Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program Samorządności Uczniów


PROGRAM ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOGOLICACH

WSTĘP

Podstawą do opracowania Szkolnego Programu Rozwoju Samorządności uczniów Szkoły Podstawowej w Gogolicach były wyniki raportu z mierzenia jakości pracy szkoły, przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie - wydział szkolnictwa podstawowego, gimnazjum i przedszkoli - delegatura w Chojnie - wrzesień 2002 r.

Wyróżniono pozytywne cechy pracy Samorządu Uczniowskiego:

 • rozwiązywanie indywidualnych i zbiorowych problemów dotyczących różnych dziedzin życia szkoły, a przede wszystkim życia klasy;

 • praca na rzecz osób niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, ”Góra Grosza”

 • organizacja imprez i uroczystości szkolnych;

 • redagowanie informacyjnej i okolicznościowej gazetki ściennej;

 • próby redagowania gazetki szkolnej

Należy zwrócić uwagę na:

 • realizację programów edukacyjnych, w ramach których uczniowie opanowują, bądź rozwijają umiejętności ważne dla Samorządności;

 • stosowanie przez nauczycieli metod kształcenia, które rozwijają samodzielność uczniów;

 • zwiększenie udziału uczniów w projektowaniu zmian w szkole poprzez uaktywnienie i zwiększenia kompetencji Samorządu Uczniowskiego, który jest reprezentantem wszystkich uczniów.

Przy realizacji programu wykorzystano również obserwację, rozmowy, wcześniejsze ankiety, analizę dokumentów szkolnych. Ponadto uczniowie wzięli udział w dniu 18 listopada 2002 r. w DEBACIE nad poprawą jakości pracy szkoły, gdzie wspólnie z rodzicami i nauczycielami wyrażali opinie, potrzeby, oczekiwania dotyczące m. in. tematu rozwoju samorządności. Ponadto opiekun Samorządu Uczniowskiego wziął udział w szkoleniu na temat: „Rola i zadanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego”, którego celem było przygotowanie nauczycieli do organizacji i planowania działań związanych z pracą samorządu Uczniowskiego.

I. Założenia programowe

Celem tego programu jest aktualizowanie i uspołecznianie uczniów, wdrażanie do samodzielności, podejmowanie decyzji we własnych sprawach.

Dopełnieniem realizowanego w szkole programu mogą być: „Lekcje wychowawcze dla klasy IV-VI”. Umieszczone w nich scenariusze oparte są na metodach twórczych, na działaniu i przeżywaniu. A „Różne formy wysiłku zyskują na wydajności, jeżeli wywodzą się z tego samego źródła co zabawa” (A. Kamińska).

II. Program Rozwoju Samorządności

Skierowany jest przede wszystkim do uczniów, ale także do nauczycieli Szkoły Podstawowej w Gogolicach.

III. Może być realizowany na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

IV. Cele nadrzędne:

Aktywizacja i uspołecznianie uczniów.

Cele operacyjne:

 • rozwój inicjatyw uczniowskich,

 • wyrabianie poczucia przynależności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,

 • organizacja życia kulturalnego w szkole,

 • „uczniowie gospodarzami szkoły”,

 • podnoszenie prestiżu szkoły w oczach ucznia i społeczności lokalnej,

 • zapoznanie z pracami Samorządów lokalnych oraz pracownikami Rady Pedagogicznej,

 • Pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,

 • Samokształcenie, samodoskonalenie, samorozwój.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznych przedszkoli oraz szkół.

 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami.

DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

 1. Statut Szkoły Podstawowej w Gogolicach,

 2. Plan Rozwoju Szkoły spójny z programem wychowawczym,

 3. Plan współpracy ze środowiskiem - Promocja Szkoły,

 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Gogolicach.

DOKUMENTY POZAOŚWIATOWE

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r., nr 120 poz. 526).


Wyrabianie poczucia przynależności indywidualnego i grupowego działania na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej Organizacja życia kulturalnego w szkole Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej Zapoznanie z pracownikami Samorządów lokalnych, oraz pracami Rady Pedagogicznej Szerzenie znajomości Praw Człowieka, Praw Dziecka, Praw i Obowiązków Ucznia, Statusu Szkoły Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego Samodoskonalenie, samokształcenie, samorozwój

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Rozwijanie inicjatyw uczniowskich

- Dzień Samorządności

Opiekun SU

21 marca

- Wybór Samorządów Klasowych

Wychowawcy klas

wrzesień

- Wybory do Samorządu Szkolnego poprzedzone kampania wyborczą,

Opiekun SU i wychowawcy klas

czerwiec

- Opracowanie ordynacji wyborczej wyboru członków Samorządu Szkolnego i opiekuna samorządu

Dyrektor Szkoły

wg ordynacji

- „Sprzątanie Świata”

Naucz. przyrody, opiekun SU

Wrzesień

- Udział w akcji „Pomóż i Ty” (na rzecz chorych dzieci)

Opiekun SU

Wrzesień

- Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Opiekun SU, wychowawcy klas

Styczeń

- Święty Mikołaj w Szkole (obdarowywanie się nawzajem)

Opiekun SU, Dyrektor Szkoły,

Rada Rodziców

Grudzień

- Udział w akcji: „Góra Grosza”

