Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program Rozwoju Szkoły


PROGRAM ROZWOJU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOGOLICACH

WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Gogolicach, to szkoła otwarta na potrzeby ucznia, nowoczesna, prężna i twórcza.

MISJA SZKOŁY

Misją naszej szkoły jest być ośrodkiem kultury dla wszystkich mieszkańców obwodu szkolnego oraz gminy.

Chcemy być szkołą z tradycjami artystycznymi, będącą wzorem dla innych szkół i centrów kultury. Chcemy być także szkołą nowoczesną, z dobrze zaopatrzoną bazą dydaktyczną, twórczymi nauczycielami, szkołą promującą zdrowy styl życia, współpracującą z Niemcami i Holendrami oraz pogłębiającą kontakty zagraniczne.

Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Gogolicach będą się starali być kompetentnymi i odpowiedzialnymi pedagogami, dążącymi do samorozwoju i podnoszącymi ustawicznie swoje kwalifikacje oraz stosującymi nowoczesne metody nauczania.

Uczniowie będą wychowywani w duchu patriotyzmu, gotowi do poświęceń na drodze do autokreacji i odniesienia sukcesu szkolnego.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Uczeń tej szkoły to uczeń :

 • wszechstronnie rozwinięty intelektualnie

 • znający własne możliwości, uzdolnienia

 • umiejący wypowiadać się

 • potrafiący szukać prawdy

 • umiejący przyswoić wiedzę i znaleźć potrzebne informacje

 • wysportowany

 • pracowity, rzetelny, wytrwały, odpowiedzialny

 • potrafiący postawić sobie cele i osiągnąć je

 • umiejący ocenić własne zachowanie

 • otwarty i ufny, autentyczny

 • potrafiący obserwować, kojarzyć fakty

 • mający wyćwiczoną pamięć

Mając na uwadze , iż sukces dziecka zależy od postawy nauczyciela i rodzica, wspólnie wypracowano modele dobrego rodzica i nauczyciela, wierząc, że tylko wspólne dążenie pozwoli osiągnąć założone cele.

MODEL DOBREGO NAUCZYCIELA

MODEL DOBREGO RODZICA

Dobrze przygotowany merytorycznie

Wymagający

Sprawiedliwy

Obiektywny

Spokojny

Komunikatywny

Tolerancyjny

Miły, życzliwy

To nauczyciel z powołania

Stara się zaciekawić uczniów

Dotrzymuje słowa

Promuje uczniów

Wywiązuje się z obowiązków

Otwarty na problemy ucznia

Konsekwentny

Potrafi przyznać się do błędów

Mądry i odpowiedzialny

Tolerancyjny i wyrozumiały

Nie podważa autorytetu nauczyciela

Utrzymuje aktywny kontakt ze szkołą

Daje dobry przykład dziecku

Interesują go obowiązki ucznia

Bez nałogów

Opiekuńczy

Nie traktuje szkoły jako przechowalni

Mobilizuje dziecko do nauki

Ufa mu

Tworzy odpowiednią atmosferę kulturową

Opanowany i cierpliwy

Jest przyjacielem dziecka

Wychowuje dziecko

Aktywnie uczestniczy w jego życiu

Nie rozpieszcza

Kocha dziecko

Nie pozoruje swoich postaw

Dba o wyposażenie szkolne dziecka

Cele programu rozwoju szkoły :

 • zintegrowanie działań wszystkich klientów szkoły prowadzących do poprawy jakości pracy szkoły we wszystkich jej obszarach

 • systematyczne monitorowanie i diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły dające podstawy do określania mocnych i słabych stron pracy szkoły

Podstawa opracowania PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

Podstawą do opracowania Programu Rozwoju Szkoły były wyniki zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły opracowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie z Delegaturą w Chojnie, oraz wyniki debaty przeprowadzonej w szerokim gronie obejmującym nauczycieli, uczniów, rodziców, oraz przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

W toku debaty określone zostały priorytety oraz sformułowano cele, których realizacja pozwoli na osiągnięcie rozwoju szkoły.

MOCNE I SŁABE STRONY SZKOŁY

Mocne strony

Słabe strony

Szkoła opracowała system wspomagania uczniów.

Szkoła tworzy uczniom warunki rozwoju samorządności, aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój.

