herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Regulamin Organizacyjny
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcińsku-Zdroju.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem" określa zakres działania i szczegółową strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju zwanej dalej „Biblioteką" oraz zasady jej funkcjonowania.

§2

Biblioteka działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r Nr 13, póz. 123 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),
 • Uchwały Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 15 listopada 2007 Nr XIII/128/07 w sprawie wydzielenia z Trzcińskiego Centrum Kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trcińsku-Zdroju. Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju.

§3

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. Siedzibą Biblioteki jest Trzcińsko-Zdrój a terenem jej działania obszar Gminy Trzcińsko-Zdrój. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną.

§4

Celem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz rozwój kultury.

§5

Biblioteka jest finansowana z:

 • corocznych dotacji budżetu Gminy,
 • wpływów z własnej działalności,
 • dotacji z budżetu państwa,
 • z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
 • zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
 • innych źródeł.

§6

Bezpośredni "nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§7

Merytoryczny nadzór nad Biblioteką sprawuje Książnica Pomorska w Szczecinie.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

§8

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Zakres czynności dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii opracowuje i zatwierdza Dyrektor.
 3. Zakresy czynności sporządza się i wręcza pracownikowi równocześnie z angażem na dane
 4. stanowisko. Jeden egzemplarz zakresu czynności, podpisany przez pracownika przechowywany jest w jego aktach osobowych.
 5. Niezależnie od zakresu obowiązków i czynności zawartych w niniejszym Regulaminie wszyscy pracownicy Biblioteki i filii wykonują obowiązki wynikające z przepisów prawnych i wewnętrzne prace zlecone przez Dyrektora.

§9

Biblioteka prowadzi Oddział dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci oraz filie biblioteczne w miejscowościach: Góralice, Stołeczna.

Oddziały: dla Dorosłych i dla Dzieci prowadzą czytelnie i wypożyczalnie książek i czasopism. Oddział dla Dorosłych:

 • prowadzi ewidencję czytelników, wypożyczeń, sporządza statystyki
 • udostępnia zbiory na miejscu i prowadzi ich ewidencję,
 • aktualizuje katalogi i kartoteki,
 • dba o prawidłową strukturę księgozbioru
 • gromadzi i opracowuje zbiory biblioteczne,
 • analizuje potrzeby czytelnicze w swoim środowisku,
 • stosuje różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa,
 • działalność informatyczną z wykorzystaniem Internetu. Oddział dla Dzieci:
 • prowadzi ewidencje czytelników, wypożyczeń, sporządza statystyki
 • aktualizuje katalogi i kartoteki,
 • dba o prawidłową strukturę księgozbioru i funkcjonalny układ książek na półkach,
 • organizuje działalność kulturalno-oświatową i upowszechnianie czytelnictwa wśród młodych czytelników,
 • gromadzi i opracowuje zbiory

Filia w Stołecznej i Góralicach:

 • gromadzą i opracowują zbiory biblioteczne,
 • prowadzą ewidencję czytelników, wypożyczeń, sporządzaj ą statystyki,
 • analizuj ą potrzeby czytelnicze w swoim środowisku,
 • aktualizuj ą katalogi,
 • współpracuj ą z instytucjami i organizacjami środowiskowymi w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

§10

Zakres działania Biblioteki oraz filii, w tym zadania Dyrektora określa załącznik nr l do mniejszego regulaminu.

§11

Porządek wewnętrzny Biblioteki, a także związane z procesem pracy obowiązki Biblioteki określa Regulamin Pracy Biblioteki.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

l. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Organizacyjnym obowiązują przepisy prawa pracy, Statutu Biblioteki oraz zarządzeń wewnętrznych.

3. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty zapoznania się z jego treścią pracowników Biblioteki.

4. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonane w trybie określonym dla jego ustalenia.

Załącznik Nr l
do Regulaminu Organizacyjnego
Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcińsku-Zdroju.

ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

I. Do obowiązków Dyrektora Biblioteki należy:

 1. Realizacja zadań statutowych Biblioteki.
 2. Współpraca z organami administracji samorządowej i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa.
 3. Planowanie odpowiednio do potrzeb wydatków na działalność Biblioteki.
 4. Decydowanie o celowości wydatków w ramach uchwalonego budżetu.
 5. Sporządzanie planów pracy, budżetu i sprawozdań z działalności Biblioteki.
 6. Wydawanie zarządzeń, instrukcji i wszelkiego rodzaju regulaminów wewnętrznych.
 7. Koordynacja pracy filii bibliotecznych i sprawowanie nad nimi nadzoru.
 8. Zawieranie umów o pracę.
 9. Wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Bibliotece.

II .Do szczegółowego zakresu działania Oddziału dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci oraz Filii Bibliotecznych należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie, wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
 4. Prowadzenie działalności informatycznej na nośnikach elektronicznych.
 5. Popularyzacja książek i czytelnictwa
 6. Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
 8. Działalność kulturalno-oświatowa z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym

W zakresie gromadzenia zbiorów

l. Bieżący przegląd nowości wydawniczych w księgarniach oraz ofert wydawniczych

2. Gromadzenie materiałów bibliotecznych wszelkiego rodzaju, literatury, zbiorów regionalnych i wybranych zbiorów specjalnych dla Biblioteki oraz podległych jej filii bibliotecznych zgodnie z ich strukturą i zapotrzebowaniem użytkowników.

3. Zakup nowości wydawniczych:

W zakresie opracowania zbiorów

1. Katalogowanie zbiorów:

Każda nowo zakupiona książka zostaje skatalogowana według obowiązujących norm bibliotecznych. O ilości kart katalogowych do poszczególnych pozycji wydawniczych decyduje ilość symboli głównych w znaku klasyfikacji.

2. Biblioteki prowadzą następujące katalogi:

 • alfabetyczny całości księgozbioru,
 • systematyczny literatury pięknej i populamo-naukowej dla dorosłych wg UKD, tytułowy literatury dziecięcej
 • systematyczny literatury pięknej dla dzieci i młodzieży wg UKD,
 • systematyczny księgozbioru podręcznego wg UKD

Katalogi uzupełniane są na bieżąco. Karty katalogowe książek wycofanych z księgozbioru usuwane są z katalogu.

3. Ewidencjonowanie nabytków

Zakupione bądź otrzymane w darze pozycje wydawnicze wpisywane są do księgi inwentarzowej księgozbioru. W księdze inwentarzowej rejestruje się każdą jednostkę ewidencyjną (wolumen) oddzielnie. Numer z księgi inwentarzowej wpisuje się do odpowiedniej książki, na odwrocie strony tytułowej. Książki pieczętuje się okrągłą pieczątką Biblioteki, z pełną nazwą placówki..

4. Ubytkowanie materiałów bibliotecznych.

Biblioteki prowadzą sumaryczny rejestr ubytków. Wpisu do rejestru ubytków i odpowiednich skreśleń w księdze inwentarzowej księgozbioru dokonuje się na podstawie dowodu ubytków tj. dokumentu stwierdzającego ubytek określonych materiałów bibliotecznych. Są to protokoły książek: zaczytanych, zniszczonych, nie zwróconych przez czytelników, zdezaktualizowanych pod względem treści.

Dla ubytków, które powstały z jednej określonej przyczyny sporządza się oddzielne protokoły ubytków. Protokoły ubytków stanowiące materiał archiwalny przechowuje się w oddzielnej teczce.

5. Inwentaryzacja zbiorów.

Materiały wchodzące na trwałe do zbiorów bibliotecznych podlegają inwentaryzacji. Częstotliwość i sposób przeprowadzania inwentaryzacji określają obowiązujące przepisy.

