Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Szkolny Program Profilaktyki


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

„ŻYJ BEZPIECZNIE I SZCZĘŚLIWIE”

do realizacji w Szkole Podstawowej w Gogolicach

Na program profilaktyki składają się następujące obszary działań:

 • promocja zdrowia,

 • przystosowanie do życia społecznego,

 • profilaktyka uzależnień,

 • przeciwdziałanie przestępczości nieletnich,

 • ochrona przed negatywnym wpływem mediów.

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski SP w Gogolicach

Gogolice 2003

Wstęp

Podstawą do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki „Żyj bezpiecznie i szczęśliwie” były wyniki badań ankietowych uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły Podstawowej w Gogolicach, przeprowadzonych w listopadzie 2002 roku.

Wyróżniono pozytywne cechy pracy szkoły:

 1. szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne spełniające oczekiwania uczniów;

 2. w szkole uczniowie czują się bezpiecznie,

 3. przestrzegane są prawa i obowiązki ucznia,

 4. wszyscy nauczyciele służą pomocą uczniom,

 5. w szkole podejmuje się tematy trudne (przemoc, szkodliwość palenia, zażywanie alkoholu, narkotyków),

 6. szkoła realizuje zaplanowane działania wychowawcze poprzez program wychowawczy,

Należy zwrócić uwagę na:

 1. problem agresji wśród uczniów i szukanie metod wyciszania jej,

 2. wyeliminowanie wulgaryzmów słownych i palenia papierosów poza otoczeniem szkoły,

 3. poszerzenia oferty szkoleń i wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Przy realizacji programu wykorzystano również obserwację, rozmowy, wcześniejsze ankiety oraz analizę dokumentów szkolnych.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 1. Założenia programowe

Celem tego programu jest przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia pod hasłem: „Żyj bezpiecznie i szczęśliwie”, tworzenie w szkole - miejsca, które pomaga młodzieży odpowiadać na pytania - „Jak dobrze żyć?”.

Program obejmuje następujące obszary działań profilaktycznych w cyklu sześcioletnim:

I Promocja zdrowia

II Przygotowanie do życia społecznego

III Profilaktyka uzależnień

IV przeciwdziałanie przestępczości nieletnich,

V ochrona przed negatywnym wpływem mediów.

Dopełnieniem realizowanego w szkole programu mogą być: „Lekcje wychowawcze dla kl. IV - VI”. Umieszczone w nich scenariusze sa tematycznie skorelowane ze ścieżkami edukacyjnymi, wskazuję na wartości ludzkich myśli, słów, czynów oraz uczuć, miłości i strachu, które doświadczamy, tworzymy, budujemy w każdej chwili życia w zależności od własnej woli.

2. Szkolny program profilaktyki „Żyj bezpiecznie i szczęśliwie” skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Gogolicach.

3. Może być realizowany na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

4. Cel nadrzędny: Promowanie zdrowego stylu życia.

5. Cele operacyjne:

 • ułatwienie poznania siebie i refleksja nad sobą,

 • uczenie zachowań asertywnych, w tym umiejętności wyrażania uczuć,

 • wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi,

 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi,

 • dostarczanie informacji o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu,

 • wzrost samoakceptacji i zadowolenia z siebie, a także budowa poczucia własnej wartości,

 • oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

 • stwarzanie warunków umożliwiających uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce pełną integrację z grupą,

 • współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach profilaktycznych.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami.

 2. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznych przedszkoli oraz szkół.

 3. Rozporządzenie dotyczące Podstawy Programowej i planów nauczania.

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania oraz zakresu treści dotyczącej wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego macierzyństwa...

DOKUMENTY WEWNĘTRZNE:

 1. Statut Szkoły Podstawowej w Gogolicach.

 2. Plan rozwoju szkoły spójny z programem wychowawczym.

DOKUMENTY POZAOŚWIATOWE:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 19991r, nr 120 poz. 526).

