Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut szkoły


S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

W TRZCIŃSKU ZDROJU

Uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 19 grudnia 2000 roku Znowelizowany 18 lutego 2003 roku

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku Zdroju ul. 2-go Lutego 3.

§ 2

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Trzcińsko Zdrój. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

§ 3

Szkoła działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju z dnia 19 lutego 1999r.(uchwała nr V/42/99) oraz niniejszego statutu.

§ 4

 1. Szkoła jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

 1. Nauka trwa 6 lat, a w przypadku indywidualnego toku nauki czas ten może być odpowiednio krótszy.

 1. Świadectwo ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej uprawnia do kontynuowania nauki w gimnazjum.

Rozdział II - Cele i zadania szkoły

§ 5

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W realizacji swoich zadań szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

 1. Celem szkoły jest:

 1. integralne kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do dalszej edukacji ogólnej i życia we współczesnym świecie,

 1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym dostosowanym do ich możliwości, potrzeb i zainteresowań,

 1. rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowania dziedzictwa kulturowego,

 1. kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu,

 1. przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, świecie, kulturze, środowisku naturalnym oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia własnego i innych, a także wobec zagrożeń współczesnego świata,

 1. umożliwianie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, kształtowania umiejętności postaw przez wykorzystywanie naturalnej w tym wieku aktywności dzieci,

 1. wspomaganie samodzielności uczenia się dzieci, inspirowanie ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej nauki.

§ 6

 1. Szkoła systematycznie prowadzi edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.

 1. Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega w szczególności na:

 1. systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem,

 1. informowaniu o narkomanii i jej skutkach,

 1. współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,

 1. poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniem.

 1. Działalność wychowawczą szkoły w sposób całościowy i szczegółowy określa Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki, które stanowią załączniki do niniejszego statutu.

§ 7

Szkoła organizuje naukę religii w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

§ 8

 1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

 1. przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie, a w miarę wolnych miejsc, na wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły, również uczniów zamieszkałych poza obwodem,

 1. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

 1. realizuje podstawy programowe ustalone dla szkoły podstawowej, prowadząc na I etapie edukacyjnym nauczanie zintegrowane, a na II - nauczanie blokowe,

 1. zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną we współpracy z PPP.

 1. Ponadto szkoła zapewnia:

 1. pomoc dydaktyczną uczniom słabym i ze środowisk zaniedbanych, w zależności od potrzeb organizując zespoły wyrównawcze w klasach I-VI,

 1. pomoc uczniom z deficytami rozwojowymi, organizując w miarę potrzeb zespoły korekcyjno - kompensacyjne w klasach I-III,

 1. rozwój zainteresowań pod kierunkiem nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów,

 1. warunki do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych, artystycznych i w zawodach sportowych,

 1. opiekę wychowawczą w świetlicy szkolnej,

 1. odpłatne wyżywienie (drugie śniadanie) dla wszystkich chętnych uczniów,

 1. opiekę higieniczną i stomatologiczną we współpracy z miejscową służbą zdrowia,

 1. nauczanie przynajmniej jednego języka obcego,

 1. pomoc pedagogiczną dla rodziców,

10) realizowanie indywidualnych programów nauczania lub indywidualnego toku nauki dla uczniów wybitnie zdolnych.

 1. Sposoby realizacji zadań:

 1. nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania,

 2. szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,

 3. nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Szkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania,

 4. nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów,

 5. szkolne zespoły przedmiotowe mogę tworzyć wspólne zestawy programów nauczania,

 6. nauczyciel przedmiotu orzeka o konieczności uczęszczania ucznia na zajęcia wyrównawcze; zgodę na udział dziecka w zajęciach wyrównawczych wyrażają na piśmie rodzice ucznia.

Rozdział III - Organy szkoły i ich kompetencje

§ 9

 1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

 1. samorząd uczniowski,

 2. rada rodziców.

 1. Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statusem.

 1. Zasady współdziałania organów szkoły:

 1. wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji,

 2. rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: prezydium rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

 3. rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów,

 4. wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni,

 5. wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§ 10

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,

 1. organizowanie całości pracy dydaktycznej,

 1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 1. podejmowanie decyzji w sprawie ucznia,

 1. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

 1. dysponowanie środkami finansowymi szkoły podstawowej
  i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 1. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 1. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom
  i innym pracownikom szkoły,

 1. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organizacji związkowych,

 1. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§ 11

Dyrektor szkoły prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do szkoły przez rodziców.

