Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program Poprawy Efektywności


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH TWORZENIA I WDRAŻANIA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

ZADANIE

TERMIN

OSOBY

ODPOWIE-DZIALNE

UWAGI

1.

Zapoznanie z wynikami Raportu ze sprawdzianu w Szkole Podstawowej

VIII 2003 r.

Dyrektor Szkoły

2.

Analiza Raportu ze sprawdzianu w Szkole Podstawowej

IX 2003 r.

Nauczyciele klas IV-VI,

Dyrektor Szkoły

3.

Opracowanie scenariusza debaty, której celem będzie zebranie informacji niezbędnych do tworzenia Programu Poprawy Efektywności Kształcenia

IX 2003 r.

Dyrektor Szkoły,

Krystyna Kitlas

4.

Przeprowadzenie debaty z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny oraz Organu Prowadzącego Szkołę.

X 2003 r.

Krystyna Kitlas

Dyrektor Szkoły

5.

Opracowanie projektu Programu Poprawy Efektywności Kształcenia.

X 2003 r.

Dyrektor Szkoły

Krystyna Kitlas

Elżbieta Tracz

6.

Przedstawienie projektu Programu Poprawy Efektywności Kształcenia (przedstawicielom Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny oraz Organu Prowadzącego Szkołę).

X 2003 r.

Dyrektor Szkoły

7.

Zatwierdzenie projektu Programu Poprawy Efektywności Kształcenia.

X 2003 r.

Dyrektor Szkoły

8.

Ewaluacja Programu - Monitorowanie.

Na bieżąco

Krystyna Kitlas

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA DO REALIZACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOGOLICACH

 1. Cele programu:

  1. Zintegrowanie działań dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów przy współudziale organów prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny na rzecz podniesienia efektywności kształcenia.

  2. Systematyczne monitorowanie i diagnozowanie obszarów kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których uczniowie nie uzyskali zadowalających wyników.

  3. Wdrażanie wypracowanych metod mających na celu poprawę efektów kształcenia.

  4. Pozytywne motywowanie uczniów do nauki.

  5. Ukazywanie właściwych postaw skierowanych na osiąganie sukcesu.

 1. Podstawa opracowania programu

Podstawą do opracowania programu na rzecz poprawy efektywności kształcenia była analiza Raportu sprawdzianu po klasie szóstej przeprowadzonego w latach 2002 i 2003 oraz wyniki debaty przeprowadzonej w dniu 10 października 2003 r. z udziałem przedstawicieli rodziców, nauczycieli, uczniów, Organu Sprawującego nadzór Pedagogiczny oraz Organu Nadzorującego szkołę.

W toku debaty wskazano szereg przyczyn, które mają wpływ na proces kształcenia i mogą być powodem niskich wyników osiąganych przez uczniów naszej szkoły.

Za najważniejsze przeszkody w osiąganiu zadowalającego poziomu kształcenia uznano:

 1. rzadkie stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących;

 2. podstawowe braki w wyposażeniu uczniów w niezbędne w procesie kształcenia przybory szkolne (przybory kreślarskie, zeszyt, często podręcznik, zegarek, prosty kalkulator);

 3. dowozy szkolne (długi czas przebywania ucznia poza domem, powodujący przemęczenie oraz wpływający na pogorszenie organizacji dnia pracy i wypoczynku ucznia w domu);

 4. położenie szkoły poza miejscem zamieszkania, utrudnia kontakty z rodzicami;

 5. brak w domach podręcznej biblioteczki ucznia (tj. słowniki, encyklopedie, prasa młodzieżowa oraz popularnonaukowa);

 6. czynniki społeczne i środowiskowe (trudna sytuacja ekonomiczna rodzin, bezrobocie, brak zainteresowania rodziców postępami w nauce ich dziecka, brak wizji kształcenia własnego dziecka);

 7. niska frekwencja uczniów;

 8. duża absencja nauczycieli i trudności z organizacją efektywnych zastępstw;

 9. wysoki wskaźnik uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w stosunku do tych uczniów istnieje potrzeba dostosowania wymagań do ich możliwości. Jednocześnie ci sami uczniowie podlegają badaniu osiągnięć według ogólnych obowiązujących standardów).

