Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 314 - w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2007 r.


Uchwała Nr XXVIII/314/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 27 października 2006r.

w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2007 r.

Na podstawie:

  • art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
    o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
    poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
    z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
    poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128)

  • działu IV, rozdz. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708) - zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”- Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do

wyłącznej kompetencji Burmistrza Gminy.

2. Burmistrz Gminy opracowuje prognozę łącznej kwoty długu Gminy na koniec roku
budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
oraz informację o stanie mienia komunalnego.

3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje przy udziale Zastępcy
Burmistrza i Skarbnika Gminy oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 2. Określa się procedurę uchwalania budżetu Gminy na rok 2007, którą zawiera załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Uchwała budżetowa Gminy na rok 2007 określa:

1) prognozowane dochody Gminy według źródeł i działów klasyfikacji;

2) wydatki budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków,
z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- dotacji

- wydatków na obsługę długu

- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z
zawarta umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę,

b) wydatków majątkowych.

2. Postanowienia art. 184, ust.1 pkt 3-15, oraz ust. 2,3 i 4 ustawy o finansach
publicznych stosuje się odpowiednio.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/314/06
Rady Miejskiej
w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 27 października 2006 r.

Procedura
uchwalania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój

na rok 2006

Lp.

Okres realizacji

Działania

1

2

3

1.

2.

3.

4.

od 30.10 do 14.11.2006

15.11.2006 r.

27.11. do 27.12.2006 r.

29.12.2006 r.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej

Ustalenie ostatecznej wersji projektu budżetu przez Burmistrza. (Złożenie projektu do Biura Rady Miejskiej i przesłanie drugiego egzemplarza do RIO
w celu zaopiniowania projektu budżetu)

Opiniowanie projektu budżetu przez Komisje problemowe Rady Miejskiej

Uchwalenie budżetu przez Radę Miejską. (Burmistrz może na Sesji budżetowej Rady - przed podjęciem uchwały - wnieść autopoprawki do projektu budżetu)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 11-12-2006 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2006 11:08