§ 12

 1. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

 1. Dyrektor szkoły upoważniony jest do wydawania zarządzeń związanych z organizacją placówki oraz gwarantujących bezpieczeństwo uczniów i pracowników w placówkach.

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za awans zawodowy nauczycieli. Powołuje Komisje Kwalifikacyjne dla nauczycieli stażystów. Bierze udział w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego i w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. Ocenia pracę nauczycieli.

§ 13

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 14

W wykonywaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

§ 15

 1. Celem sprawniejszego zarządzania tworzy się w szkole stanowisko wicedyrektora.

 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne dodatkowe stanowiska kierownicze oraz stanowiska usprawniające pracę szkoły (np. kierownik świetlicy, pedagog, psycholog...).

 1. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje wymienione w § 15 ust.1 i 2 ustala dyrektor szkoły.

§ 16

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 17

Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

§ 18

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planu pracy szkoły,

 1. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 1. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 1. opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz zatwierdzanie kryteriów oceny zachowania uczniów,

 1. opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz programu rozwoju szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. roczną organizację pracy szkoły - tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 1. projekt planu finansowego - w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych szkoły, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,

 1. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 1. propozycje dyrektora w sprawach przydziały nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian. Po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców, rada pedagogiczna uchwala statut.

 1. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 1. Rada pedagogiczna deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej i zespołu oceniającego.

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 1. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego.

 1. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

§ 19

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.

 1. Uczniowie mają prawo do wyboru, w porozumieniu z dyrektorem, nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, a w porozumieniu z opiekunem do redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

§ 20

 1. Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców wspiera działalność statutową szkoły.

 1. Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. występowanie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi szkoły,

 1. inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły,

 1. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby szkoły,

 1. środki o których mowa w pkt. 3, są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym; zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców,

 1. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania,

 1. opiniowanie programu wychowawczego szkoły.

 1. Zasady tworzenia i pracy rady rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas.

Rozdział IV - Organizacja szkoły

§ 21

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.

 1. W arkuszu organizacyjnym szkoły umieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 1. Arkusz organizacyjny o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia 30 kwietnia każdego roku.

§ 22

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 23

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania (zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania) oraz szkolnym zestawem programów nauczania.

 1. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 26. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 15.

 1. Corocznie dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkolę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych zasad nauczania:

 1. podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej,

 1. zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów bez podziału na chłopców i dziewczęta,

 1. zajęcia świetlicowe nie powinny być prowadzone w grupie większej niż wynosi liczba uczniów w oddziale.

 1. Podział uczniów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

 1. O podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały, decyduje dyrektor szkoły uwzględniając rejonizację ulic oraz postulaty rodziców.

§ 24

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 1. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

§ 25

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I -III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 1. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

§ 26

 1. Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.

 1. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

§ 27

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddzialowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 1. Czas trwania zajęć wymienionych w § 28 ust.1 ustala się zgodnie z § 26 ust.2.

 1. Liczba uczestników kół zainteresowań nie powinna być niższa niż 15 uczniów.

 1. Liczbę uczestników zajęć wyrównawczych, zajęć korekcyjno -kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej określają odrębne przepisy.

§ 28

 1. Szkoła prowadzi mierzenie jakości swojej pracy i w oparciu o uzyskane wyniki buduje program rozwoju placówki.

 1. Na podstawie prowadzonego mierzenia w celu podnoszenia jakości swojej pracy, szkoła na bieżąco uzupełnia program rozwoju placówki.

§ 29

 1. Dyrektor szkoły może, za zgodą władz oświatowych, umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej bądź eksperymentów na warunkach określonych przepisami MENiS.

 2. Szkoła może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.

 3. Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.

 4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

 5. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub wyższą szkołą.

§ 30

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Uczestniczy również w przygotowaniu uczniów do samokształcenia.

 1. Biblioteka szkolna z wydzielonym kącikiem czytelniczym umożliwia prowadzenie zajęć z grupą uczniów.

 1. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.

 1. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego planu zajęć, tak aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 1. Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin.

