Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 10 w sprawie podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr III/10/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 7 grudnia 2006 r.

w sprawie: podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337 ), i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005r. Nr 143 poz. 1199) oraz M.P. 2006r. Nr 75. poz. 758 Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Trzcińsko- Zdrój, w następujących wysokościach - rocznie:

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m kw. powierzchni użytkowej, 0.43 zł.

 2. od budynków związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolniczą lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m 2 powierzchni użytkowej, 6.14zł.

 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8.45 zł

 4. od pozostałych budynków lub ich części:

  1. domków rekreacyjnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej, 6.23 zł.

  2. garaży wolno stojących od 1 m 2 powierzchni użytkowej, 3.71 zł

  3. innych, nie wymienionych wyżej od 1 m 2 powierzchni użytkowej 3.18 zł

  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m 2 powierzchni użytkowej 1.88 zł.

 5. od budowli 2% ich wartości

 6. od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 0.64 zł.

  2. pod jeziorami od 1 ha powierzchni użytkowej
   zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 3.64 zł.

  3. pozostałych od 1 m 2 powierzchni 0.16 zł.

§ 2 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój przekazane jednostkom organizacyjnym Gminy;

 1. grunty i budynki we władaniu placówek kulturalnych;

 1. nieruchomości lub ich części służące ochronie przeciwpożarowej realizowanej w ramach działalności statutowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej;

 1. grunty stanowiące własność gminy, z wyjątkiem gruntów wydzierżawionych;

 1. budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, procesu poboru i uzdatniania wody oraz zbiorczych urządzeń wodno-kanalizacyjnych, które przekazano do bieżącej eksploatacji i konserwacji.

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości dzierżawione świetlice wiejskie w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 3 Wprowadza się inne zwolnienia niż określone w ustawie o podatku od nieruchomości tj:

 1. zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne będące w posiadaniu emerytów lub rencistów przejęte na własność Skarbu Państwa w zamian za zaopatrzenie emerytalne bądź rentę na mocy decyzji właściwych organów.

 2. upoważnia się Burmistrza Gminy do zaniechania w całości bądź w części poboru podatku od nieruchomości od budynków inwentarskich i gospodarczych będących w posiadaniu osób, o których mowa w punkcie a) po stwierdzeniu, że obiekty te nie są wykorzystywane.

§ 4 Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z wyłączeniem spółek cywilnych, w drodze inkasa dokonywanego przez sołtysów.

§ 5 Osoby prawne oraz spółki cywilne są obowiązane wpłacać podatek od nieruchomości na rachunek budżetu gminy, bądź do kasy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Dopuszcza się możliwość uiszczenia podatku od nieruchomości w ten sam sposób przez osoby fizyczne.

§ 6 Ustala się prowizję dla sołtysów za inkaso podatku od nieruchomości w wysokości 10% od kwoty bezpośrednio przez nich zainkasowanych - płatną w terminie 14 dni po dokonaniu rozliczenia przyjętych wpłat podatku z kolejnej raty.

§ 7 Traci moc uchwała Nr XXII/240/05 Rady Miejskiej w Trzcińsku -Zdroju z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/10/06

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU- ZDROJU Z DNIA 7 GRUDNIA 2006R.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska jest uprawniona do ustalania w drodze uchwały wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć w 2007 r. :

1) od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1 m2 powierzchni,

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł od 1 ha powierzchni,

  3. pozostałych - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni

2 od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - 0,57 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,66 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ,3,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 5. od pozostałych - 6,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Zgodnie z art. 20 cytowanej wyżej ustawy Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, określa granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 1 zaokrąglając je w górę do pełnych groszy.

Górne stawki podatku od nieruchomości ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, z którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego na rachunek gminy w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 05-01-2007 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2007 10:52