 3. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wraz ze zmianami.

 4. Narodowy Program Zdrowia 1996 - 2005.

 5. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1984 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniach narkomanii.

 8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


I PROMOCJA ZDROWIA I PROMOCJA ZDROWIA 2.Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka I PROMOCJA ZDROWIA 3.Kształtowanie „zdrowej osobowości” pod względem emocjonalnym, psychicznym oraz społecznym II PRZYSTOSOWANIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz pragnienia naśladownictwa III PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 1. Zapoznanie uczniów z rodzajami i skutkami wszelkich uzależnień oraz omówienie sposobów ich zapobiegania III PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 2. Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu III PROFILAKYKA UZALEŻNIEŃ 3. Rozwijanie u uczniów asertywności 4. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi uzależnień oraz ich I sygnałami wpływu na młodego człowieka 1. Rodzaje i skutki uzależnień IV PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH 1. Ograniczenie zjawiska wagarowania uczniów 1. Przyczyny wagarowania IV PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH 2. Poznawanie środowisk rodzinnych uczniów. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnym wychowawczo 1. Rola rodziny w życiu człowieka IV PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH V OCHRONA PRZED NEGATYWNYM WPŁYWEM MEDIÓW 1.Wyrabianie u uczniów odpowiedniego doświadczenia audio-wizualnego 1. Wydawnictwa informacyjne V OCHRONA PRZED NEGATYWNYM WŁYWEM MEDIÓW 2.Kształtowanie u uczniów umiejętności segregowania i krytycznego odbioru informacji oraz wytworów kultury masowej

OBSZAR DZIAŁA-

NIA

ZADANIA

ZAGADNIENIA, TRESCI

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

UWAGII

I PROMOCJA ZDROWIA

1.Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia

1. Higiena osobista i higiena otoczenia

2. Źródła chorób zakaźnych i sposoby ich zapobiegania

3. Kontrola żywności i racjonalnego odżywiania

4. Zdrowy styl życia

5. Rola ruchu, sportu, gier i zabaw na prawidłowy rozwój organizmu

6. Bezpieczeństwo w domu, szkole i na drodze

Utworzenie biblioteczki wiedzy o zdrowiu.

Bibliotekarz, nauczyciel przyrody, Dyrektor Szkoły

Zaangażowanie rodziców

Projekcja filmów o tematyce zdrowotnej

Nauczyciele różnych przedmiotów

Redagowanie do gazetki szkolnej artykułów o tematyce zdrowotnej

Redakcja gazetki szkolnej, informatyk

Organizacja konkursów wiedzy i plastycznych o tej tematyce

Opiekun SU, nauczyciel sztuki

Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce zdrowia

Wychowawcy, nauczyciel przyrody

Spotkanie z pielęgniarką szkolną, lekarzem

Dyrektor Szkoły

Przeprowadzenie ankiety dotyczącej zdrowia uczniów i jej analiza

Wychowawcy, pielęgniarka

Zapoznanie rodziców podczas zebrań z głównymi problemami zdrowotnymi uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem stanu czystości uczniów

Wychowawcy, pielęgniarka

Zorganizowanie apeli o tematyce zdrowotnej

Opiekun SU, nauczyciel przyrody

Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze

Nauczyciel techniki

Ustalenie przez SU dyżurów na korytarzu szkolnym

Opiekun SU

Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków na stołówce

Dyrektor Szkoły

Pozyskanie środków na dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin najuboższych

Wychowawcy, Dyrektor Szkoły

Organizacja szkolnych imprez sportowych

Nauczyciel wychowania fizycznego

Udział w zawodach sportowych

Nauczyciel wychowania fizycznego

Organizacja wycieczek pieszych, autokarowych, rajdów i lekcji w terenie

Wychowawcy

Organizacja zajęć pozalekcyjnych, sportowych, dyskoteki, kół zainteresowań

Wychowawcy, nauczyciel wychowania fizycznego, SU, opiekunowie kół zainteresowań

1. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabaw i pracy na stan środowiska naturalnego