§ 31

 1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która realizuje pozalekcyjną działalność wychowawczo - opiekuńczą w różnych formach bez podziału na grupy wychowawcze.

 1. Z zajęć świetlicowych korzystają uczniowie, którzy musza przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, dojazdy do szkoły i godziny wolne wynikające z podziału na grupy.

 1. Czas pracy świetlicy jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do tygodniowego planu zajęć, tak by zapewnić opiekę uczniom wymienionym w § 31 ust.2.

 1. Szczególne zasady korzystania ze świetlicy oraz jej zadania określa osobny regulamin.

§ 32

 1. Szkoła zapewnia uczniom, w czasie ich pobytu w szkole, bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych:

 1. w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego wychowawcy przeprowadzają w klasach obowiązkowe pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, w szkole i poza nią, potwierdzając ten fakt wpisem w dzienniku,

 1. w czasie lekcji i godzin wychowawczych zapoznają uczniów z regulaminami funkcjonującymi w szkole w celu uświadamiania uczniom zagrożeń i wskazywania sposobów przeciwdziałania im,

 1. nauczyciele i wychowawcy systematycznie kontrolują obecność uczniów na każdej lekcji, reagują na spóźnienia, ucieczki z lekcji,

 1. systematycznie sprawdzają warunki bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia; dostrzeżone zagrożenia usuwają w miarę możliwości sami lub zgłaszają dyrektorowi szkoły,

 1. w razie wypadku udzielają pierwszej pomocy, zabezpieczają miejsce wypadku, zawiadamiają dyrektora szkoły, rodziców, w razie potrzeby wzywają pogotowie ratunkowe; każdy wypadek odnotowują w „Rejestrze wypadków” znajdującym się w sekretariacie szkoły.

 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły, podczas przerw międzylekcyjnych, pełnione są dyżury nauczycielskie, zgodnie z regulaminem i według grafiku znajdującego się w pokoju nauczycielskim:

 1. nauczyciele rozpoczynają i kończą dyżur punktualnie, w czasie i miejscu wyznaczonym w planie dyżurów,

 1. dyżur pełnią aktywnie, obserwując czynności uczniów; zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom,

 1. włączają uczniów klas starszych do opiekowania się młodszymi,

 1. nauczyciele odpowiadają za stan urządzeń w miejscu dyżurów,

 1. dbają o utrzymania czystości,

 1. w czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego, jego obowiązki przejmuje nauczyciel, któremu powierzono zastępstwo według grafiku dyżurów,

 1. miejsce dyżuru można opuścić tylko po zorganizowaniu zastępstwa za siebie.

 1. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele - organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich uczniów.

 1. zasady opieki nad grupami uczniowskimi w zależności od rodzaju wycieczki regulują odrębne przepisy,

 1. na udział w każdej wycieczce, imprezie turystycznej poza miasto musi być wyrażona zgoda rodziców uczniów na piśmie, którą organizator dołącza do karty wycieczki,

 1. wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki, którą na dwa dni przed wyjazdem należy złożyć w sekretariacie szkoły,

 1. w razie wypadku, opiekun podejmuje decyzje tak, jak dyrektor szkoły i odpowiada za nią,

 1. nie wolno organizować wycieczek i wyjść w teren w czasie burzy, gołoledzi, śnieżycy.

 1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

§ 33

 1. Rodzice ani żadne osoby obce bez wiedzy nauczyciela, dyrektora lub innego pracownika szkoły, nie mają prawa wstępu na teren szkoły, na korytarze, do łazienek ani sal lekcyjnych.

 1. Pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się w budynku lub na boisku szkolnym.

 1. Jeżeli dyrektor szkoły będzie zmuszony odwołać lub przerwać zajęcia z winy uczniów, uczniowie będą zobowiązani nadrobić stracone zajęcia w dniu ustawowo wolnym od nauki, wyznaczonym przez dyrekcję szkoły.