W szkole powstał plan nadzoru pedagogicznego służący realizacji zadań odpowiednich do etapu edukacyjnego.

Baza dydaktyczna służy wspieraniu rozwoju szkoły.

W szkole przestrzega się zasad demokracji i tolerancji.

Uczniom zapewnia się pomoc wychowawczą i psychologiczno - pedagogiczną

Szkoła analizuje relacje międzyludzkie.

Przydział nauczycielom obowiązków i zadań jest zgodny z ich kwalifikacjami i umiejętnościami.

Nauczyciele są motywowani do aktywności i innowacji pedagogicznych.

Kadra pedagogiczna jest zaangażowana w działania związane z podnoszeniem jakości pracy szkoły.

W szkole zostały określone cele i zadania dotyczące współpracy ze środowiskiem.

Szkoła upowszechnia swoje osiągnięcia w środowisku.

SZKOŁA ORGANIZUJE PROCES ROZWOJU UCZNIA UKIERUNKOWANY NA JEGO SUKCES

Mocne strony

Badany obszar

Słabe strony

Kształcenie

W szkole nie realizuje się programów autorskich i innowacji pedagogicznych

W szkole prowadzone sa różnorodne, dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów, zajęcia pozalekcyjne

Kształcenie

Szkoła prowadzi analizy wyników promocji.

Kształcenie

kształcenie

W szkole nie funkcjonują programy edukacyjne, w ramach których uczniowie opanowują bądź rozwijają umiejętności ważne dla samorządności

Uczniowie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i zbiorowych dotyczących różnych dziedzin życia szkoły

Wychowanie

W szkole funkcjonuje metoda informowania uczniów o zasadach SSO

Kształcenie

SSO jest monitorowany

Kształcenie

Sposób informowania rodziców o zasadach SSO zaspakaja ich oczekiwania w tym zakresie.

Kształcenie

Szkoła opracowała plan mierzenia jakości pracy i prowadzi bieżący monitoring osiągnięć uczniów.

Zarządzanie

Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia działania ukierunkowane na rozwój ucznia, opisuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły i formy wspomagania nauczycieli.

zarządzanie

Realizacja strategicznych zadań szkoły jest monitorowana i ewaluowana

Zarządzanie

ATMOSFERA SZKOŁY SPRZYJA EFEKTYWNEJ PRACY

Mocne strony

Badany obszar

Słabe strony

Postanowienia Statutu są respektowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli

Opieka i wychowanie

Rodzice mają wpływ na kształtowanie wizerunku szkoły

Zarządzanie

Uczniowie są wdrażani do praworządności

Opieka i wychowanie

W szkole promowane są zasady tolerancji i demokracji

Opieka i wychowanie

Wychowawcy klas są rzecznikami uczniów wobec RP

Opieka i wychowanie

Kształcenie

Opieka i wychowanie

Kształcenie

Rodzice nie maja możliwości konsultacji z pedagogiem i psychologiem

Szkoła współpracuje z Poradnią psychologiczno - pedagogiczną

Opieka i wychowanie

Kształcenie

Szkoła zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo

Opieka i wychowanie

Badany jest współczynnik akceptacji szkoły przez uczniów

Opieka i wychowanie

W szkole prowadzone są działania dotyczące pozytywnych relacji rówieśniczych, jak i relacji N - U

Opieka i wychowanie

Szkoła diagnozuje sytuacje konfliktowe i podejmuje działania w celu ich rozwiązania.

Opieka i wychowanie

REALIZACJĘ ZADAŃ SZKOŁY ZAPEWNIAJĄ KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI KADRY PEDAGOGICZNEJ

Mocne strony

Badany obszar

Słabe strony

Kształcenie

Szkoła nie posiada nauczycieli przygotowanych do prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W szkole istnieje czytelny, stale aktualizowany rejestr nabywania kwalifikacji nauczycieli

Zarządzanie

Szkoła ustaliła potrzeby własne w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli

Zarządzanie

Został opracowany system wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzanie

W szkole opracowano system motywowania nauczycieli.

Zarządzanie

Osiągnięcia nauczycieli są promowane, dokumentowane i nagradzane przez dyrektora.

