herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Status Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej


Statut
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Trzcińsku-Zdroju

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Prawną podstawą funkcjonowania Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroju zwanej dalej "Biblioteką" jest:

 1. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.).
 2. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
 3. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).
 4. ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136).
 5. niniejszy statut.

§ 2. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Trzcińsku-Zdroju. Organizatorem biblioteki jest Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju.

§ 3. Siedzibą biblioteki jest lokal w budynku położonym w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Młyńskiej 4

a terenem jej działalności jest teren Gminy Trzcińsko-Zdrój w Województwie Zachodniopomorskim.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy Trzcińsku-Zdroju Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Książnica Pomorska w Szczecinie.

§ 5. Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej w otoku napis z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu oraz pieczęci podłużnej o treści „Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcińsku-Zdroju ul. Młyńska 4, 74 - 510 Trzcińsko-Zdrój”.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 6. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej.

§ 7. Do podstawowych zadań biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

 2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,

 4. popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy,

 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,

 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy,

 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

 8. sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad podległymi filiami udzielanie im pomocy i instruktażu,

§ 8. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania potrzeb środowiska.

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój Burmistrz wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu Prawa Pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 10. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji i obsługi. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach

2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki i podległych jej filii określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 14. Przy bibliotece i jej filiach mogą działać organizacje i towarzystwa propagujące czytelnictwo i rozwój kultury.

IV. Gospodarka finansowa biblioteki.

§ 15. 1. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

2. Biblioteka z filiami może pobierać opłaty w wysokościach określonych w Regulaminie Biblioteki a wpływy z ich tytułu przeznaczane będą na realizację celów statutowych. 

§ 16.  Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).

§ 17.  Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

V. Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 15-09-2008 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Palczak 15-09-2008 10:09