§ 34

 1. Szkoła zapewnia różnorodne formy opieki indywidualnej nad niektórymi uczniami. Otacza opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi poprzez:

 1. współdziałanie z rodzicami, lekarzem, pielęgniarką, poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

 1. prowadzenie obserwacji dzieci,

 1. kierowanie na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej,

 1. ścisłe stosowanie się do zaleceń uzyskanych od specjalistów,

 1. indywidualizowanie wymagań w stosunku do uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów posiadających orzeczenie poradni,

 1. indywidualne otaczanie opieką uczniów, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości w środowisku rówieśniczym,

 1. prowadzenie nauczania indywidualnego zleconego przez poradnie specjalistyczne i orzeczonego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 1. Szkoła otacza opieką uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin niepełnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Chojnie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Sądem dla Nieletnich, Kościołem, Caritasem w celu:

 1. kierowania do placówek opiekuńczo - wychowawczych,

 1. pomocy materialnej w postaci stałych i doraźnych zapomóg finansowych,

 1. zapewnienia nieodpłatnych podręczników, przyborów szkolnych, obuwia odzieży.

 1. W przypadku stwierdzenia patologii (narkomania, alkoholizm, kradzieże, wagary, ucieczki z domu, itp.) wychowawca kontaktuje się z rodzicami, współpracuje z pielęgniarką, z Komendą Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej celem jednolitego oddziaływania.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły informuje Sąd dla Nieletnich i wnioskuje o pomoc w umieszczeniu ucznia w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

§ 35

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą.

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności jeden wychowawca - jeśli nie zajdą szczególne okoliczności - prowadzi oddział przez trzyletni cykl nauczania.

 1. Dyrektor szkoły może uwzględnić sugestie lub wnioski rodziców dotyczące powierzenia lub zmiany wychowawstwa wybranemu nauczycielowi, jeżeli jest to uzasadnione dobrem dzieci lub niekompetencją nauczyciela. Należy zachować następujący tryb postępowania:

 1. rada klasowa rodziców występuje z wnioskiem do dyrektora szkoły; wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału,

 1. dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające; może w tym celu zorganizować spotkanie z nauczycielem i rodzicami,

 1. ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu lub po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; o zajętym stanowisku informuje zainteresowanych w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

 1. Wszelkie zmiany wychowawcy dyrektor uzgadnia z klasową radą rodziców i radą pedagogiczną w terminie nie dłuższym niż do końca miesiąca, w którym zmiana musi nastąpić.

§ 36

 1. Członkowie społeczności szkolnej mają prawo do obiektywnego wyjaśniania i rozstrzygania sytuacji konfliktowych zaistniałych na terenie szkoły.

 1. Zaistniałe w szkole sytuacje konfliktowe powinny być wyjaśniane i rozwiązywane drogą negocjacji i mediacji tak, aby rozstrzygnąć spór.

 1. Przy rozwiązywaniu konfliktów należy zachować następujący tryb postępowania:

 1. sytuacje konfliktowe między uczniami powinny być rozstrzygane przez wychowawcę klasy przy zaangażowaniu samorządu klasowego i zainteresowanych rodziców,

 1. w przypadku braku możliwości porozumienia się stron konfliktowych, wychowawca zgłasza problem dyrektorowi szkoły,

 2. jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu mogą odwoływać się do pomocy innych organów szkoły: samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, rady rodziców,

 1. w przypadku nie rozwiązania konfliktu przez w/w organy szkoły, strony mogą odwołać się do Kuratora Oświaty.

 1. W w/w sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym, a nauczycielem lub między nauczycielem a rodzicami.

Rozdział V - Uczniowie

§ 37

 1. Uczniami szkoły są dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły oraz w szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły, dzieci z innego obwodu.

 1. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 1. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej dyrektor szkoły może:

 1. zezwolić uczniowi na rozpoczęcie nauki od 6 roku życia,

 1. odroczyć na rok obowiązek szkolny, a w przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat,

 1. zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

 1. zezwolić na indywidualny program lub tok nauki.

 1. Zapisy uczniów do klasy I odbywają się corocznie w terminie od 1 do 30 kwietnia, na podstawie wykazu z biura meldunkowego i indywidualnych zgłoszeń rodziców.

 1. Zapisy uczniów do klasy I prowadzi referent kancelaryjny.

§ 38

Uczeń ma prawo do :

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i warunkami szkoły,

 1. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

 1. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

 1. swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,

 1. rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 1. sprawiedliwej, obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny, ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania,

 1. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,

 1. pomocy w przypadku trudności w nauce,

 1. korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,

 1. korzystania z opieki zdrowotnej na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami,

 1. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i boiska szkolnego podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych tylko w obecności i pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia,

 1. wpływu na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły.

