Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia ceny skupu jednego kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2007 oraz poboru tego podatku w 2007 roku.


UCHWAŁA Nr III/8/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju
z dnia 7 grudnia 2006r

w sprawie: ustalenia ceny skupu jednego kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2007 oraz poboru tego podatku w 2007 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z 2005 r. Nr 143 poz. 1199.) oraz M.P. z 2006 r. Nr 74 poz. 745 Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 w wysokości 31 za 1 kwintal.

§ 2. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych, z wyłączeniem spółek cywilnych, w drodze inkasa dokonywanego przez sołtysów.

§ 3. Osoby prawne oraz spółki cywilne są obowiązane wpłacać podatek rolny na rachunek budżetu gminy, bądź do kasy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku Zdroju. Dopuszcza się możliwość uiszczenia podatku rolnego w ten sam sposób przez osoby fizyczne.

§ 4. Ustala się prowizję dla sołtysów za inkaso podatku rolnego w wysokości 10% kwot bezpośrednio przez nich zainkasowanych - płatne w terminie 14 dni po dokonaniu rozliczenia wpłat podatku z kolejnej raty.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/238/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2006 oraz poboru tego podatku w 2006 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r.

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr III/8/06 z dnia 07 grudnia 2006r.

Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska jest uprawniona do ustalenia średniej ceny skupu przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z art. 6 ust.1 cytowanej wyżej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntu, o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 1 równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art4 ust. 1pkt 2 równowartość pieniężna 5q żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, o której mowa wyżej ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych- liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

2) dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustalone są 4 okręgi podatkowe do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno- klimatycznych.

Podatek rolny od osób fizycznych, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych płatny jest do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 05-01-2007 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2007 10:51