Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOGOLICACH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

 2. Statut Szkoły Podstawowej w Gogolicach

Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne

 2. Organy Samorządu Uczniowskiego

 3. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 4. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

 5. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 6. Przepisy końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

W Szkole Podstawowej w Gogolicach działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”

2.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

3.

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4.

Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.

5.

Celem działania Samorządu jest:

  1. uczenie się demokratycznych form współżycia,

  2. rozwój samorządności,

  3. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,

  4. uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

6.

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:

 1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, wymaganiami,

 2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. rozwijania swoich zainteresowań,

 4. korzystanie z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,

 5. wydawania gazetki szkolnej, informatorów, biuletynów,

 6. nauki zgodnej z wymogami bezpieczeństwa i higieny,

 7. wyboru opiekuna Samorządu,

 8. opiniowania pracy nauczyciela.

7.

Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

8.

W celu właściwego rozpoznawania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Samorząd może przeprowadzać ankiety.

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

9.

Organami Samorządu są:

 1. Zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne),

 2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

 3. Rada Samorządu Uczniowskiego,

 4. Sekcja Samorządu Uczniowskiego.

10.

1. Kadencja organów Samorządu trwa 2 lata,

2. Samorząd zobowiązany jest do składania sprawozdań 2 razy w roku ze swojej działalności.

11.

Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy uczniowie.

12.

1. Walne Zebranie zwoływane jest na wniosek:

 1. Przewodniczącego Samorządu,

 2. Rady Samorządu,

 3. Co najmniej 1/5 uczniów Szkoły

2. Powinno być zwoływane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

13.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. prawo odwoływania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im zadań,

 2. wybór nauczyciela będącego opiekunem Samorządu,

 3. Uchwalenie Regulaminu Samorządu.

14.

Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

15.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 1. reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

 2. kieruje pracą Samorządu,

 3. Przewodniczy walnemu Zebraniu,

 4. Organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

16.

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

 1. przewodniczącego,

 2. Zastępcy przewodniczącego,

 3. Skarbnika,

 4. Sekcji porządkowej,

 5. Pocztu sztandarowego,

 6. Redakcji Gazetki Szkolnej - sekcji informacyjnej i kulturalnej.

17.

Zebranie Rady samorządu zwołuje Przewodniczący, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

18.

Rada Samorządu:

 1. zwołuje walne zebrania,

 2. opracowuje i przedstawia projekt prac Samorządu,

 3. ma prawo organizować referendum w sprawach ważnych dla Szkoły i Uczniów, reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców - rzecznik.

19.

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

III. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU

20.

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

2. Pośredniczy miedzy uczniami a nauczycielami.

3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

IV. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

21.

 1. Prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie Szkoły.

 2. Wybory odbywają się co 2 lata na początku października.

 3. Skład Rady Samorządu jest uzupełniany poi roku.

22.

Wybory przeprowadza Komicja Wyborcza.

23.

Obowiązki Komisji Wyborczej:

 1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

 2. przygotowanie wyborów,

 3. przeprowadzenie wyborów,

 4. obliczanie głosów,

 5. sporządzenie protokołu,

 6. ogłoszenie wyników wyborów.

24.

Wybory Rady Samorządu dokonują się w następujący sposób:

 1. kandydaci powinni zebrać podpisy osób popierających je w ilości 30,

 2. kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez plakatowanie, spotkanie itp.,

 3. kampania trwa 3 tygodnie przed wyborami,

 4. na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej,

 5. głosowanie dokonuje się przez postawienie krzyżyka przy wybranych nazwiskach kandydatów i wrzucenie karty do urny wyborczej,

 6. członkami Rady Samorządu zostają kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów w głosowaniu.

V. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

25.

 1. Program Rozwoju Samorządności,

 2. Regulamin Samorządu,

 3. Plan Pracy samorządu,

 4. Sprawozdanie z działalności Samorządu,

 5. Protokoły (posiedzeń, zbiórek pieniędzy, wyborów, itp.),

 6. Scenariusze imprez organizowanych przez Samorząd.

26.

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

27.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.

28.

Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

29.

Walne zebranie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

30.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-04-2004 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2004 09:59