§ 39

Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

 1. w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych,

 1. postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbać o honor i tradycje szkoły,

 1. godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o kulturę słowa,

 1. przestrzegać zasad współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 1. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, przestrzegać zasad higieny,

 1. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o utrzymanie czystości i porządku na jej terenie,

 1. naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę,

 1. przestrzegać ustaleń i zarządzeń władz szkolnych,

 1. godnie reprezentować swoją szkołę.

§ 40

 1. Za wzorową, przykładną postawę i bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymać wyróżnienia:

 1. pochwałę na forum klasy,

 1. pochwałę na forum szkoły,

 1. pochwałę na zebraniu rodziców,

 1. nagrodę rzeczową,

 1. dyplom,

 1. wpisanie nazwiska do kroniki szkoły,

 1. list gratulacyjny skierowany do rodziców.

 1. Wnioski o wyróżnienie ucznia mogą wpływać od wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, dyrektora szkoły, opiekuna organizacji lub koła zainteresowań, wychowawcy świetlicy, bibliotekarza, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, rady pedagogicznej.

 1. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w międzyszkolnych konkursach wiedzy, konkursach artystycznych, zawodach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

 1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać kary:

 1. upomnienie wychowawcy,

 1. naganę wychowawcy,

 1. pisemne zawiadomienie rodziców,

 1. zawieszenie przez wychowawcę prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

 1. zawieszenie przez wychowawcę prawa do reprezentowania szkoły w imprezach sportowych i pozaszkolnych,

 1. ustalenie przez wychowawcę niższej oceny z zachowania.

 1. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

 1. Od nałożonej przez wychowawcę kary zawartej w pkt. 4 i 5, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od wymierzenia kary.

 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest w ciągu 3 dni przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, które może anulować karę, utrzymać w mocy lub zawiesić na czas uzgodniony.

 1. Decyzja na szczeblu szkoły jest ostateczna.

§ 41

Szczegółowe zasady i kryteria oceniania, przyznawania nagród i kar, sposoby gromadzenia informacji o uczniu, sposoby powiadamiania rodziców (opiekunów) o osiągnięciach ucznia oraz szczegółowy tryb odwoławczy od wymierzonej kary zawiera Regulamin Oceniania Wewnątrzszkolnego, stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

Rozdział VI - Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 42

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

§ 43

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

 1. realizowanie, zatwierdzonego w SZPN programu nauczania, programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki oraz prawidłowe kierowanie przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczego,

 1. wspieranie, swoją postawą i działalnością, rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

 1. dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć i dyżurów,

 1. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,

 1. systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów zgodnie z przyjętym regulaminem oceniania wewnątrzszkolnego i przedmiotowym systemem oceniania,

 1. eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

 1. systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

 1. opracowanie i przedstawienie do wglądu dyrektorowi szkoły, do 15 IX każdego roku, dokumentacji przedmiotowej i wychowawczej (rozkład materiału, PSO, plan pracy wychowawczej, klasowy plan pedagogizacji rodziców, plan pracy organizacji, koła zainteresowań itd.),

 1. czynny udział w pracach rady pedagogicznej; realizowanie jej postanowień i uchwał,

 1. współuczestniczenie w planowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz czynny udział w realizacji nakreślonych zadań,

 1. aktywna współpraca z rodzicami,

 1. przestrzeganie terminów realizacji powierzonych zadań oraz respektowanie wymogów dotyczących dyscypliny pracy.

§ 44

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.

 1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

 1. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

 1. wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

 1. opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania ich osiągnięć,

 1. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 1. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych oraz w uzupełnianiu ich wyposażenia.

§ 45

 1. Szczególna rola w procesie dydaktyczno - wychowawczym spoczywa na wychowawcy klasy. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie go do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

 1. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 1. rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1

 1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,

 1. utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów, udziela informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,

 1. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół,

 1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnia z nimi i koordynuje działania wychowawcze,

 1. kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków, szczególnie w zakresie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne,

 1. otacza opieką dzieci specjalnej troski,

 1. organizuje życie kulturalne klasy i aktywnie w nim uczestniczy,

 1. dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkłada sprawozdanie z postępów dydaktyczno - wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,

 1. organizuje, przygotowuje i prowadzi planową pedagogizację rodziców w ramach obowiązkowych spotkań z rodzicami ( IX- spotkanie informacyjne, XI i IV - śródokresowe spotkania, I - wywiadówka okresowa),

 1. systematycznie prowadzi dokumentację działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 1. Szczegółowy zakres zadań wychowawcy określa program wychowawczy szkoły.