Zarządzanie

Prowadzone są hospitacje ukierunkowane na obserwacje wiedzy i umiejętności nauczyciela

Zarządzanie

Ocena pracy nauczycieli odbywa się według jasnych, konkretnych, mierzalnych i akceptowanych kryteriów

Zarządzanie

Nauczyciele rozpoczynający prace w zawodzie uzyskują wszechstronną pomoc i opiekę, posiadają pełną informację na temat szczebli awansu zawodowego.

Zarządzanie

Przestrzegane są okresy dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz procedury związane z awansem zawodowym nauczyciela

Zarządzanie

Prowadzi się systematyczne doskonalenie nauczycieli w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły.

Zarządzanie

Istnieją uregulowania wewnętrzne w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły oraz opracowania wyników monitoringu i ewaluacji.

Zarządzanie

Nauczyciele tworzą własny warsztat pracy w zakresie mierzenia jakości.

Zarządzanie

Rada Pedagogiczna ma możliwość wpływania na kierunki rozwoju szkoły i uczestniczy w opracowywaniu programu rozwoju.

Zarządzanie

SZKOŁA INTEGRUJE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM I PROMUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W TYM ŚRODOWISKU

Mocne strony

Badany obszar

Słabe strony

W szkole zaplanowano współprace ze środowiskiem lokalnym.

Zarządzanie

Program współpracy ze środowiskiem budowano w oparciu o tradycje regionalne i lokalne

Zarządzanie

Szkoła informuje środowisko o swojej działalności.

Zarządzanie

W szkole organizuje się festyny, imprezy sportowe i kulturalne z udziałem społeczności lokalnej.

Zarządzanie

Szkoła upowszechnia swą działalność w środowisku, w której biorą udział nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Zarządzanie

Szkoła analizuje efekty działalności promocyjnej i podejmuje stosowne działania.

Zarządzanie

„... rozwój dokonuje się stopniowo w ciągu

niezmiernie długiego czasu ... ”

Arystoteles

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOGOLICACH

PRIORYTETY W PLANOWANIU ROZWOJU SZKOŁY

CELE OGÓLNE

ZADANIA

KRYTERIUM SUKCESU

UWAGI

Organizowanie przez szkołę procesu rozwoju ucznia, ukierunkowanego na jego sukces.

Szkoła tworzy uczniom warunki rozwoju samorządności.

Baza dydaktyczna służy wspieraniu rozwoju szkoły.

W szkole funkcjonuje motywujący system sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczniów.

Szkoła analizuje efekty uczenia się i podejmuje stosowne do nich działania.

*Stosowanie przez nauczycieli metod kształcenia rozwijających samodzielność ucznia, wdrażających do pracy zespołowej, do twórczych postaw.

*Wdrażanie uczniów do projektowania zmian w szkole, w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i zbiorowych dotyczących różnych dziedzin życia szkoły.

*Stwarzanie sytuacji wychowawczych i edukacyjnych w których uczniowie podejmują decyzje dotyczące własnego rozwoju i ponoszenia konsekwencji samodzielnie podjętych decyzji.

* Wyposażenie szkolnych pracowni i gabinetów w odpowiednie środki dydaktyczne.

* Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań sportowych i artystycz- nych.

*Udział rodziców w bogaceniu bazy szkolnej.

* Informowanie uczniów i rodziców o zasadach SSO.

*Zapoznawanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi poszczególnych przedmiotów.

* Motywowanie uczniów do pracy poprzez odpowiednie stosowanie SSO

*Nauczyciele prowadzą diagnozy, które stanowią podstawę w planowaniu pracy nauczyciela.

*Prowadzenie diagnoz wstępnych, bieżących i końcowych.

* Prowadzenie i stałe aktualizowanie Planu Mierzenia Jakości Pracy Szkoły.

Nauczyciele stosują różnorodne metody kształcenia.

Uczniowie projektują zmiany w szkole, rozwiązują problemy różnych dziedzin życia szkoły.

Uczniowie czują się odpowiedzialni za samodzielnie podjęte decyzje.

Gabinety szkolne są wyposażone w odpowiednie środki dydaktyczne.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych.

Rodzice angażują się w dbałość o wygląd szkoły oraz jej wyposażenie.

Szkoła ma opracowany system informowania o zasadach SSO.

Uczniowie znają i akceptują wymagania edukacyjne poszczególnych przedmiotów.

SSO spełnia rolę motywującą.

