Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 11 w sprawie: podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA Nr III/11/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 7 grudnia 2006 r.

w sprawie: podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337), oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z 2005r Nr 143 poz. 1199), oraz MP 2006r. Nr 75, poz. 758, Nr 72, poz. 721 Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1.Ustala się stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie miasta i gminy, w następujących wysokościach - rocznie:

1) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

  1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 625,00 zł,

  2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 677,00 zł,

  3. powyżej 9 ton - 833,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, - 1354,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 833,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

  1. mniejszej niż 30 miejsc - 729,00,

  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1249,00 zł.

§ 2.Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych uiszczają podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, bądź w kasie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/241/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/11/06

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z DNIA 7 GRUDNIA 2006R.

Zgodnie z art. 10.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt. 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 662,29 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1103,81 zł,

c) powyżej 9 ton - 1324,57 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 2 - 2527,70 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 w pkt 3 - 1545,33 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 w pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

a) do 36 ton włącznie - 1953,72zł,

b) powyżej 36 ton - 2527,70 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 5 - 1324,57 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 w pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie - 1545,33 zł,

b) powyżej 36 ton - 1953,72 zł,

- z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1545,33 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1953,72 zł,

2. Przy określaniu stawek, o których mowa w ust. 1 w pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

3. Jeżeli górna granica stawki podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 4 lub 6, jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy, górnej granicy stawki nie uwzględnia się. W tym przypadku rada gminy przyjmuje stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1-3 do ustawy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 05-01-2007 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2007 10:53