Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wewnątrzszkolny System Oceniania


WENĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOGOLICACH

Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej w Gogolicach został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.04.1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

"Nie każdego stać na osiągnięcie mistrzostwa,

ale każdego stać na wysiłek jak największego

możliwego przybliżenia się doń".

Kotarbiński

& 1

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawa-niu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów na-uczania oraz formułowania oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym za-

kresie,

- pomaganie w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

- motywowanie ucznia do dalszej pracy,

- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczniów,

 • umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -

wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich

uczniów i rodziców,

- bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie,

- sposoby sprawdzania postępów uczniów,

- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

& 2

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikają-cych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje uczniów (prawnych opieku-nów) o zasadach oceniania zachowania.

3. Nauczyciele potwierdzają to w dzienniku lekcyjnym.

& 3

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach.

Obowiązkowa skala stopni obejmuje pięć pozytywnych wartości. Wymagania odpo-wiadać będą poszczególnym stopniom: - dopuszczający, - dostateczny, - dobry, - bardzo dobry, - celujący.

Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający, obejmuje elementy treści naucza-nia: - niezbędne w uczeniu danego przedmiotu, - potrzebne w życiu. Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podsta-wach programowych a także na opanowaniu w znacznym stopniu wiadomości podstawo-wych.

Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują treści: - najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, - łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, - o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, - często powtarzające się w programie nauczania, - dające się wykorzystać w szkolnych i pozaszkolnych sytuacjach, - określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawar-tych w podstawach programowych, - proste i uniwersalne umiejętności, niezbędne do życia, w mniejszym zakresie wiado-mości. Warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu.

Wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują następujące treści: - istotne w strukturze przedmiotu, - bardziej złożone niż treści zaliczone do wymagań podstawowych, - przydatne ale nie zbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmio-tów szkolnych, - użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, - o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawowych programowych, - wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręczników.

Wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmuje pełny zakres treści określonych programem nauczania. Są to więc treści: - złożone, trudne, ważne do opanowania, - wymagające korzystania z różnych źródeł, - umożliwiające rozwiązywanie problemów, - pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, - jest to pełne opanowanie programu.

Wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści: - znacznie wykraczające poza program nauczania, - stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, - wynikające z indywidualnych zainteresowań, - zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Wymagania edukacyjne określone zostały na podstawie standardów osiągnięć ustalonych centralnie, programów nauczania i kryteriów występujących w literaturze.

Załącznikiem nr 1 WSSO są wymagania programowe na poszczególne oceny z przedmiotów nauczania.

& 4

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Ważne w sprawdzeniu postępów uczniów są:

- formy,

- częstotliwość,

- narzędzia oceniania,

- zasady.

Kontrola umożliwia poznanie, czy i ile uczeń pamięta, rozumie i potrafi oraz czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności.

3. Formy kontroli:

- zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w

czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jedno-

cześnie kontrolę (kontrola ustna),

- dawanie uczniom poleceń (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ust-

nie lub pisemnie na tablicy w zeszycie lub na tablicy,

- prace klasowe w postaci wypracowania, zadań, dyktanda,

- stosowanie nauczycielskich sprawdzianów bądź wystandaryzowanych testów

osiągnięć szkolnych,

- obserwowanie uczniów w czasie zajęć dydaktycznych,

- szacowanie wytworów pracy,

- analiza notatek sporządzonych w zeszycie.

Aby otrzymać prawidłową odpowiedź na pytanie, należy poprawnie je formułować. Nauczyciel w momencie zadawania pytania powinien stać przed uczniami, patrzeć na nich, wypowiadać pytania głosem silnym, z dobrą dykcją. Pytanie powinno być skierowa-ne do wszystkich uczniów, gdyż wówczas mobilizuje ich uwagę i pobudza do myślenia.

Pytania formułować należy podmiotowo, stosując polecenia:

- przedstaw,

- wyjaśnij,

- scharakteryzuj,

- uzasadnij,

- porównaj,

- oceń. Takie polecenia ukierunkowują proces myślowy ucznia, sugerują, które zagadnienia poruszyć w odpowiedzi.

Kontrola musi być prowadzona systematycznie i równomiernie rozłożona na cały okres.

4. Uczeń musi być oceniany przynajmniej jeden raz w miesiącu.

5. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej pisemnej kontroli wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin ustala z innymi uczącymi, by w ciągu dnia nie było więcej niż jedna praca klasowa lub sprawdzian.