2. Style życia i ich związek z wyczerpaniem się zasobów naturalnych

3. Degradacja środowiska - przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka, oraz jej związek z formami działalności ludzi

Opieka uczniów nad terenem zieleni wokół szkoły

Opiekun SU, wychowawcy

Udział uczniów w akcjach Sprzątania Świata i Dnia Ziemi

Opiekun SU, wychowawcy, nauczyciel przyrody

Przygotowanie przez uczniów plakatów i krótkich inscenizacji dotyczących ekologii i ochrony środowiska

Nauczyciel przyrody, opiekun koła teatralnego

Zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej

Nauczyciel sztuki

Udział uczniów w akcji zbiórki i segregacji surowców wtórnych

SU, wychowawcy

Udział uczniów w konkursach wiedzy o tematyce ekologicznej

SU, nauczyciel przyrody

Projekcja filmów i tematyce ekologicznej

Nauczyciel przyrody

1 Konflikty i sposoby ich rozwiązywania

2. Warunki i zasady dobrych kontaktów między ludźmi

3. Tolerancja

4. System wartości

5. Agresja

6. Emocje pozytywne i negatywne

Przeprowadzenie godzin wychowaw-czych dotyczących agresji i tolerancji

Wychowawcy, polonista

Organizacja spotkań integracyjnych nauczycieli z rodzicami, organizowanie DNI INTEGRACJI z zaprzyjaźnionymi placówkami z Niemiec i Holandii

Wychowawcy, Dyrektor Szkoły

Zapoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania w miejscach publicznych oraz szkole (walka z wulgaryzmem, agresją i przemocą)

Wychowawcy, SU, polonista

Organizacja imprez szkolnych z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli

Nauczyciele

Rozwój samorządności uczniów poprzez tworzenie i nowelizację prawa szkolnego

Opiekun SU, Dyrektor szkoły, wychowawcy

Przeprowadzenie godzin wychowaw-czych poświęconych właściwej komu-nikacji międzyludzkiej

Wychowawcy, polonista

Stworzenie skrzynki pytań i propozycji miedzy uczniami a nauczycielami, rodzicami a nauczycielami

Opiekun SU, wychowawcy

autorytetów

1. Prawa dziecka, ucznia, człowieka

2. Stres i walka z nim

3. Zainteresowania, zdolności i aspiracje

4. Autorytety

5. Samoocena własnych mocnych i słabych stron

Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych autoprezentacji, rozmowy na temat własnych zainteresowań

Wychowawcy

Nabór do kół zainteresowań

Opiekunowie kół

Omówienie sposobów radzenia sobie z wszelkimi niepokojami

Wychowawcy

Zapoznanie uczniów z treścią Konwencji o Prawach Dziecka

Wychowawcy, SU

Zorganizowanie warsztatów „Jak radzić sobie ze stresem?”

Wychowawcy

Przeprowadzenie zajęć „Moje mocne strony”

Wychowawcy

Dyskusja dotycząca współczesnych autorytetów

Wychowawcy

1. Rodzaje i skutki uzależnień

2. Nikotynizm i jego skutki dla zdrowia

3. Działanie alkoholu na organizm ludzki

4. Narkomania i lekomania - uzależnienie od środków odurzających

Prezentowanie filmów na temat wszelkich uzależnień

Wychowawcy, nauczyciel przyrody

Utworzenie biblioteczki dotyczącej rodzajów uzależnień

Bibliotekarz szkolny

Redagowanie do gazetki szkolnej artykułów związanych z tą tematyką

Opiekun SU

Organizacja warsztatów z pedagogiem, policjantem, pielęgniarką na temat: przyczyn i skutków uzależnień

Wychowawcy, Dyrektor Szkoły

Organizacja imprez środowiskowych o charakterze profilaktycznym

SU, wychowawcy

Przygotowanie przez uczniów referatów i plakatów dotyczących zapobieganiu uzależnień

Nauczyciel sztuki, przyrody, polonista, wychowawcy

Umieszczanie plakatów, gazetek tematycznych, tablic informacyjnych na terenie szkoły

SU, wychowawcy

1. Formy spędzania czasu wolnego

2. Czas, miejsce i metody odrabiania lekcji

3. Organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego

4. Style życia

Dyskusja na temat form spędzania wolnego czasu

Wychowawcy

Konkurs plastyczny pod hasłem; ”Jak zdrowo i wesoło spędzam wolny czas?”

