Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/158/07 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2008.

Uchwała Nr XVI/158/08

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 14.896.200 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 12.237.700 zł,

 2. dochody majątkowe - 2.658.500 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 17.440.600 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.544.400 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 2.072.000 zł,

 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych, w kwocie - 472.400 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:

 1. przychody - 2.876.600 zł

 2. rozchody          - 332.200

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 100.000 zł,

 2. celową w wysokości - 68.490 ,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.490 zł,

  2. wydatki bieżące jednostek pomocniczych (sołectw) -   35.000 zł,

  3. wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000 zł.

§ 6Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2008 i kolejnych (Załącznik Nr 4) w wysokości - 6.288.162 zł.

§71.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 5)
w wysokości:

 1. przychody - 378.400 zł,

 2. wydatki - 377.400 zł.

§ 81.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. przychody - 23.050 zł,

 2. wydatki - 23.050 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 500.000 zł,

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 2.072.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w latach 2008 i kolejnych ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

  1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowe

(Załącznik Nr 7) w wysokości - 675.000 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe
  na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości - 110.000 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

 1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9,

 2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 131.Ustala się dochody w wysokości - 63.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 60.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 3.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 13-03-2008 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Watras 29-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 07-04-2008 09:53