6. W ciągu tygodnia uczniowie mogą mieć dwie prace pisemne trwające jedną godzinę lekcyjną lub dwie. Sprawdzian pisemny obejmujący materiał z ostatnich dwóch lekcji może być nie zapowiedziany (warunek - jest to w tym dniu jedna praca pisemna).

7. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej i sprawdzianu.

8. Każda praca klasowa musi być poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.

9. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym terminie:

- praca klasowa - 7 dni,

- sprawdzian - 7 dni.

10. Uczeń i jego rodzice otrzymują pracę do wglądu (prace zostają w szkole do końca danego roku szkolnego).

11. Prace klasowe są obowiązkowe.

12. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać ich z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.

13. Poprawa prac klasowych ocenionych na stopień niedostateczny jest obowiązkowa, o ocenionych na dopuszczający jest dobrowolna. Poprawę uczeń pisze tylko raz - w ciągu tygodnia od rozdania prac. punktacja jest taka sama jak za pracę pierwotną. Otrzy-mana ocena jest ostateczna.

14. Uczeń na prawo do dwukrotnego nie odrobienia pracy domowej bądź braku zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń w ciągu semestru i jednego nie przygotowania się do lekcji.

Fakty te zgłasza nauczycielowi na początku lekcji. W przypadku nie poinformowania nauczyciela może otrzymać stopień niedostateczny. Oceny mają jednakową wartość. Za-pisujemy je w kolejności otrzymywania. Oceny za prace klasowe notujemy kolorem czer-wonym, a za sprawdziany i testy kolorem zielonym. Tymi kolorami zapisujemy również tematy lekcji w dzienniku lekcyjnym w przypadku pracy klasowej i sprawdzianu.

15. Oceny z odpowiedzi ustnych uzasadniamy ustnie, natomiast do oceny pracy pisem-nej (literackiej) dołączamy komentarz pisemny.

& 5

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania, o których mowa w & 3, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom eduka-cyjnym wynikającym z programu nauczania.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (muzyki, plastyki) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązy-waniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej albo innej poradni specjalistycznej. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumen-tacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony".

& 6

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć eduka-cyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny opisowej oraz ocen klasyfikacyjnych.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w dwóch okresach:

I okres - od 01.09. do rozpoczęcia ferii zimowych,

II okres - od zakończenia ferii zimowych do końca roku szkolnego.

& 7

1. Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne i końcoworoczne ustalają nauczyciele pro-wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawcy klas.

& 8

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:

* stopień celujący - 6

* stopień bardzo dobry - 5

* stopień dobry - 4

* stopień dostateczny - 3

* stopień dopuszczający - 2

* stopień niedostateczny - 1

2. W kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzoną skalę ocen przez stosowanie "+" i "-".

3. Nauczyciel przedmiotu może stosować punktową ocenę, która na koniec musi być przeliczona na oceny.

Opracowany przez nauczyciela system punktowy zatwierdza Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego i informuje o przedsięwzięciu Radę Pedagogiczną. Nauczy-ciel zapoznaje również z systemem uczniów, ich rodziców oraz wychowawcę klasy.

4. W klasach I-III SP ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Ocena opisowa powin-na zawierać informację dotyczące: - postępów ucznia, efektów jego pracy, - napotykanych przez niego trudności w relacjach do możliwości i wymagań edukacyj-nych, - potrzeb rozwojowych ucznia, - nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

W ramach każdej z tych czterech grup informacji proponuje się uwzględnić następu-jące sfery rozwoju ucznia:

- rozwój poznawczy;

* mówienie,

* słuchanie,

* czytanie,

* pisanie,

* umiejętności matematyczne,

* umiejętności przyrodniczo-geograficzne,

- rozwój artystyczny;

- rozwój fizyczny;

- rozwój społeczno-emocjonalny;

a) zachowanie w grupie:

* nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

* reagowanie na polecenie nauczyciela,

* umiejętność współpracy w grupie,

* przestrzeganie szkolnych zasad i norm społecznych,

b) zachowanie przy pracy:

* tępo i jakość pracy,

* uczestnictwo w lekcjach i stopień zaangażowania w pracy,

* porządek w miejscu pracy,

* systematyczne przygotowanie do lekcji (pamiętanie o swoich obowiązkach).

c) kultura osobista:

* kulturalny sposób bycia i wyrażania się,

* uczciwość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,

* przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze i na wycieczkach,

* poszanowanie mienia szkolnego, osobistego i społecznego.

