Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program Pracy Wychowawczej


Program pracy wychowawczej

dla Publicznej Szkoły Podstawowej

w Gogolicach

Naczelny cel wychowania:

Wychowanie dziecka w duchu patriotyzmu, gotowego do poświęceń na drodze do

autokreacji i odniesienia sukcesu szkolnego.

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

 • Opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków.

 • Otoczenie opieką i udzielenie pomocy dzieciom ze środowisk zaniedbanych.

 • Stworzenie warunków dla rozwoju dziecka zdolnego.

 • Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia.

 • Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

 • Zapoznanie uczniów z historią regionu oraz kształtowanie postaw patriotycznych i demokratycznych.

 • Wzbogacanie wiedzy ucznia o historii Polski i krajach Unii Europejskiej.

 • Kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata.

Zadania nauczyciela wychowującego:

 • Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.

 • Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych.

 • Rozpoznawanie środowiska uczniów słabych w nauce i otoczenie ich opieką

dydaktyczno-wychowawczą.

 • Odkrywanie szczególnych zdolności uczniów i praca indywidualna nad ich rozwojem.

 • Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób.

 • Wyposażanie uczniów w umiejętność korzystania z urządzeń medialnych służących do zdobywania wiedzy.

 • Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.

 • Kształtowanie postaw patriotycznych. Zapoznanie uczniów z historią gminy i regionu, zabytkami, legendami itp.

 • Uświadamianie współczesnych zagrożeń świata .Rola uczniów w ochronie środowiska.

Metody pracy:

 • gry i zabawy,

 • dyskusje na forum grupy,

 • scenki rodzajowe,

 • twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci,

 • gry dramatyczne,

 • treningi umiejętności,

 • projektowanie dokumentów,

 • symulacje,

 • wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze,

 • integracyjne wyjazdy śródroczne.

Formy pracy:

 • praca w zespołach zadaniowych,

 • praca w grupach,

 • praca indywidualna.


PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY PIERWSZEJ

Cel wychowania: dziecko umie znaleźć się w grupie klasowej i rozumie obowiązujące w niej zasady.

Zadania szkoły

Zadania wychowawców

Formy realizacji

Uwagi

1

2

3

4

1. Opieka wychowawcza nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków.

Kreowanie sytuacji, w których

dziecko rozwija wszystkie sfery

swojej osobowości. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych.

 • Udział w różnych formach imprez klasowych i szkolnych (np. „Pożegnanie lata”, Dzień Ziemi, mikołajki itd.).

 • Spotkania z pielęgniarką szkolną ( badania bilansowe dzieci).

 • Nawiązanie kontaktu z logopedą - korygowanie wad wymowy.

 • Współpraca z rodzicami.

 • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

2. Otaczanie opieką

i udzielanie pomocy dzieciom

ze środowisk zaniedbanych.

Rozpoznawanie środowisk

uczniów słabych w nauce

i otoczenie ich szczególną

opieką dydaktyczną

i wychowawczą.

 • Odwiedzanie rodzin.

 • Rozmowy indywidualne z rodzicami.

 • Zorganizowanie pomocy finansowej i materialnej.

 • Nawiązanie współpracy z opieką społeczną.

 • Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • Praca z dziećmi na zajęciach wyrównawczych.

3.Stwarzanie warunków do

rozwoju ucznia zdolnego.

Odkrywanie szczególnych

zdolności uczniów i praca

indywidualna nad ich rozwojem.

 • Dostrzeżenie zdolności indywidualnych uczniów.

 • Różnicowanie pracy.

 • Kierowanie do kół zainteresowań.

 • Zachęcanie do udziału w różnorodnych konkursach.

 • Angażowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach do organizacji imprez szkolnych.

 • Udział w apelach porządkowych.

 • Powierzanie ról w samorządzie klasowym oraz dyżurów w klasie.

4.Przygotowanie wychowanka

do samodzielnego życia.

Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności korzystania

z urządzeń służących zdobywaniu wiedzy.

 • Udział w apelach porządkowych.

 • Powierzanie ról w samorządzie klasowym oraz dyżurów w klasie.

 • Samoocena własnego zachowania.

 • Pogadanki na temat własnego zachowania.

 • Gry i zabawy integracyjne.

 • Pasowanie na czytelnika - uroczyste przyjęcie

U uczniów klas pierwszych w poczet czytelników b biblioteki szkolnej.

 • Wykorzystanie podczas

lekcji kaset magnetofonowych, wideo, slajdów i audycji telewizyjnych.

5.Skoordynowanie oddziaływań

wychowawczych domu, szkoły

i środowiska rówieśniczego.

Kształtowanie umiejętności

współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form

spędzania czasu wolnego.

 • Imprezy klasowe według kalendarza imprez.

 • Zajęcia integracyjne.

 • Udział w zabawie noworocznej- karnawałowej.

 • Systematyczne spotkania z rodzicami.

 • Tradycje świąteczne związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą, świąteczna dekoracja klasy, rozmowy o zwyczajach rodzinnych, składanie życzeń świątecznych.

6.Zapoznanie uczniów z historią regionu i kształtowa-

nie postaw patriotycznych.

Kształtowanie postaw

patriotycznych.

 • Wycieczki po najbliższej

okolicy.

 • Wykonanie albumu i gazetki tematycznej.

7.Uczeń i świat:

A. Polska- moją ojczyzną

B. Poznajemy kraje Unii

Europejskiej.

Wzbogacanie wiedzy o historii

Polski. Walory turystyczno-krajoznawcze Polski. Sylwetki znanych, ważnych i ciekawych Polaków.

 • Poznanie historii i symboli naszego narodu.

 • Znaczenie hymnu i sposoby zachowania się podczas jego odbioru.

 • Konkursy, gazetki itp.

Wzbogacanie wiedzy o krajach

Unii Europejskiej.

 • Zabawy, piosenki i tańce Krajów Unii.

 • Udział w „Dniu Kraju Unii Europejskiej”

8.Kształtowanie właściwych

postaw wobec współczesnych

zagrożeń świata.

Uświadomienie zagrożeń

oraz roli uczniów

w ochronie środowiska.

 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 • Ukwiecenie klasy i szkoły.

 • Szkolny festiwal piosenki

Turystyczno-Ekologicznej.

 • Praca w ogródku szkolnym.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY DRUGIEJ

Cel wychowania: dziecko zna normy właściwego zachowania i postępuje zgodnie z nimi.

Zadania szkoły

Zadania wychowawców

Formy realizacji

Uwagi

1

2

3

4

1.Opieka wychowawcza nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków.

Kreowanie sytuacji, w których

dziecko rozwija wszystkie sfery

swojej osobowości. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych.

 • Masowe biegi przełajowe ,gimnastyka korekcyjna, Dzień

Sportu Szkolnego.

 • Konkursy, inscenizacje, gry dramatyczne, scenki rodzajowe, gry dramowe ,apele, imprezy szkolne i klasowe, wycieczki tematyczne.

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi.

 • Stosowanie przerw śródlekcyjnych i zabaw ruchowych.

 • Bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze szkoły -

spotkanie z policjantem.

 • Spotkania z pielęgniarką szkolną (badania bilansowe,

przeglądy czystości, pogadanki na temat higieny osobistej).

2. Otaczanie opieką

i udzielanie pomocy dzieciom

ze środowisk zaniedbanych.

3.Stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego.

Rozpoznawanie środowisk

uczniów słabych w nauce

i otoczenie ich szczególną

opieką dydaktyczną

i wychowawczą.

Odkrywanie szczególnych zdolności uczniów i praca indywidualna nad ich rozwojem

 • Obserwacja postępów w nauce.

 • Indywidualne rozmowy z rodzicami.

 • Odwiedzanie domów rodzinnych, wywiady środowisko-we.