 1. Warunki skutecznej realizacji programu

  1. Współtworzenie programu przez wszystkie zainteresowane strony tj. przez: uczniów, rodziców i nauczycieli;

  2. Współdziałanie w realizacji programu poprzez zintegrowanie działań dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców przy wsparciu organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór pedagogiczny;

  3. Prowadzenie stałego monitorowania i ewaluacji programu;

  4. Prowadzenie diagnoz wynikających z potrzeb programu;

  5. Znajomość programu przez wszystkie strony biorące udział w jego realizacji;

  6. Właściwie zorganizowany nadzór pedagogiczny.


IV. ZADANIA PROWADZĄCE DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

2. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi, w celu poprawy kształcenia kierowanie i koordynowanie działaniami Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych koordynowanie przepływów informacji pomiędzy organami szkoły, organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny Dyrektor Szkoły 2. Notatki pohospitacyjne

ZADANIA DLA DYREKTORA SZKOŁY

Lp.

Obszar działań

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Monitoring i ewaluacja

1.

ORGANIZACYJNA

1.Organizowanie pracy szkoły sprzyjającej podnoszeniu efektywności kształcenia

 • Dostosowanie planów pracy do możliwości i zainteresowań uczniów

 • Uwzględnianie w tygodniowym planie zajęć zasad BHP

 • Wypełnianie czasu oczekiwania dziecka na odwóz poprzez umożliwianie mu udziału w różnych obszarach aktywności pozalekcyjnej (koła zaintereso-wań, czytelnia, biblioteka, świetlica)

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

III-IV

IX

IX

zasięganie opinii Rady Pedagogicznej oraz uczniów (ankiety)

Dyrektor Szkoły

Okres realizacji programu

analiza dokumentacji zespołów

ankieta

3. Wspieranie Rady Pedagogicznej w zakresie doskonalenia metod pracy nauczyciela

 • Uwzględnienie w planie WDN-u ofert mających wpływ na podnie-sienie efektywności kształcenia

Dyrektor Szkoły

Lider WDN

II

zasięganie opinii Rady Pedagogicznej

NADZÓR PEDAGOGICZNY

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego skierowanego na podnoszenie efektywności kształcenia

 • Prowadzenie hospitacji diagnosty-cznych nastawionych na spraw-dzenie wiedzy i umiejętności uczniów

 • Analiza planów pracy nauczyciela pod kątem realizacji podstawy programowej

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

Zgodnie z harmono-gramem

IX-X

sprawdzanie planów

ZADANIA DLA NAUCZYCIELA

Lp.

Obszar działań

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Monitoring i ewaluacja

1.

DYDAKTYCZNA

1. Analiza programów nauczania pod kątem możliwości realizacji podstawy programowej

 • Znajomość aktualnej Podstawy Programowej

 • Planowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej, standardów, wy-magań

 • Dobór odpowiednich metod i narzędzi z naciskiem na metody aktywizujące

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele

Nauczyciele

do I 2004

analiza dokumentów nauczyciela

2. Organizacja procesu dydaktycznego nastawionego na poprawę efektywności kształcenia

 • Przeprowadzanie wstępnej dia-gnozy wiedzy i umiejętności uczniów kl. I i IV

 • Koncentracja działań nauczy-cieli ukierunkowana na kształ-cenie umiejętności ucznia w zakresie:

a) czytania

- praca z tekstem na każdym przedmiocie (czytanie, pytanie, odpowiedź);

Dyrektor Szkoły

Wszyscy nauczyciele

IX-X

Cały rok

test diagnostyczny

rozwiązywanie zadań tekstowych

- organizowanie konkursów typu: czytam i rozumiem;

- zachęcanie i częste odsyłanie dzieci do poszukiwania informacji z różnych źródeł;

b) pisania

- zadawanie różnorodnych form wypowiedzi pisemnej;

- systematyczne sprawdzanie zeszytów przedmiotowych;

- eksponowanie najładniejszych zeszytów (np. konkurs);

c) rozumowania

- rozwiązywanie zadań związanych z obliczeniami pieniężnymi, porównywaniem czasu trwania zdarzeń;

- wymaganie od ucznia uzasa-dnienia swojej odpowiedzi

d) korzystania z informacji

- zapoznawanie uczniów z różnego rodzaju encyklopediami i sło-wnikami, leksykonami itp.