Plany pracy nauczycieli uwzględniają możliwości uczniów.

Uczniowie uzyskują coraz wyższe efekty kształcenia.

Szkoła zna swoje mocne i słabe strony.

Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy.

Szkoła analizuje relacje międzyludzkie.

W szkole przestrzega się zasad tolerancji i demokracji.

W szkole zapewnia się uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Szkoła prowadzi działalność promującą i profilaktyczną.

* Prowadzenie działań w zakresie tworzenia pozytywnych relacji N-U, U-U

* Prowadzenie diagnoz występowania w szkole sytuacji konfliktowych

*Respektowanie postanowień Statutu przez wszystkich klientów szkoły.

*Kształtowanie wizerunku szkoły przez wszystkich jej klientów.

*Przestrzeganie Praw i Obowiązków Ucznia, Dziecka, Człowieka.

* Promowanie w szkole zasad tolerancji i demokracji.

* Prowadzenie diagnoz potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców w planowaniu pracy wychowawczej.

*Prowadzenie współpracy z Poradnią psych. - ped w Chojnie .

*Pełnienie przez wychowawców funkcji rzecznika uczniów wobec RP.

*Zapewnianie uczniom w szkole bezpieczeństwa.

* Nauczyciele, wychowawcy uczą uczniów mówić „NIE ”w trudnych sytuacjach.

* W szkole podejmowane są działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia.

Istnienie pozytywnych relacji między klientami szkoły.

Szkoła potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Znajomość statutu i jego przestrzeganie przez wszystkich jej klientów.

Szkoła cieszy się uznaniem i szacunkiem w środowisku lokalnym.

Społeczność szkolna zna i stosuje się do praw i obowiązków dziecka, ucznia, człowieka.

Plany pracy wychowawczej uwzględniają oczekiwania uczniów i rodziców.

W szkole respektowane są zalecenia Poradni psych. - ped. w stosunku do uczniów z trudnościami edukacyjnymi.

Wychowawcy są odpowiedzialni za losy wychowanków

W szkole dokonuje się przeglądu technicznego bazy.

W szkole realizuje się PROGRAM PROFILAKTYKI.

Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku.

W szkole określa się zadania dotyczące współpracy ze środowiskiem.

Szkoła upowszechnia swoje osiągnięcia w środowisku.

*Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem.

* Udział rodziców w realizacji planu współpracy ze środowiskiem.

*Upowszechnianie osiągnięć szkoły w środowisku poprzez lokalną prasę, udział uczniów w konkursach na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

*Współudział szkoły w imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie gminy

W szkole planuje się współprace ze środowiskiem.

Rodzice angażują się w życie szkoły.

Szkoła jest znana i rozpoznawana w gminie, powiecie i województwie.

Szkoła ma udział w promocji gminy.

Realizację zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej.

Zdobywanie przez nauczycieli kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych.

Zaangażowanie nauczycieli w działania związane z podnoszeniem jakości pracy szkoły.

*Sporządzenie wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli.

*Zdobycie przez nauczycieli kwalifikacji do pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

*W szkole opracowuje się wyniki monitoringu i ewaluacji.

* Nauczyciele tworzą własny warsztat w zakresie mierzenia jakości.

* Nauczyciele gromadzą i wykorzystują wyniki badań dotyczących ich pracy.

W szkole funkcjonuje wieloletni plan doskonalenia nauczycieli.

Nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Wyniki monitoringu i ewaluacji maja wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Nauczyciele potrafią mierzyć jakość własnej pracy.

Program Rozwoju Szkoły jest dokumentem otwartym, podlegającym stałej ewaluacji.

Program Rozwoju jest podstawa do tworzenia rocznych planów rozwoju .

O wyborze priorytetów w danym roku szkolnym decydują wyniki prowadzonego mierzenia jakości pracy szkoły.

Program Rozwoju Szkoły został przedstawiony wszystkim organom szkoły, uzyskując pozytywna opinię.

Decyzja Rady Pedagogicznej z dnia 27.01.2003r. został przyjęty i zatwierdzony do realizacji.

Program Rozwoju Szkoły został opracowany przez zespół w składzie :

Dyrektor - Elżbieta Moska

Magdalena Stańczyk

( strony od 1 do 5, 13 do 20 )

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-04-2004 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2004 09:57