 • Zorganizowanie pomocy materialnej i finansowej.

 • Kierowanie ucznia na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 • Praca z uczniem w zespołach wyrównawczych.

 • Indywidualizacja pracy na lekcji i zadań domowych.

 • Pedagogizacja rodziców.

 • Otoczenie opieką pedagogiczną w świetlicy szkolnej

uczniów potrzebujących pomocy w odrabianiu zadań domowych.

• Powierzanie uczniom o szczególnych zdolnościach

dodatkowych zadań podczas lekcji i w pracach

domowych.

• Różnicowanie pracy na lekcjach.

• Typowanie i przygotowywanie uczniów uzdolnionych do

udziału w konkursach przedmiotowych i artystycznych.

 • Zachęcanie uczniów zdolnych do pracy w kołach

zainteresowań w szkole i poza nią.

• Angażowanie uczniów o szczególnych zdolnościach

podczas organizacji apeli, uroczystości szkolnych itp.

4.Przygotowanie wychowanka

do samodzielnego życia.

Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważone-

go reagowania w sytuacjach

trudnych oraz właściwego

sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub

negujących różne zachowania

swoje i innych osób.

Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności korzystania z urządzeń służących zdobywaniu wiedzy.

 • Praca nad Regulaminem Ucznia Klasy II, wspólne

ustalenie norm postępowania. Próby samooceny własnego zachowania oraz oceny zachowania kolegów z

uzasadnieniem.

 • Przydzielanie uczniom różnych zadań i ról społecznych

w klasie (dyżury, praca w samorządzie klasowym, asystenta przedmiotowego).

 • W celu rozstrzygania konfliktów stosowanie pogadanek, dramy, teatrzyków żywego słowa i teatrzyków samorodnych.

 • Organizacja i udział w apelach i imprezach klasowych, koncertach muzycznych.

 • Lekcje biblioteczne- nauka korzystania z księgozbioru

oraz z katalogu.

 • Nauka obsługi magnetofonu.

 • Korzystanie z audycji radiowych, telewizyjnych, filmów na kasetach wideo.

5.Skoordynowanie oddziaływań

wychowawczych domu, szkoły

i środowiska rówieśniczego.

Kształtowanie umiejętności

współistnienia i współdziałania

w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form

spędzania czasu wolnego.

 • Pogadanki na temat grzeczności na co dzień.

 • Imprezy klasowe: andrzejki, mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Dziewczynek, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka.

 • Imprezy integracyjne: biwaki, wycieczki, wyjścia do kina i teatru, obchodzenie urodzin uczniów, zabawa noworoczno-karnawałowa.

 • Tradycje świąteczne związane ze Świętami Bożego

Narodzenia i Wielkanocą, świąteczna dekoracja klasy,

rozmowy o zwyczajach rodzinnych, składanie życzeń

świątecznych.

 • Zebrania z rodzicami i konsultacje indywidualne.

6.Zapoznanie uczniów z historią regionu i kształtowa-

nie postaw patriotycznych.

Kształtowanie postaw

patriotycznych.

 • Zapoznanie uczniów z historią gminy poprzez pogadanki i wycieczki (zwiedzanie zabytków i miejsc historycznych).

 • Wykonanie gazetki ściennej pod hasłem: ”Moje

najbliższe okolice ”.

 • Konkurs plastyczny „Piękne moje okolice”.

7.Uczeń i świat:

A. Polska-moją ojczyzną

B. Poznajemy kraje Unii

Europejskiej.

Wzbogacanie wiedzy o historii

Polski. Walory turystyczno-

-krajoznawcze Polski. Sylwetki

znanych, ważnych i ciekawych

Polaków.

 • Poznanie historii i symboli naszego narodu.

 • Znaczenie hymnu i sposoby zachowania się podczas jego odbioru.

 • Konkursy, gazetki itp.

Wzbogacanie wiedzy o krajach

Unii Europejskiej.

