herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Status szkoły


REGULAMIN

RADY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STOŁECZNEJ

I

CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. Do podstawowych zadań rady należy w szczególności:

 1. diagnozowanie poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 2. podnoszenie poziomu demokratyzacji życia szkoły;

 3. inicjowanie innowacji pedagogicznych i eksperymentów;

 4. przestrzeganie praw ucznia i praw dziecka w szkole;

 5. współpraca z innymi organami społecznymi działającymi na terenie szkoły;

 6. znajomość, stosowanie i przestrzeganie przepisów prawa oświatowego;

 7. współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

II

STRUKTURA RADY

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą:

 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący rady;

 2. nauczyciele zatrudnieni w szkole;

 3. bibliotekarz;

 4. wychowawca świetlicy;

 5. pedagog szkolny;

 6. inni pracownicy pedagogiczni szkoły.

2. W zebraniach rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą, lub na wniosek rady takie jak:

 1. przedstawiciele samorządu uczniowskiego;

 2. przedstawiciele rodziców;

 3. pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły;

 4. lekarze i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno-zdrowotnej nad uczniami;

 5. przedstawiciele organu prowadzącego;

 6. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 7. pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 8. przedstawiciele związków zawodowych;

 9. i inni.

3. Udział zaproszonych gości w posiedzeniu rady nie może naruszać przepisów dotyczących tajemnicy służbowej ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia dobra osobistego uczniów, rodziców i członków rady.

4. Rada powołuje stałe i doraźne komisje funkcjonujące w strukturze rady.

Komisje stałe:

 • komisje klasyfikacyjne;

 • komisje uchwał i wniosków.

Komisje doraźne:

 • komisje problemowe.

5. Wyżej wymienione komisje nie mają samodzielnych kompetencji stanowiących i każdorazowo ich decyzje, projekty uchwał i wniosków, oraz propozycje rozwiązań problemu wymagaj ą zatwierdzenia przez zebranie rady pedagogicznej.

6. W miarę zaistniałych potrzeb rada pedagogiczna powoływać może inne poza wymienionymi komisje stałe lub doraźne.

II

OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej.

2. Zaprasza za zgodą lub na wniosek rady do uczestnictwa w posiedzeniu rady osoby wymienione w punkcie n regulaminu.

3. Przedstawia dwa razy w roku uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz podsumowuje pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

4. Ustala plan i terminy posiedzeń rady na rok szkolny.

5. Przygotowuje projekty uchwał zgodnie z kompetencjami dyrektora.

6. Informuje radę o wynikach wizytacji i kontroli prowadzonych przez organ prowadzący

i sprawujący nadzór pedagogiczny w ramach ich kompetencji ustawowych.

7. Przekazuje informacje w/w organów dotyczące działalności szkoły.

8. Wnioskuje podejmowanie przez radę stosowanych działań mających na celu podniesienie poziomu pracy tej sfery działalności szkoły, w której stwierdzono uchybienia.

9. Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

10. Powiadamia radę o wynikach rozstrzygnięć organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny dotyczących uchwał i wniosków podjętych przez radę.

11. Zawiadamia o terminie i porządku rady, w formie pisemnego dokumentu dla każdego członka rady pedagogicznej.

12. W szczególnych przypadkach - np. zwołanie posiedzenia nadzwyczajnej rady pedagogicznej, termin powiadomienia może być skrócony.

13. Troszczy się o atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady.

14. Sprawuje nadzór nad należytym wypełnianiem przez radę jej zadań i kontroluje wykonywanie uchwał.

15. Składa sprawozdanie z wykonania uchwał.

16. Dba o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli.

IV

OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE

CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Do kompetencji stanowiących rady należą:

 1. zatwierdzenie rocznego planu pracy;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pęd.;

 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 5. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych szkoły;

 6. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 7. uchwalenie zmian w statucie szkoły.

2. Rada opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 2. propozycje dyrektora dotyczące kandydatów na stanowisko kierownicze w szkole;

 3. plany finansowe szkoły;

 4. propozycje do nagród i odznaczeń;

 5. przydział czynności podstawowych i dodatkowych;

 6. wnioski o przedłużenie kontraktu dla dyrektora szkoły.