6. Instruktaż i kontrola

Miejsko-Gminna Biblioteka udziela pomocy merytorycznej podległym filiom bibliotecznym. Do zadań należy:

 • instruktaż przy planowaniu i prowadzeniu działalności bibliotecznej, udzielanie indywidualnych konsultacji, instrukcji, porad przy rozwiązywaniu szczegółowych problemów merytorycznych występujących w filiach,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru i jego selekcji,
 • zbieranie, analizowanie i kontrola zawartości planów i sprawozdań z działalności filii bibliotecznych,

Miejsko-Gminna Biblioteka oraz jej filie prowadzą wypożyczalnię i czytelnię

III. Do zadań wypożyczalni należy:

 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
 2. Udzielanie czytelnikom porad w zakresie doboru lektury oraz korzystania ze zbiorów i katalogów.
 3. Rejestrowanie nowych czytelników i informowanie ich o regulaminie.
 4. Rejestrowanie wypożyczonych książek.
 5. Włączanie zwróconych materiałów do zbiorów i dbanie o ich należyte rozmieszczenie, układ, oznakowanie.
 6. Prowadzenie kartoteki książek poszukiwanych przez czytelników.
 7. Prowadzenie statystyki dziennej oraz zestawień miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
 8. Rozliczanie funduszy wpłacanych przez czytelników.
 9. Sporządzanie protokołów książek ubytkowanych, wykreślanie ich z inwentarza oraz wycofywanie z katalogu odpowiadających im kart.
 10. Prowadzenie rejestru ubytków i związanej z nim dokumentacji.
 11. Prowadzenie księgi inwentarzowej księgozbioru i związanej z tym dokumentacji.
 12. Pieczętowanie nowych książek, wpisywanie w nie numeru inwentarzowego, znaku miejsca i symbolu klasyfikacji ora zaopatrzenie każdej z nich w kartę książki.
 13. Włączanie kart katalogowych nowo zakupionych książek do odpowiednich katalogów.
 14. Prowadzenie prac techniczno-konserwatorskich, tj.:
 • oprawa w folię,
 • klejenie zniszczonych książek,
 • systematyczne porządkowanie kart czytelników i kart wypożyczonych książek
 • w układzie numerycznym.
 • porządkowanie kart zapisu czytelników w układzie alfabetycznym.
 • włączanie książek do księgozbioru i dbałość o ich właściwy układ na półkach.

IV. Do zadań czytelni należy:

 1. Udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, kartotek zagadnieniowych).
 2. Udzielanie informacji rzeczowej, bibliotecznej i bibliograficznej oraz prowadzenie związanego z tym rejestru.
 3. Prowadzenie na bieżąco kartotek zagadnieniowych, osobowych, regionalnych.
 4. Poradnictwo i pomoc czytelnikom w zakresie korzystania ze źródeł informacyjnych.
 5. Prowadzenie kwartalnej prenumeraty czasopism dla MGBP oraz jej filii.
 6. Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej, kwartalnej i rocznej.
 7. Prowadzenie rejestru wykorzystanych oraz wypożyczonych czasopism.
 8. Organizowanie i stosowanie różnych form informacji zbiorowej mającej na celu promocję książki i Biblioteki, m.in.: przyjmowanie i oprowadzanie wycieczek, prowadzenie lekcji bibliotecznych.
 9. Przygotowywanie wystawek tematycznych i gazetek okolicznościowych.
 10. Włączanie wykorzystanych materiałów bibliotecznych do księgozbioru.
 11. Kopiowanie materiałów ze zbiorów własnych Czytelni według zapotrzebowania użytkowników.

V. Księgowość

Zadania działu obejmują:

 1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
 2. Sporządzanie projektów planów finansowych - przychody, rozchody, stan środków obrotowych i rozliczanie z budżetem.
 3. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów.
 4. Sporządzanie list wynagrodzeń oraz dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników Biblioteki.
 5. Naliczanie odpisów i realizacja funduszu socjalnego.
 6. Prowadzenie i odpowiedzialność za kasę Biblioteki, jej zabezpieczenie i dokumentację z tym związaną.
 7. Nadzorowanie prawidłowości obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych.

V Pracownik obsługi

 1. utrzymanie czystości w pomieszczeniach bibliotecznych sanitariatach oraz wokół budynku biblioteki
 2. utrzymanie księgozbioru w należytym porządku i czystości.
 3. dbanie o powierzone mienie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 15-09-2008 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Palczak 15-09-2008 10:13