 • Zabawy, piosenki i tańce krajów Unii.

 • Udział w „Dniu Kraju Unii

Europejskiej”.

8.Kształtowanie właściwych

postaw wobec współczesnych

zagrożeń świata.

Uświadomienie zagrożeń

oraz roli uczniów

w ochronie środowiska.

 • Udział uczniów w akcjach porządkowych „Sprzątanie Świata”.

 • Porządkowanie terenów wokół szkoły.

 • Ukwiecenie klasy i dbanie o zieleń w kąciku przyrody.

 • Udział w akcjach humanitarnych Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy i Caritas.

 • Wycieczka do Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry i „Krzywego lasu” -poznanie regionalnych rezerwatów przyrody.

 • Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY TRZECIEJ

Cel wychowania: dziecko ma poczucie przynależności do społeczności wsi, gminy i regionu.

Zadania szkoły

Zadania wychowawców

Formy realizacji

Uwagi

1

2

3

4

1. Opieka wychowawcza nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków.

Kreowanie sytuacji, w których

dziecko rozwija wszystkie sfery

swojej osobowości. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych.

 • Zapoznanie się z wykazem uczniów należących do grup dyspanseryjnych.

 • Pogadanki na temat higieny osobistej i racjonalnego odżywiania.

 • Współpraca z gabinetem pielęgniarki.

 • Stosowanie przerw śródlekcyjnych.

 • Gimnastyka korekcyjna.

2. Otaczanie opieką

i udzielanie pomocy dzieciom

ze środowisk zaniedbanych.

Rozpoznawanie środowisk

uczniów słabych w nauce

i otoczenie ich szczególną

opieką dydaktyczną

i wychowawczą.

 • Sporządzanie wykazu uczniów potrzebujących pomocy materialnej.

 • Zorganizowanie pomocy w zakresie dożywiania.

 • Włączenie uczniów do zespołów wyrównawczych.

 • Współpraca z rodziną.

 • Wizyty domowe - wywiady

środowiskowe.

 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 • Pedagogizacja rodziców.

 • Obniżanie wymagań dydaktycznych.

3.Stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego.

Odkrywanie szczególnych

zdolności uczniów i praca

indywidualna nad ich rozwojem.

 • Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.

 • Stopniowanie trudności i indywidualizacja pracy na lekcjach.

 • Zachęcanie do udziału w kołach zainteresowań.

 • Wskazywanie możliwości uzyskania informacji z różnorodnych źródeł.

4. Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia.

Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważone-

go reagowania w sytuacjach

trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących

różne zachowania swoje i innych osób. Wyposażenie

uczniów w podstawowe umiejętności korzystania

z urządzeń służących zdobywaniu wiedzy.

 • Wybory do samorządu klasowego, przydział dyżurów i dodatkowych czynności.

 • Spotkanie z policjantem.

 • Zapoznanie uczniów z treścią Konwencji Praw Dziecka i Kodeksem Ucznia.

 • Pogadanka na temat zachowania się w miejscach publicznych.

 • Stosowanie w czasie lekcji scenek rodzajowych, dramy, sytuacji symulowanych.

 • Kształcenie postawy asertywności.

 • Spacery i wycieczki tematyczne.

 • Obsługa magnetofonu.

 • Korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych.

 • Lekcje biblioteczne-korzystanie z katalogów.

5. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

Kształtowanie umiejętności

współistnienia i współdziałania

w grupie rówieśniczej i

społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form

spędzania czasu wolnego.

 • Włączenie uczniów do organizacji i udziału w imprezach szkolnych.

 • Organizowanie imprez klasowych, np. andrzejki, mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka.

 • Wycieczki integrujące zespół klasowy.

 • Wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na wystawy.

 • Udział w imprezach sportowych i zawodach szkolnych.

 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

6. Zapoznanie uczniów z historią regionu i kształtowanie postaw patriotycznych.

Kształtowanie postaw

patriotycznych.