3. Ustalenie kryteriów dotyczących zachowania, trybu ustanawiania i trybu odwoływania (odwoławczego).

4. Ustalenie dodatkowych dni wolnych i ich odpracowanie zgodnie z Rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego.

5. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, oraz innych stanowisk kierowniczych w szkole.

6. Rada pracuje zgodnie z zadaniami rocznego planu "pracy szkoły, który między innymi obejmuje zadania rady na dany rok szkolny.

7. Zebrania rady są organizowane:

 1. przed rozpoczęciem roku szkolnego;

 2. po każdym semestrze w związku z podjęciem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 3. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych;

 4. w miarę bieżących potrzeb;

 5. dwa razy w roku organizowane są w różnych formach zebrania samokształceniowe rady;

8. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy:

 1. przewodniczącego;

 2. organu prowadzącego;

 3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 4. rady rodziców;

 5. co najmniej 1/3 członków rady;

 6. posiedzenie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej trwa nie dłużej niż trzy godziny, a pozostałe nie dłużej niż dwie godziny.

9. Każdy członek rady ma prawo zgłosić problematykę do porządku obrad rady. Włączenie nowej problematyki do porządku obrad wymaga przyjęcia przez głosowanie (zwykłą większością głosów).

10. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Członek rady jest zobowiązany:

 1. brać czynny udział we wszystkich posiedzeniach rady;

 2. wykonywać prawomocne uchwały rady;

 3. w przypadkach uzasadnionych przewodniczący może zwolnić członka rady od obecności na zebraniu.

12. Każdy członek rady może zgłosić swoje zastrzeżenia do zapadłej wbrew jego woli uchwały - zastrzeżenie takie powinno być zaprotokołowane. W szczególnych przypadkach przewodniczący zasięga opinii organu prowadzącego nadzór pedagogiczny. Zgłoszenie zastrzeżenia nie zwalnia członka rady od realizacji podjętych zgodnie z prawem uchwał.

13. Członkowie rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

V

DOKUMENTACJA RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Z przebiegu posiedzeń rady sporządza się protokół w przeznaczonym do tego celu zeszycie, który przechowuje się w gabinecie dyrektora.

2. Protokół podpisany przez protokolanta udostępnia się wszystkim członkom rady, na okres trzech dni (w pokoju nauczycielskim), w celu zapoznania się z jego treścią w terminie siedmiu dni od daty odbycia posiedzenia. Księgę w tym czasie udostępnia i przechowuje protokolant.

3. Każdy członek rady pedagogicznej własnoręcznym podpisem (na końcu protokołu) potwierdza zgodność protokołu z przebiegiem posiedzenia.

4. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są w terminie do 14 dni sporządzenia

protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek (w formie pisemnej) przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu poprawek do protokołu.

5. Po upływie 14 dni od daty odbycia posiedzenia, dyrektor szkoły jako przewodniczący rady podpisuje protokół po uprzednim stwierdzeniu, że żaden członek rady nie wnosi zastrzeżeń (wszystkie podpisy). Podpisanie protokołu jest jednoznaczne z zatwierdzeniem.

6. Jeżeli nie doszło do zatwierdzenia protokołu w zwykłym trybie, to na najbliższej radzie pedagogicznej po odczytaniu protokołu i wysłuchaniu uzasadnionych zastrzeżeń członków, lub członka rady wprowadza się aneksem przez głosowanie zmiany w protokole i zatwierdza go.

7. Z protokołów posiedzeń rady pedagogicznej, na której zgłoszono uwagi, propozycje lub wnioski pod adresem organu prowadzącego, lub sprawującego nadzór pedagogiczny, albo powzięto uchwały zawieszone przez przewodniczącego jako niezgodne z prawem, przesyła się odpowiednim organom wyciągi z protokołu w terminie 3 dni od daty odbypia posiedzenia.

8. Komisja składa na zebraniu sprawozdanie z wyników swojej pracy. Dokumentacja opracowana przez powołane komisje jest przedstawiona do zatwierdzenia przez radę i zaprotokołowana.

Regulamin zatwierdzono do realizacji i stosowania

uchwałą rady pedagogicznej w dniu 30.06.2004 r.

Regulamin wchodzi w życie 01.09.2004 r

Podpis przewodniczącego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami z dnia 27 czerwca 2003 roku.

  2. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych.

  3. Statut Szkoły Podstawowej w Stołecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 19-05-2005 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2005 14:52