Nauczyciel sztuki, SU

Organizacja wyjazdów do kina, teatru, muzeum,

Wychowawcy, polonista

Propagowanie wśród uczniów czytelnictwa

Bibliotekarz szkolny, nauczyciele, rodzice

Organizacja rajdów, wycieczek

Rodzice, wychowawcy

Organizacja rozrywek sportowych na terenie szkoły

Nauczyciel wychowania fizycznego

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych

Opiekunowie kół

Organizacja imprez szkolnych z udziałem rodziców, uczniów i nauczycieli

Opiekun SU, wychowawcy

1. Postawy asertywne

Uświadamianie uczniom potrzeby kształtowania w sobie postaw asertywnych

Wychowawcy, polonista

Prezentowanie postaw asertywnych

Wychowawcy

Odgrywanie scenek sytuacyjnych - ćwiczenia asertywne

Wychowawcy, polonista

2. Nikotynizm i jego skutki dla zdrowia

3. Działanie alkoholu na organizm ludzki

4. Narkomania i lekomania - uzależnienie od środków uzależniających

Popularyzacja wiedzy dotyczącej uzależnień czyhających na dzieci

Wychowawcy

Pogadanka z rodzicami w czasie zebrań

Wychowawcy

Dostarczenie rodzicom materiałów dotyczących problemu uzależnień

Wychowawcy

Organizacja prelekcji i warsztatów na temat zapobiegania uzależnieniom

Dyrektor Szkoły

Podanie rodzicom telefonu i adresów poradni, w których mogą szukać pomocy

Wychowawcy

Indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli z uczniami i ich rodzicami

Dyrektor Szkoły, wychowawcy

2. Pojecie i typy sytuacji trudnych

3. Sposoby reagowania na trudności i niepowodzenie

4. Normy społeczne obowiązujące w szkole i o zasięgu ogólnoludzkim

Zapoznanie uczniów ze Szkolnym Systemem Oceniania Zachowania i karami za wagary, a także z obowiązkami i prawami ucznia zawartymi w Statusie Szkoły

Wychowawcy

Profilaktyczne rozmowy z rodzicami na temat skutków wagarowania

Dyrektor szkoły, Wychowawcy

Stworzenie grup pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom mającym trudności

Dyrektor szkoły, Wychowawcy

Oficjalne nagradzanie tych uczniów, którzy nie opuszczają zajęć lekcyjnych

Dyrektor szkoły, Wychowawcy

W trosce o bezpieczeństwo uczniów zorganizowanie różnych form spędzania Dnia Samorządności

Wychowawcy, Opiekun SU, nauczyciele

2. Podstawowe funkcje rodziny

3. Postawy rodzicielskie

4. Płaszczyzny wychowania

5. Prawa i obowiązki rodziców

6. Informacja o instytucjach, miejscach pomocy dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami

Rada Pedagogiczna poświęcona pełnej diagnozie zjawisk patologii wśród uczniów oraz działaniom profilaktycznym

Dyrektor szkoły, nauczyciele

Indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych

Dyrektor szkoły, Wychowawcy

Opracowanie, przeprowadzenie i analizowanie ankiet dotyczących środowisk rodzinnych dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej w celu wychwycenia najważniejszych problemów oraz zjawisk patologii w środowisku lokalnym uczniów

Wychowawcy

Współpraca szkoły z OPS celem udzielenia pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych

