
 • wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
 • spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
 • innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej TCK jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Burmistrza.

5. TCK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 5. 1. Podstawą działalności TCK jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Burmistrza.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. TCK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4. TCK może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych

5. TCK może pobierać opłaty za uczestnictwo w organizowanych zajęciach.

6. TCK może odpłatnie wynajmować swoje pomieszczenia.

7. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności TCK w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 6. Organizację wewnętrzną TCK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 7. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 15-09-2008 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 28-04-2010 14:01