Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała budżetowa na rok 2007


Uchwała Nr IV/20/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.861.800 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.550.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 310.900 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie - 248.400 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie - 62.500 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 529.500 zł, rozchody w wysokości 310.900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 115.506 ,

2) celową w wysokości - 183.060,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy - sołectw,

w kwocie - 25.000 zł,

b) wydatki bieżące w dziale 801 - na remonty (bieżące)

w obiektach szkolnych, w kwocie - 98.060 zł,

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie - 60.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 63.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, a także wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładu budżetowego -
Przedszkola Miejskiego: przychody - 373.000 zł, wydatki - 373.000 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 298.000 zł,

2) działającego na terenie gminy publicznego przedszkola,
w wysokości - 330.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych, na łączną kwotę - 81.000 zł, zgodnie
załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 21.700 zł,

2) wydatki - 3.190 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości
określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku
na łączną kwotę 400.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków
między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie wydatków.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata
następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 29-01-2007 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2007 13:48