- wdrażanie uczniów do korzy-stania ze słowników, encyklopedii, programów multimedialnych

- udostępnianie uczniom możli-wości korzystania z komputerów

Polonista, bibliotekarz

Wszyscy nauczyciele

polonista, wszyscy nauczyciele

matematyk, historyk,

polonista

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

wszyscy nauczyciele

informatyk

Cały rok

1x2 m-ce

I i VI

Cały rok

Cały rok

W miarę możliwości

zwiększenie ilości wypożyczeń ksią-żek (rozmowa o przeczytanej książce)

wywieszanie najładniejszych prac

analiza zeszytów uczniowskich

analiza zeszytów i prac uczniowskich

ankieta dla ucznia

rejestr korzystania z encyklopedii słowników, programów multimedialnych

DYDAKTYCZNA

e) wykorzystanie wiedzy w praktyce

- rozwiązywanie problemów pra-ktycznych, bliskich życiu ucznia i jego rodziny (np. zużycie prądu, wody, malowanie mieszkania, kafelkowanie itp.);

- stwarzanie sytuacji problemo-wych dających możliwość wyko-rzystania wiedzy w praktyce;

- promowanie zdrowego stylu życia;

- wykorzystywanie przez nauczy-cieli w ramach swoich działań instrukcji obsługi jako pomocy dydaktycznej

matematyka, technika, przyroda

matematyka, technika, przyroda

wszyscy nauczyciele

Cały rok

analiza prac pisemnych i zeszytów

konkursy klasowe

konkursy, quizy,

analiza dziennika, testy wyboru

3. Dostosowanie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

 • Opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym, z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych

 • Wspieranie rodziców w pracy z uczniem zdolnym i z uczniem mającym trudności edukacyjne

 • Umożliwianie uczniom samo-dzielnego poszukiwania wiedzy w różnych źródeł;

 • Różnicowanie poziomu trudno-ści zadań, dające uczniowi szan-sę na odniesienie sukcesu

wszyscy nauczyciele

W miarę potrzeb

Cały rok

analiza dokumentacji dziecka, wnioski z poradni, karta obserwacji dziecka

rozmowy z uczniami

ankieta

analiza zadań domowych i prac klasowych

2.

OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

1. Poprawa frekwencji na zajęciach edukacyjnych

 • Systematyczna kontrola uczęszczania uczniów na zajęcia

 • Wymaganie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności od rodzica (opiekuna)

Dyrektor Szkoły

Wychowawcy klas

Po zakończeniu każdego miesiąca

analiza dzienników i teczki wychowawców.

3.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Wspomaganie rodziców w procesie wychowania dzieci

 • Włączanie rodziców do pracy z uczniem - konsultacje indywi-dualna

 • Pedagogizacja rodziców ukierunkowana na poprawę jakości kształcenia

 • Doskonalenie przepływu infor-macji pomiędzy szkołą, a rodzicami

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor Szkoły

Wychowawcy klas

Pierwszy poniedz. miesiąca

4 razy w roku

IX, XII, III, V

analiza dziennika

sprawozdanie z realizacji programu WDN

tablica informacyjna, biuletyn, ulotki

ZADANIA DLA RODZICÓW

Lp.

Obszar działań

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Monitoring i ewaluacja

1.

DYDAKTYCZNA

1. Organizacja procesu dydaktycznego nastawionego na poprawę efektywności kształcenia

 • Koncentracja działań rodziców nastawionych na rozwój umie-jętności ucznia w zakresie:

a) czytania

- zorganizowanie dziecku podrę-cznej biblioteczki;

- czytanie dziecku i z dzieckiem (10-15 minut dziennie)

- prowadzenie rozmów z dziećmi na temat przeczytanego tekstu

b) pisania

- stwarzanie dziecku odpowiednich warunków do odrabiania lekcji (miejsce, czas, oświetlenie);

- kontrolowanie własnego dziecka w zakresie systematycznego odrabiania zadań domowych

- zachęcanie do prowadzenia korespondencji

Rodzie, prawni opiekunowie

Cały rok

ankieta dla dzieci

analiza zeszytów

umiejętność redagowania korespondencji

c) rozumowania

- odpowiadanie dzieciom na postawione przez dzieci pytania ( nie zbywajcie ich);

- wdrażanie do korzystania z urządzeń technicznych (pralka, odkurzacz, sokowirówka);

- wspólne poszukiwanie przyczyn zachodzenia pewnych sytuacji

d) korzystania z informacji

- zakupienie słownika języka obcego, encyklopedii, atlasu;

- zachęcanie dzieci do korzystania ze zbiorów bibliotecznych;

- angażowanie dzieci do szukania potrzebnej informacji w instrukcji obsługi;

e) wykorzystania wiedzy w praktyce

- wyposażenie dziecka w: zegarek (klasyczny ze wskazówkami), kal-kulator, termometr zewnętrzny i wewnętrzny;

- angażowanie dzieci do prac domo-wych (pranie, sprzątanie, odkurzanie itp.)

