Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 14 w sprawie podatku od posiadania psów.


UCHWAŁA Nr III/14/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 7 grudnia 2006r.

w sprawie: podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005r. Nr 143, poz. 1199 ) oraz M. P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758 Rada Miejska w Trzcińsku -Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się stawki roczne podatku od posiadania psów na terenie Gminy Trzcińsku- Zdrój w wysokości 10 zł od jednego psa.

§ 2 Podatku od posiadania psów nie pobiera się:

1. Od prowadzących gospodarstwa rolne i utrzymujących się wyłącznie z tego gospodarstwa po dwa psy na gospodarstwo.

2. Od osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych i niedołężnych), od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa.

§ 3 Podatek płatny jest bez wezwania do końca pierwszego kwartału każdego roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, jeżeli obowiązek powstał w drugim, trzecim lub czwartym podatek uiszcza się bez wezwania do końca każdego kwartału w proporcjonalnej wysokości.

§ 4 Niezapłacony w terminie podatek, z doliczeniem odsetek za zwłokę, podlega ściąganiu w drodze postępowania egzekucyjnego.

§ 5. Poboru podatku od posiadania psów na terenie wsi dokonują sołtysi, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku- Zdroju.

§ 6. Ustala się prowizję dla sołtysów za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 10% od kwoty bezpośrednio przez nich zainkasowanych (wynagrodzenie brutto).

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/244/05 roku z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/14/06
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 7 grudnia 2006r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 884) mówi, że podatnikami podatku od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.

Podatku od posiadania psów nie pobiera się:

 • od członków personelu, przedstawicieli dyplomatycznych i urzędów konsularnych i innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustawy, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 • od osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych i niedołężnych),

 • od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,

 • z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych- po dwa na każde gospodarstwo.

Zgodnie z art. 14 Rada Gminy:

   1. ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów, z tym, że podatek od jednego psa nie może przekroczyć 53,69 zł rocznie,

   2. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności tego podatku,

   3. może zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa lub określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkasa,

   4. może wprowadzić, w drodze uchwały, inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe z podatku od posiadania psów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 05-01-2007 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2007 10:57