5. Na trzy tygodnie przed końcem semestru nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i za jego pośrednictwem rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną.

- wpis w zeszycie i dzienniku na ostatniej stronie; informacje rodzice poświadczają pod-pisem,

- w przypadku braku podpisu nauczyciel zgłasza wychowawcy, - wychowawca kontaktuje się z rodzicami i przekazuje informację.

6. Na tydzień przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną po I i II semestrze należy po-informować uczniów o przewidywanych ocenach okresowych.

7. Ocena na drugi semestr uwzględnia całoroczną pracę ucznia.

8. Na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego, lecz nie później niż w pierwszym tygodniu czerwca wychowawca klasy informuje rodziców na zebraniu o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów.

9. Uczeń ma prawo do ponownego przeanalizowania jego osiągnięć i poinformowaniu go o decyzji w sprawie oceny. Prośbę zgłasza nauczycielowi przedmiotu bądź wychowa-wcy podczas lekcji na tydzień przed Radą Pedagogiczną. Nauczyciel odnotowuje fakt w dzienniku lekcyjnym.

10. Na koniec każdego semestru uczeń i rodzice otrzymują pisemną informację zawie-rającą:

 • wynik klasyfikacji,

 • zainteresowania dziecka,

 • jego zdolności,

 • możliwości bądź ograniczenia,

 • postępy ucznia i możliwości jego pracy,

 • napotkane trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych,

 • propozycje działań pomocniczych w pokonywaniu przez uczniów trudności.

& 9

Ocena z zachowania ucznia

1. Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o:

 • postawach ucznia w środowisku szkolnym,

 • postawach względem innych ludzi tj. pomoc i życzliwość wobec kolegów szkol-

nych, szacunek dla nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły, uprzejmość,

dotrzymywanie obietnic, prawdomówność, poszanowanie mienia,

 • postawach względem siebie tj. pilności, dbałości o własny rozwój, prawdomówno-

ści, poczuciu godności, obowiązkowości, troski o zdrowie własne i higienę pracy, dba-

łość o czystość osobistą.

2. Zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę z zachowania w sytuacjach dra-stycznych i nagminnych, natomiast sporadyczne niewłaściwe zachowanie nie powinno wpływać na ocenę z zachowania. Nie zwalnia to jednak nauczyciela od udzielania pou-czenia czy podjęcia stosownych działań.

3. Przy ocenie z zachowania należy uwzględnić rozwijanie zainteresowań przez uczes-tnictwo w kołach.

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

 • oceny z zajęć edukacyjnych,

 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. Ocenę z zachowania uczniów ustala wychowawca. Ustala w następującym trybie postępowania: - samoocena ucznia, - opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformuło-wana w toku dyskusji, - opinia nauczyciela - wychowawcy z uzasadnieniem i udokumentowaniem w postaci kartoteki (zeszyt spostrzeżeń wychowawcy),

- ustalona ocena z zachowania powinna być poparta zaleceniami:

* jakie cechy i postawy zdaniem wychowawcy powinien w sobie doskonalić i roz-

wijać,

*co ewentualnie zwalczać lub ograniczać.

6. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

7. Uczeń, jego rodzice lub samorząd klasowy mogą występować do wychowawcy o ponowne uzasadnienie oceny z zachowania tylko w przypadku, gdy nie zostały zachowa-ne wszystkie elementy konieczne przy jej ustaleniu.

8. Odwołanie od oceny z zachowania należy zgłosić do Dyrektora Szkoły na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Ponowne ustalenie oceny z za-chowania przez wychowawcę odbywa się na początku posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

9. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

Wzorowe zachowanie - otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny i może być wzorem do naśladowania przez innych. Dobre zachowanie - otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wszystkie wymagania i wyróżnia się w niektórych podstawowych jej elementach. Poprawne zachowanie - otrzymuje uczeń który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny, czasami uchybia niektórym wymaganiom, ale zastosowane środki zarad-cze przynoszą efekty. Nieodpowiednie zachowanie - otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom za-wartym w treści oceny, a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatów.