Opiekun SU

Listopad

- kiermasz, wymiana podręczników

Opiekun SU, bibliotekarz

Czerwiec

- Andrzejki

Wychowawcy klas, opiekun SU

Listopad

- Mikołajki

Wychowawcy klas, Opiekun SU

Grudzień

- Bal karnawałowy

M. Stańczyk,

E. Tracz

Styczeń

- Konkurs na najładniejszą piosenkę

Opiekun SU, Dyrektor Szkoły

Kwiecień

- Konkurs czytelniczy

E. Tracz,

M. Stańczyk

Kwiecień

- Wybór miss i mistera szkoły

Opiekun SU

Czerwiec

- Podjęcie prób redagowania gazetki szkolnej

SU

Cały rok

- Gazetka ścienna okolicznościowa i informacyjna

SU

Cały rok

„Uczniowie gospodarzami szkoły”

- Pomoc uczniów kl. IV-VI w pełnieniu dyżurów

Opiekun SU

Cały rok

- Udział uczniów w dekorowaniu szkół z okazji świąt,

Opiekun SU, nauczyciele techniki, plastyki

Cały rok

- Dbałość o izby lekcyjne,

Wychowawcy klas

Cały rok

- rejestr czystości klas, terenu wokół szkoły

- Organizacja dyskotek zarobkowych z przeznaczeniem na poprawę estetyki szkoły, klasy

Opiekun SU

Cały rok

- Badanie ankietowe: „Jak uczniowie widzą naszą szkołę?” (zawsze klasa VI)

Opiekun SU

maj

- Rozpropagowanie imprez,

uroczystości i konkursów organizowanych w szkole,

Opiekun SU

Cały rok

- współpraca z mediami (przekazywanie ważnych informacji)

Opiekun SU, Dyrektor Szkoły

Cały rok

Za pośrednictwem Dyrektora Szkoły

- Podtrzymywanie stosunków z instytucjami , firmami sponsorami szkoły (zaproszenia, karty świąteczne).

Opiekun SU, nauczycie techniki, plastyki

Cały rok

- Spotkania z rodzicami będącymi przedstawicielami Samorządów lokalnych (radnymi)

Wychowawcy klas, uczniowie

Cały rok

Spotkanie z Burmistrzem Gminy Trzcińsko - Zdrój (zadanie, kompetencje)

Opiekun SU, Dyrektor Szkoły, Wychowawcy klas

Maj

- Udział Samorządu Uczniowskiego w Dziecięcej Sesji Samorządowej

Opiekun SU

Maj

- Udział w Radach Pedagogicznych - opiniowanie dokumentów szkolnych (wyrażanie opinii i potrzeb)

Opiekun SU, Dyrektor Szkoły

Cały rok

Pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej

- Celebrowanie uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego:

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego

 • Dzień Edukacji Narodowej i Pasowania na ucznia kl. I

 • 11 listopada (Nar. Św. Niep.)

 • Zakończenie Roku Szkolnego

Opiekun SU

Wrzesień

Październik

Listopad

Czerwiec

Wybór Patrona Szkoły

- Gazetka szkolna

Opiekun SU,

L. Karpińska

Cały rok

- Demokratyczne wybory

- prezentacje wybranych postaci

- lekcje wychowawcze

Wychowawcy klas

Cały rok

- gazetka szkolna

Opiekun SU

Cały rok

- konkursy

Opiekun SU

Styczeń

- badania ankietowe

Opiekun SU

Czerwiec

- zeszyt posiedzeń Samorządu

Opiekun SU, uczniowie

Cały rok

- regulamin Samorządu Uczniowskiego

- Sprawozdania

- Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego (aktualizacja)

- Program Rozwoju Samorządności (aktualizacja)

- Kronika Szkolna

- zeszyt uwag dyżurnych

- regulamin dyżurów

- decyzje Samorządu Uczniowskiego

- lekcje, warsztaty dotyczące: komunikacji, mediacji, negocjacji, asertywności, diagnozy problemów w szkole, itp.

Wychowawcy klas, Opiekun SU

Cały rok

- zajęcia adaptacyjno - integracyjne dla członków Małego Samorządu (kl. I-III)

Opiekun SU

2 razy w roku

- zajęcia adaptacyjno - integracyjne dla członków Samorządu Uczniowskiego (kl. IV-VI)

Opiekun SU

2 razy w roku


SAMOKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

 1. Udostępnianie fachowej wiedzy w postaci broszur, ulotek, artykułów prasowych, pozycji zwartych.

 2. Czynny udział w szkoleniach organizowanych przez poradnię, CD i DN,

 3. Współpraca z samorządami lokalnymi.

PROPONOWANE METODY I FORMY PRACY:

 • zajęcia warsztatowe, wyzwalające u uczniów swobodną ekspresją,

 • zajęcia grupowe,

 • gry i zabawy,

 • imprezy i uroczystości,

 • obserwacje, pokazy,

 • metody aktywizujące,

 • indywidualne rozmowy,

 • zajęcia adaptacyjno - integracyjne.

EWALUACJA PROGRAMU:

Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany między osiągnięciami a początkowymi zamierzeniami będą:

 • obserwacja uczniów,

 • ankiety,

 • testy,

 • analiza wyborów dziecięcych.

UWAGI:

1. Program jest zgodny ze statutem szkoły Podstawowej , Programem Wychowawczym Szkoły i Klasowym, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego,

2. Program będzie poddawany ewaluacji i dostosowany do oczekiwań młodzieży i nauczycieli,

3. Program stanowi podstawę do planowania Pracy Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-04-2004 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2004 09:58