 1. Każdy wychowawca odpowiada za kształtowanie u uczniów zasad etyki, odpowiedzialności za własne zdrowie, higienę, rozwój, a także dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 1. Wychowawcy klas I - III oprócz zadań wymienionych w ust.1-3, tworzą warunki sprzyjające adaptacji uczniów do środowiska szkolnego i tworzenia zgranych zespołów klasowych.

 1. Każdy wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

§ 46

Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:

 1. gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,

 1. gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (slajdy, taśmy wideo, płyty, taśmy magnetofonowe),

 1. udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,

 1. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami,

 1. udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,

 1. udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,

 1. przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,

 1. opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych, przedmiotowych,

 1. systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem, dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację

 1. współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.

§ 47

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.

Rozdział VII - Rodzice (opiekunowie)

§ 48

 1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny.

 1. Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowawczym dziecka również w szkole.

§ 49

 1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły.

 1. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

 1. znajomości i wyrażania opinii na temat oferty wychowawczej proponowanej przez szkołę w szkolnym programie wychowawczym,

 1. znajomości regulaminu oceniania wewnątrzszkolnego,

 1. kontaktów z wychowawcą i nauczycielami,

 1. porad pedagogicznych i psychologicznych we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,

 1. rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce oraz sposobów pomocy,

 1. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania,

 1. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

 1. występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkolne,

 1. wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu szkołę oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

§ 50

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

 1. zapisanie dziecka do szkoły do końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat,

 1. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

 1. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

 1. Ponadto do obowiązków rodziców należy:

 1. wspieranie procesu nauczania i wychowania,

 1. zapewnienie dziecku kompletu podręczników wskazanych przez szkołę oraz przyborów niezbędnych w procesie lekcyjnym,

 1. systematyczny kontakt z wychowawcą klasy; interesowanie się osiągnięciami swego dziecka w nauce,

 1. uczestniczenie we wszystkich formach spotkań organizowanych przez szkołę; aktywny udział w planowym procesie pedagogizacji prowadzonym przez wychowawcę,

 1. ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwych wypadków,

 1. dbanie o higienę osobistą dziecka i czystość ubioru,

 1. pokrywanie kosztów napraw lub zakupu przedmiotów majątku szkoły zniszczonych przez dziecko,

 1. udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole.

§ 51

W przypadku nie wypełniania przez rodziców zadań opiekuńczych wymienionych w § 50 ust.1, szkoła ma obowiązek podjąć tryb egzekucyjny zgodnie z art.20 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe

§ 52

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Tablice i stemple zawierają nazwę i siedzibę szkoły.

§ 53

Szkoła posiada sztandar oraz ceremoniał szkolny zgodnie z którym:

 1. organizuje uroczystości i święta szkolne,

 1. przyjmuje uczniów klas pierwszych,

 1. żegna absolwentów.

§ 54

 1. Szkoła prowadzi przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 55

Uchyla się Statut Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku Zdroju z dnia 11 października 1993 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§ 56

 1. Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Trzcińsku Zdroju w dniu 19 grudnia 2000 roku. Znowelizowany 18 lutego 2003 roku.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej, uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców.

 1. W przypadku zmian w przepisach prawa oświatowego, bądź zmian organizacyjnych placówki, Rada Pedagogiczna może dokonywać zmian w Statucie Szkoły. Po wniesieniu zmian, tekst Statutu podlega ujednoliceniu przez dyrektora szkoły

 1. Statut szkoły oraz każda jego zmiana powinna być przedłożona w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Statut Szkoły zawiera :

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cele i zadania szkoły

 3. Organy szkoły i ich kompetencje

 4. Organizacja szkoły

 5. Uczniowie

 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 7. Rodzice

 8. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 - Regulamin Oceniania Wewnątrzszkolnego

Załącznik nr 2 - Szkolny Program Wychowawczy

Załącznik nr 3 - Szkolny Program Profilaktyki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 15-02-2005 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2005 09:30