& 10

1.Uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyj-nych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobec-ności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te za-jęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Nie przewiduje się egzaminu klasyfikacyjnego z powodu nieobecności nieusprawie-dliwionej.

4. Egzamin klasyfikacyjny zadaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkol-ny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego ro-dzicami (prawnymi opiekunami).

6. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. Komisja sporządza protokół za-wierający zagadnienia, prace pisemne i zwięzłe odpowiedzi ucznia i ustala ocenę. Proto-kół stanowi integralną część arkusza ocen.

& 11

1. Uczeń klas I-III SP otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. Ucznia klas I-III SP można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątko-wych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub Poradnię Psychologi-czno - Pedagogiczną, albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzica-mi (prawnymi opiekunami).

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy wyżej, jeżeli jego osią-gnięcia ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzy-skał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4. Począwszy od klasy IV SP, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edu-kacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z sztuki (plastyki, muzyki), informatyki (techniki) oraz z wychowania fizycznego z którego egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców ucznia o ter-minie egzaminu poprawkowego najpóźniej w ostatnim dniu zajęć szkolnych, oraz do przekazania w zakresu materiału przygotowanego przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu. Wyżej wymienione muszą zostać odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

7. Egzaminy poprawkowe przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły - przewodniczący, b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminator, c) nauczyciel prowadzący pokrewne zajęcia edukacyjne - członek komisji.

8. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 7b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w innej szkole. Powołanie takiego nauczyciela następuje w porozumieniu z Dyrektorem tamtej szkoły.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: - skład komisji, - termin egzaminu, - pytania egzaminacyjne, - wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu zalicza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpo-wiedziach ucznia. Stanowi to integralną część arkusza ocen.

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem p. 12).

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z zajęć edukacyjnych, odnotowując powyższy fakt w arkuszu ocen.

& 12

Uczeń kończy SP, jeżeli na zakończenie klasy VI uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, przystąpił do sprawdzianu opanowania umiejętności określo-nych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.

& 13

Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

& 14

Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu.

& 15

Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję okręgową. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez Dyrektora komisji okręgowej. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze do sprawdzianu.

& 16

Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, albo przerwał sprawdzian przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę SP i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

& 17

Wyniki sprawdzianu ustala przez Dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisany do ewidencji.

Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

& 18

Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły i nie wpływają one na ukończenie szkoły.

Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach komisja okręgowa przysyła do szkoły w terminie do dnia 10 czerwca każdego roku, a w przypadku o którym mowa w &16 do dnia 31 sierpnia danego roku.

& 19

Protokół przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisani.

EWALUACJA DO WSSO

z dnia 28 czerwca 2000 roku

 1. Oceniać prace klasowe z języka polskiego punktowo, bez komentarza pisemnego;

 2. O ocenie niedostatecznej i nieodpowiedniej z zachowania informować na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego

 3. Ustalić szczegółowe kryteria z zachowania, zatwierdzić na sierpniowej radzie;

 4. Sprawdzian z ostatniej lekcji może być bez zapowiedzi;

 5. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany;

 6. Sprawdziany nie mogą trwać dłużej niż 15 minut;

 7. Termin oddawania prac klasowych do 14 dni;

 8. Najpóźniej na półtora tygodnia przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie plac klasowych;

 9. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa, nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi;

 10. Tygodniowo mogą odbyć się trzy prace klasowe z zastrzeżeniem, że prace klasowe z języka polskiego i matematyki nie mogą odbyć się w tym samym tygodniu;

 11. Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze jedna godzina tygodniowo, to ocenę semestralną wystawiamy, co najmniej z czterech ocen cząstkowych w tym z dwóch prac pisemnych;

 12. Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze większym niż jedna godzina tygodniowo, to ocenę semestralną wystawiamy, co najmniej pięciu ocen cząstkowych w tym z dwóch prac pisemnych;

 13. Na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów, sprawdzane ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze;

 14. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin należy ponownie uwzględnić z klasą, przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie;

 15. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy;

 16. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, wg zasad określonych w statucie szkoły;

 17. Wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany wychowawcze odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym;

 18. Odnotować w dzienniku lekcyjnym fakt ustnego powiadomienia o grożących ocenach niedostatecznych;

 19. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy szkoły, pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i bezpieczeństwa dzieci;

 20. Oceny semestralne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-04-2004 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2004 09:59