Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej


Załącznik do uchwały nr XXIV/276/2013

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 24 czerwca 2013r.

STATUT

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju - zwany dalej Ośrodkiem powołany został Uchwałą Nr XI/57/1990 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Trzcińsku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 1990 r. i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj, Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ),

 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)

 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. ),

 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r.  Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

 5. Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Z 2009 Nr 1 poz. 7 z późn. zm. )

 6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  (Dz. U. Nr 180, poz. 1493z późn. zm.);

 7. ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

 8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
  ( Dz. U.  nr 149 poz. 887 z późn. zm.)

 9. Kodeksu postępowania administracyjnego.

 10. Innych ustaw, które nakładają obowiązek realizacji zadań w nich określonych na ośrodki pomocy społecznej lub gminę.

 11. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Trzcińsko- Zdrój, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Trzcińsko- Zdrój.

 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Trzcińsko - Zdrój, a jego terytorialnym zakresem działania teren gminy Trzcińsko - Zdrój. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Trzcińska-Zdroju.

§ 3

Zakres działania Ośrodka określają:

 1. Ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnienia ustawy.

 2. Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju i Zarządzenia Burmistrza Trzcińska-Zdroju.

§ 4

 1. Podstawową działalnością Ośrodka jest organizowanie różnych form pomocy społecznej rodzinom i osobom w miejscach zamieszkania.

 2. Ośrodek realizuje również zadania zlecone Gminie,

 3. Ośrodek realizuje inne zadania Gminy Trzcińsko - Zdrój określone jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

 2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 3. Rozeznanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej w rejonie działania,

 4. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami prawnymi świadczeń pomocy społecznej,

 5. Prowadzenie pracy socjalnej ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom
  w umocnieniu lub odzyskaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania
  w społeczeństwie,

 6. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

 7. Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

 8. Koordynacja działań pomocy społecznej w mieście i gminie Trzcińsko-Zdrój.

§ 5

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, a w razie jego nieobecności upoważniony przez Kierownika pracownik.

 2. Kierownik Ośrodka zatrudniony jest przez Burmistrza Gminy zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu Gminy Trzcińsko- Zdrój.

 3. Kierownik odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.

 4. Zadaniem Kierownika jest :

 1. Kierowanie pracami Ośrodka,

 2. Nadzór nad majątkiem Ośrodka,

 3. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z udzielonymi przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój upoważnieniami do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zadań zleconych oraz zadań własnych gminy i zadań własnych o charakterze obowiązkowym,

 4. Dokonywanie bieżących kontroli stanu środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka i opracowanie projektu planu finansowego,

 5. Składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

 6. Wydawanie zarządzeń regulujących wewnętrzną organizację Ośrodka.

§ 6

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej współdziała z prowadzącymi działalność na terenie miasta organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 7

Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

§ 8

W skład Ośrodka wchodzą:

Kierownik

 1. Główny księgowy

 2. Pracownicy socjalni

 3. Pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych

 4. Opiekunki

§ 9

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika.

§ 10

Kierownik zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 12

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Miejską Trzcińsko-Zdrój.

 2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

 3. Działalność Ośrodka prowadzona jest w oparciu o środki:

- z budżetu gminy dla realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych,

- z budżetu państwa dla realizacji i obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- poza budżetowe pozyskane do realizacji dodatkowych zadań wspierających działalność Ośrodka.

 1. Ośrodek odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój.

 2. Kontrolę nad prawidłową gospodarką finansową Ośrodka sprawuje Skarbnik Gminy Trzcińsko - Zdrój.

§ 13

Ośrodek używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 12

74-510 Trzcińsko Zdrój

tel/fax 91 414 84 19

REGON 320822585

NIP 858 - 13-13- 910

§ 14

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 30-08-2004 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 09-09-2016 07:59