 • Zapoznanie uczniów z nowym podziałem administracyjnym kraju.

 • Wykonanie gazetki „Moja gmina dawniej i dziś”.

 • Konkurs plastyczny „Moja gmina”.

 • Konkurs wiedzy „Czy znasz

swoją najbliższą okolicę?”.

 • Wycieczka do Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.

 • Wycieczki po najbliższej okolicy.

7.Uczeń i świat:

 1. Polska-moją ojczyzną

B. Poznajemy kraje Unii Europejskiej.

Wzbogacanie wiedzy o historii

Polski. Walory turystyczno-

-krajoznawcze Polski. Sylwetki

znanych, ważnych i ciekawych

Polaków.

 • Poznanie historii i symboli naszego narodu.

 • Znaczenie hymnu i sposoby zachowania się podczas jego odbioru.

 • Konkursy, gazetki itp.

Wzbogacanie wiedzy o krajach

Unii Europejskiej.

 • Zabawy , piosenki i tańce krajów Unii.

 • Udział w „ Dniu Kraju Unii Europejskiej

8. Kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata.

Uświadomienie zagrożeń

oraz roli uczniów

w ochronie środowiska.

 • Porządkowanie terenu wokół szkoły i najbliższej okolicy w związku z akcją

„Sprzątanie Świata”.

 • Pogadanka na temat szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu.

 • Rozmowa na temat wpływu narkotyków i środków odurzających na zdrowie człowieka.

 • Wyrabianie właściwych reakcji w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

 • Wskazywanie skutków wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów.

 • Udział w akcji sadzenia lasu.

Plan działań wychowawczych dla grupy wiekowej klas IV-VI

Szkoły Podstawowej w Gogolicach

Zadania szkoły

Zadania wychowawców

Formy realizacji

Uwagi

1.

2.

3.

4.

1. Opieka wychowawcza nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków.

Kreowanie sytuacji, w których

dziecko rozwija wszystkie sfery

swojej osobowości. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych.

 • Konkursy, apele, imprezy klasowe i szkolne.

 • Zawody sportowe.

 • Wycieczki tematyczne, np. na pocztę, do ośrodka zdrowia itp.

 • Pogadanki na temat higieny osobistej.

 • Pierwsza pomoc w niektórych urazach- pokaz.

 • Bezpieczeństwo na drodze ( pogadanka, wycieczki ).

 • Pogadanka na temat używania środków odurzających i narkotyków.

2. Otaczanie opieką

i udzielanie pomocy dzieciom

ze środowisk zaniedbanych.

Rozpoznawanie środowisk

uczniów słabych w nauce

i otoczenie ich szczególną

opieką dydaktyczną

i wychowawczą.

 • Wyłonienie uczniów z trudnościami.

 • Indywidualne spotkania z rodzicami.

 • Odwiedzanie ucznia w domu.

 • Kierowanie do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

 • Praca z uczniem w zespołach wyrównawczych i korekcyjno- kompensacyjnych.

 • Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną.

 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.

3.Stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego.

Odkrywanie szczególnych

zdolności uczniów i praca

indywidualna nad ich rozwojem.

 • Angażowanie uczniów uzdolnionych z różnych dziedzin do pracy w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań w szkole i poza szkołą.

 • Konsultacje w Poradni Zawodowo- Wychowawczej.

 • Praca na lekcji - dodatkowe zadania.

 • Udział w konkursach przedmiotowych.

4. Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia.

Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących

różne zachowania swoje i innych osób. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności korzystania z urządzeń służących zdobywaniu wiedzy.

 • Pogadanka na temat kultury osobistej.

 • Prawidłowo oceniamy sytuację - gry dramatyczne umożliwiające rozróżnianie dobra i zła w życiu codziennym dziecka.

 • Uczymy się wyrażać swoje zdanie: symulacje sytuacji domowych, szkolnych, pomagające odegrać role asertywnych uczniów, ćwiczenia umiejętności wyrażania i obrony swoich praw.

