Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 299 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy

Uchwała Nr XXVI/299/06

Rady Miejskiej w Trzcińsku -Zdroju
z dnia 4 lipca 2006r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Trzcińsko-Zdrój, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.  

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319) uchwala się co następuje:  

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, w tymcywilnoprawnych,zwanychdalej „należnościami” do których niestosujesięprzepisówustawyzdnia29sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006r. Nr 66 poz.470) przypadających na podstawie przepisów szczególnych:

 1. gminnym jednostkom budżetowym - w tym Urzędowi Miejskiemu,
 2. gminnemu zakładowi budżetowemu,
 3. Gminie - jako jednostce samorządu terytorialnego - w odniesieniu do należności pieniężnych wynikających ze stosunków prawnych

- od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2. PrzepisówuchwałyniestosujesiędonależnościprzypadającychGminieorazjej jednostkomorganizacyjnym, o których mowaw§ 1 ust. 1 pkt 1 i 2, którychsposób i tryb umarzania,odraczaniaspłatyorazrozkładanianaratyokreślająodrębne przepisy.  

§ 3.1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części, w przypadku ich całkowitejnieściągalności,któranastępuje,jeżeliwystąpijednaznastępujących przesłanek:

 1. dłużnik - osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 2. dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
 3. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 pkt 1 ustawy z dnia28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003r. Nr 217, poz. 2125, z 2004r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 94, poz. 785, Nr 183,poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, oraz z 2006r. Nr 47, poz. 347);
 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umorzenie należności Gminy o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Do umorzenia należności Gminy o charakterze cywilnoprawnym, wynikających ze stosunków prawnych, a także do odraczania lub rozkładania na raty tych należności jest uprawniony Burmistrz Gminy.  

§ 4. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymilubgospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy, na wniosekdłużnika,mogązostać odroczoneterminyspłaty całości lub części należnościalbo rozłożona płatność całościlubczęścinależnościnaraty.  

§ 5. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, z zastrz. ust. 3-w odniesieniu do należności przypadających jednostce budżetowej lubzakładowibudżetowemu- są uprawnieni:

  1. do umarzania tych należności,jeżeliwartośćnależnościgłównejnieprzekracza kwoty 100 zł;
  2. do odraczania lub rozkładania na raty spłat tych należności, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 500 zł.

2. Jeżeli wartość należności głównej jest wyższa niż kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jest uprawniony Burmistrz Gminy.

3. Burmistrz Gminy jest uprawniony do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności przypadających Urzędowi Miejskiemu bez względu na wysokość należności głównej.  

§ 6. Organy uprawnionedoumarzania, odraczanialub rozkładanianaratyspłat należności głównej,sąrównieżuprawnionedoumarzania, odraczanialubrozkładanianaraty spłatodsetekod tychnależnościbez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w uchwale.  

§ 7. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

 1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym -na podstawie decyzji uprawnionego organu;
 2. w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.  

§ 8. 1. Burmistrz Gminy przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części na raty, udzielonych w trybie określonym uchwałą, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały.

2. W sprawozdaniach są również uwzględniane informacje o zakresie umorzonych należności oraz ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą,przedstawione Burmistrzowi przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 15 marca następnego roku.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i są przedstawiane Burmistrzowi Gminy w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.  

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Palczak 24-08-2006 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Bartłomiej Palczak 24-08-2006 14:32