Rodzice, prawni opiekunowie

Cały rok

test,

quiz klasowy

rozmowa z rodzicami

odrabianie zadań domowych

obserwacja zaradności życiowej dzieci

2.

OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

1. Podnoszenie świadomości rodziców w zakresie wpływu higienicznego stylu życia na sukcesy w nauce

 • Wspólne z dzieckiem opraco-wanie planu czasu na naukę i czasu wolnego

 • Kontrolowanie punktualności uczęszczania dzieci na zajęcia

 • Nie dopuszczanie na opuszczanie zajęć lekcyjnych z błahego powodu ( np. zakupy)

 • Organizowanie miejsca pracy i miejsca wypoczynku dziecka wolnego od dymu nikotynowego, hałasu ( radio, telewizja)

Rodzice, prawni opiekunowie

Cały rok

analiza dziennika

systematyczne dostarczanie zwolnień

3.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

1. Wspomaganie nauczycieli w zakresie dydaktyczno - wychowawczym

 • Nie podważanie autorytetu na-uczyciela ( nauczyciel = partner)

 • Systematyczne kontaktowanie się z nauczycielami i wycho-wawcami

Rodzice, prawni opiekunowie

Cały rok

Analiza dzienników

ZADANIA DLA UCZNIA

Lp.

Obszar działań

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Monitoring i ewaluacja

1.

DYDAKTYCZNA

1. Organizacja procesu dydaktycznego ukierunkowanego na poprawę efektywności kształcenia

 • Koncentracja działań uczniów ukierunkowana na podniesienie poziomu umiejętności w zakre-sie:

a) czytania

- codzienne czytanie na głos przez 10-15 minut

- systematyczne wypożyczanie książek, czasopism z biblioteki

- chętne zaglądanie do słowników, encyklopedii;

b) pisania

- staranne pisanie w zeszytach przedmiotowych;

- systematyczne odrabianie prac domowych;

c) rozumowania

- aktywne i uważne uczestni-czenie w lekcjach (słuchanie nau-czyciela)

Uczeń

Cały rok

Zwiększenie liczby wypożyczeń,

Analiza kart czytelniczych

Analiza zeszytów

- systematyczne zapisywanie odpowiedzi na postawione w zadaniach pytanie

- odważne, kulturalnie bronienie własnej racji, własnego zdania oraz umiejętne jej uzasadnianie i argumentowanie

d) korzystania z informacji

- świadome korzystanie z oferty programów telewizyjnych

- umiejętne korzystanie z ency-klopedii i programów multime-dialnych

e) wykorzystania wiedzy w praktyce

- aktywny udział w konkursach, quizach

- świadome korzystanie z urządzeń typu: zegarek, termometr, kalkulator, itp.

Uczeń

Cały rok

rozmowy z uczniami,

ankieta

2.

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI I RÓWIEŚNIKAMI

2. Wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktycznym

 • Aktywny udział w zajęciach

 • Pomoc słabszym kolegom w nauce

 • Punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczne

Uczeń

Cały rok

Analiza dziennika


 1. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

Za ewaluację programu odpowiada Zespół ds. Poprawy Efektów Kształcenia.

Cele ewaluacji:

 1. określanie efektywności działań zawartych w programie

 2. określanie zmian w nadzorze pedagogicznym dyrektora oraz w pracy dyrektora i nauczycieli

Powodzenie programu zależy od:

 1. znajomości programu przez wszystkich klientów szkoły

 2. sprawnego przepływu informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami

 3. od stopnia zaangażowania wszystkich klientów w jego realizację

Narzędziami ewaluacji będą:

- arkusze obserwacji,

- ankiety,

- inne, stosowne do potrzeb.

Sprawozdania z realizacji programu będą przedstawiane Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców dwa razy w roku (styczeń i maj).

Opracował zespół ds.

poprawy efektów kształcenia

w składzie:

Elżbieta Moska - Dyrektor Szkoły

Krystyna Kitlas - nauczyciel

Elżbieta Tracz - nauczyciel

Decyzja Rady Pedagogicznej z dnia 20 października 2003 r. Program Poprawy Efektywności Kształcenia został zatwierdzony i przyjęty do realizacji.

Członkowie Rady Pedagogicznej: Przewodniczący Rady:

 1. Chruślak Halina

 2. Gębala Beata Moska Elżbieta

 3. Karpińska Lidia

 4. Kitlas Krystyna

 5. Ożarowska Nel

 6. Purgal Barbara

 7. Romańczuk Agata

 8. Stańczyk Magdalena

 9. ks. Śpiewak Mariusz

 10. Tracz Elżbieta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-04-2004 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2004 09:56