 • Samodzielne korzystanie z katalogów, kartotek, encyklopedii i prasy.

 • Korzystamy z magnetowidu, aparatu fotograficznego.

 • Korzystamy z informacji sieci komputerowej i internetowej - samodzielny dobór i uzasadnienie w drodze dyskusji.

5. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

Kształtowanie umiejętności

współistnienia i współdziałania

w grupie rówieśniczej i

społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form

spędzania czasu wolnego.

A.

Kształtowanie postaw

patriotycznych.

B.

Rozbudzenie i pogłębienie świadomości przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej. Kultywowanie tradycji szkolnych.

 • Imprezy klasowe: Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, andrzejki, walentynki, mikołajki.

 • Wycieczki integracyjne i przedmiotowe.

 • Tradycje świąteczne związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą, świąteczna dekoracja klasy, rozmowy o zwyczajach rodzinnych, składanie życzeń świątecznych.

6. Zapoznanie uczniów z historia regionu i kształtowanie postaw patriotycznych.

 • Konkurs na album pt. „ moja gmina dawniej i dziś”.

 • Wycieczki po naszym regionie, np. Trzcińsko- Zdrój, Chojna, Cedynia Siekierki.

 • Wybory samorządów klasowych i samorządu uczniowskiego.

 • Zdobywanie wiedzy na temat samorządów lokalnych.

 • Udział w patriotycznych uroczystościach.

 • Imprezy i uroczystości szkolne: Pożegnanie Lata, DEN, Barbórka

 • Wystawa pt. „ Zakłady pracy w naszym regionie”.

7.Uczeń i świat:

A. Polska-moją ojczyzną

B. Poznajemy kraje Unii Europejskiej.

8. Kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata.

Wzbogacanie wiedzy o historii

Polski. Walory turystyczno-

-krajoznawcze Polski. Sylwetki

znanych, ważnych i ciekawych

Polakach.

 • Poznanie historii i symboli naszego narodu.

 • Pogłębianie uczuć patriotycznych poprzez utrwalanie wiadomości o historii hymnu polskiego, jego znaczeniu i sposobu zachowania się w czasie jego odbioru.

 • Wycieczki krajoznawcze.

 • Konkursy, gazetki itp.

 • Zapoznanie z różnorodnością legend związanych z korzeniami państwowości polskiej ( dwie lekcje w roku ).

Wzbogacanie wiedzy o krajach

Unii Europejskiej.

 • Dzień Kraju Unii Europejskiej.

 • Obyczaje różnych narodów.

 • Wielcy ludzie świata ( malarze, muzycy, artyści i inni ).

 • Zabawy, piosenki i tańce krajów Unii.

 • Kuchnia narodów Unii.

Uświadomienie zagrożeń

oraz roli uczniów w ochronie środowiska.

 • Udział w akcji „ Sprzątanie Świata”.

 • Konkursy z okazji Dnia Ziemi.

 • Wycieczki ( wysypisko śmieci,

oczyszczalnia ścieków, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry, Ogród Dendrologiczny ).

 • Współpraca z Caritas, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

 • Prelekcja na temat: „Choroby cywilizacyjne”.

 • Pogadanki na temat klęsk żywiołowych.

Uwagi końcowe:

 • Za realizację programu wychowawczego szkoły odpowiedzialni są wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów i inni pedagogiczni pracownicy szkoły, ściśle ze sobą współpracujący.

 • Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani do wszechstronnego wykorzystywania treści programowych do realizacji programu wychowawczego.

 • Realizacja zadań wychowawczych przebiega we współpracy z rodzicami.

 • Program ma charakter ewaluacyjny.

 • „ Kalendarz wydarzeń szkolnych” ze szczegółowymi zadaniami edukacyjnymi na rok szkolny stanowi załącznik programu.

 • Nadzór nad realizacją programu sprawuje dyrektor szkoły.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-04-2004 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2004 09:56