Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zasady udzielania pomocy społecznej

 

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY 

 

(na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej)

 

Art. 4.

 

1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, z zastrzeżeniem art. 24a, art. 27a, art. 31a, art. 33g ust. 1-3 i 2 i art. 33p, nie przekracza:

 

1)   na osobę samotnie gospodarującą - 461 zł

 

2)   na pierwszą osobę w rodzinie - 418 zł

 

3)   na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 294 zł

 

4)  na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210 zł przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z oko-liczności, wymienionych w art. 3 pkt 2-11.

 

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1., podlegają waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 35a.

 

Art. 24a dotyczy pomocy, udzielanej uchodźcom.

 

Art. 27a dotyczy renty socjalnej.

 

Art. 31a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego, określonego w art. 4 ust 1 - może być przyznany bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy, przy czym:

 1.  

  miesięczna wysokość zasiłku okresowego nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (art. 4.1.)

 1.  

  wysokość zasiłku celowego nie może być wyższa niż 100% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny (art. 4.1.).

 

(Zasiłki te nie są obligatoryjne; mogą być przyznane, jeżeli OPS dysponuje środkami, przeznaczonymi na ten cel).

 

Art. 33g dotyczy rodzin zastępczych.

 

Art. 33p dotyczy pomocy dla osoby, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka.

 

Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli ich dochody nie przekraczają następujących kwot:

 •  

  na osobę samotnie gospodarującą - 461 zł

 •  

  na pierwszą osobę w rodzinie - 418 zł

 •  

  na drugą i dalsze osoby (pow. 15 lat) w rodzinie - 294 zł

 •  

  na każdą osobę w rodzinie w wieku poniżej 15 lat - 210 zł, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb.

 

Zasiłek okresowy ustala się do wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnej lub rodziny a posiadanym dochodem. Zasiłek nie może być mniejszy od kwoty 19 zł.

 

By otrzymać zasiłek okresowy - oprócz powyżej podanego kryterium dochodowego - musi być spełniona jeszcze jedna przesłanka, wymieniona w art. 3 pkt 2-11 ustawy o pomocy społecznej.

 

Zasiłek okresowy przyznaje się w szczególności ze względu na:

 •  

  długotrwałą chorobę

 •  

  niepełnosprawność

 •  

  brak możliwości zatrudnienia

 •  

  brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny.

 

Czas pobierania zasiłku okresowego indywidualnie określa OPS.

 

Macierzyński zasiłek okresowy przysługuje:

 1.  

  matce dziecka, zajmującej się jego wychowaniem

 1.  

  ojcu dziecka, zajmującemu się jego wychowaniem w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka w okresie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka

 1.  

  osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka

 1.  

  osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - w okresie pierwszego roku życia dziecka.

 

Ponadto przysługuje macierzyński zasiłek jednorazowy w kwocie 201 zł na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu.

 

Wymienione zasiłki przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowego kryterium.

 

Macierzyński zasiłek okresowy ustala się w wysokości różnicy między kwotą równą kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej (461 zł), a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Najniższy zasiłek macierzyński okresowy wynosi 52 zł.

 

Zasiłek stały w wysokości 418 zł przysługuje osobie zdolnej do pracy, lecz nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, współdziałania w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym. Zasiłek przysługuje również w przypadku opiekowania się dzieckiem pełnoletnim (przy spełnieniu wymienionych warunków).

 

Warunkiem przyznania zasiłku stałego jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

W trakcie pobierania zasiłku stałego dziecko nie może:

 •  

  przebywać w całodobowym ośrodku lub

 •  

  w internacie, w placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, a jego opiekunowie nie mogą:

 •  

  otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych

 •  

  otrzymywać zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

 

Zasiłek stały uzależniony jest też od dochodu rodziny. Przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza półtorakrotnego dochodu, określonego w art. 4.1. ustawy o pomocy społecznej.

 

W wypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłku stałego wyrównawczego, emerytury, renty (z wyłączeniem renty rodzinnej) - zasiłek stały nie przysługuje.

 

Zasiłek stały wyrównawczy przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku emerytalnego, jeżeli posiadany przez nią dochód jest niższy od kryterium dochodowego. W przypadku, gdy osoba samotnie gospodarująca nie posiada żadnego dochodu - zasiłek jest wypłacany w wysokości 418 zł. Gdy osoba samotnie gospodarująca posiada dochody niższe od kryterium dochodowego - stały zasiłek wyrównawczy wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym (461 zł) a posiadanym dochodem.

 

Takimi dochodami mogą być:

 •  

  alimenty

 •  

  dodatek mieszkaniowy

 •  

  zasiłek pielęgnacyjny

 •  

  inne świadczenia, otrzymywane w formie pieniężnej (np. z tytułu dzierżawy).

 

W przypadku osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi członkami rodziny - wysokość zasiłku stałego wyrównawczego ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

 

Wysokość zasiłku stałego wyrównawczego nie może być niższa od kwoty 19 zł.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego wyrównawczego i renty socjalnej - zasiłek stały wyrównawczy nie przysługuje.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne przysługują osobom pobierającym zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne OPS opłaca za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem, jeżeli dochód w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza półtorakrotnego kryterium dochodowego dla rodziny, zaś osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty.

 

Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.

 

Zasiłek celowy, pomoc w naturze, zasiłek celowy specjalny

 

Zasiłki te są przyznawane na:

 •  

  schronienie

 •  

  posiłek gorący, obiady w szkołach

 •  

  niezbędne ubranie

 •  

  koszty pogrzebu

 

oraz mogą być przyznawane na:

 •  

  żywność

 •  

  zakup leków, leczenie, świadczenie zdrowotne

 •  

  kupno opału, odzieży

 •  

  pobyt dziecka w żłobku (przedszkolu)

 •  

  remont mieszkania

 •  

  oraz gdy poniesione zostały straty w wyniku wypadku losowego lub klęski ekologicznej.

 

Zasiłek celowy specjalny może zostać przyznany, jeżeli dochód jest wyższy od kryterium, a osoba lub rodzina znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji.

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

 

Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych

 

osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

 

Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny.

 

Rada Miejska w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze.

 

(Uchwały Nr XXXIV/208/98 z dnia 25 marca 1998r.)

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA

 

PODSTAWOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE OD 1 CZERWCA 2002r.

 

do 461,00 zł - usługi bezpłatne

 

% kryterium

 

dochodowego

 

wysokość dochodu

 

na osobę w rodzinie

 

samotni

 

w rodzinie

 

101% - 150%

 

465,61 - 691,90

 

7%

 

18%

 

151% - 200%

 

696,11 - 922,00

 

14%

 

30%

 

201% - 300%

 

926,61 - 1383,00

 

25%

 

40%

 

301% - 400%

 

1387,61 - 1844,00

 

30%

 

50%

 

W przypadku świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odpłatność ustala się na podstawie tabeli określonej przez Ministra właściwego d/s zabezpieczenia społecznego:

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE OD 1 CZERWCA 2002r.

 

do 461,00 zł - usługi bezpłatne

 

wysokość dochodu

 

na osobę w rodzinie

 

samotni

 

w rodzinie

 

462,00 - 752,00

 

3%

 

7%

 

753,00 - 1003,00

 

7%

 

15%

 

1004,00 - 1171,00

 

15%

 

25%

 

1172,00 - 1253,00

 

30%

 

40%

 

1254,00 - 1337,00

 

60%

 

70%

 

1338,00 - 1504,00

 

90%

 

100%

 

powyżej 1504,00 zł

 

100%

 

100%

 

 Opracowała: Maria Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 30-08-2004 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 25-03-2008 09:44