Dyrektor szkoły, Wychowawcy

Częste rozmowy z rodzicami mającymi kłopoty wychowawcze z dziećmi i umożliwienie im kontaktu z psychologiem i pedagogiem

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

Przygotowanie broszur z udzielonej pomocy przeznaczonych dla uczniów oraz rodziców

Nauczyciel informatyki

Otaczanie uczniów opieka w świetlicy socjoterapeutycznej

Wychowawca świetlicy

Współpraca z OSP w zakresie organizowania różnych form letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej

Dyrektor szkoły, Wychowawcy

2. Literatura popularno- naukowa

3. Czasopisma dziecięce i młodzieżowe

Prezentacja dorobku polskiej i światowej literatury i kultury w ramach edukacji polonistycznej

Polonista, bibliotekarz

Popularyzacja filmów, programów telewizyjnych, przedstawień teatral-nych, programów radiowych

Polonista, bibliotekarz

Przegląd czasopism dziecięcych i młodzieżowych

Polonista, bibliotekarz, nauczyciele

1. Rodzaje mediów

2. Funkcje i charakterystyka komunikatów medialnych

3.Proces porozumiewania się, jego składniki i kontekst społeczny

4.Komunikacja werbalna i niewerbalna, bezpośrednia i medialna

Organizacja wycieczek do teatru, kina, muzeum

wychowawcy

Stosowanie metod i form aktywizują-cych na zajęciach lekcyjnych, rozwija-jących u uczniów twórcze postawy

Polonista, nauczyciele

Tworzenie przez uczniów tekstów in-nych niż literackie, np. rzetelne sprawo-zdanie, opinii, ocena, apel, referat

Polonista, redakcja gazetki szkolnej

Redagowanie gazetki szkolnej, klasowej

Uczniowie, wychowawcy,

Prezentowanie wybranych przez uczniów książek, filmów, programów telewizyjnych, ciekawych artykułów prasowych, eksponowanie pozytywnych wartości, osobowości i poglądów bohaterów

Polonista, wychowawcy, bibliotekarz, SU

Pogadanka na temat fizycznych i psychicznych konsekwencji uzależnie-nia od telewizora, komputera

Wychowawcy, polonista, bibliotekarz

Inscenizacja, dramy, gry dydaktyczne z zastosowaniem manipulacji występują-cych w reklamach

Wychowawcy, koło teatralne

Organizowanie spotkań ze znanymi w gminie działaczami sportu, kultury, człowiekiem zespołów muzycznych, teatralnych

Dyrektor szkoły, wychowawcy, polonista, nauczyciel sztuki, wychowania fizycznego


SAMOKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI:

 1. Udostępnianie fachowej wiedzy w postaci broszur, ulotek, artykułów prasowych, pozycji zwartych;

 2. Czynny udział w szkoleniach organizowanych przez poradnię;

 3. Udział w szkoleniach organizowanych przez CdiDN, Komisje do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 4. Ścisła współpraca z pielęgniarką szkolną, policją, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PROPONOWANE METODY I FORMY PRACY:

 • zajęcia warsztatowe, wyzwalające u uczniów swobodną ekspresję,

 • zajęcia w grupach kilkunastoosobowych,

 • gry i zabawy dydaktyczne,

 • wycieczki terenowe, piesze, w miarę możliwości wyjazdowe,

 • obserwacje, pokazy,

 • metody aktywizujące,

 • prelekcje,

 • indywidualne rozmowy,

 • filmy tematyczne.

EWALUACJA PROGRAMU:

Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany miedzy osiągnięciami a początkowymi zamierzeniami będą:

 • obserwacja uczniów,

 • ankiety,

 • testy,

 • analiza wytworów dziecięcych

UWAGI:

 1. Program ten jest zgodny z programem wychowawczym szkoły i programami wychowawczymi klas,

 2. Program ten będzie poddawany ewaluacji i dostosowany do oczekiwań młodzieży i ich rodziców.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-04-2004 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2004 10:00