Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 21


ZARZĄDZENIE Nr 21/2005

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

dnia z 31.01.2005 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 9 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz.177 z 2004 r. z późn. zm.), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późń. zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr. 207. poz.2108.z 2004 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w składzie:

1. Wiśniewska Lucyna - Przewodnicząca Komisji,

2. Radecki Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3. Bugajski Piotr - Członek,

4. Krajczyńska Teresa - Członek,

5. Zgoda Jerzy - Członek,

6. Sozańska Iwona - Członek.

§ 2. Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji

Przetargowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 160/2001 Zarządu Miejskiego z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój Nr 21 z dnia 31.01.2005r.

  1. Komisja rozpocznie działalność z dniem powołania

  2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.3 Komisja działa na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 9 lutego 2004 r. ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z 2004 r. z późn. zm.), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późń. zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr. 207. poz.2108.z 2004 r.)

1.4 Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym Kierownika zamawiającego powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

1.5 Członkowie Komisji rozpoczynając pracę dotyczącą oceny złożonych ofert, składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 wyżej wymienionej ustawy (druk ZP - 11)

2.Do zadań Komisji należy:

2.1 Zapoznanie się ze specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.2 Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji podstawowych czynności lub protokołu ZP - 1

  1. Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają wymagane warunki.

  2. Dokonanie oceny ofert i przedstawienie Burmistrzowi Gminy Trzcińsko - Zdrój propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej.

  3. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji określonej w ustawie o zamówieniach publicznych.

  4. Przedstawienie Burmistrzowi Gminy Trzcińsko - Zdrój propozycji wyboru nowej oferty najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia, iż oferent , którego oferta została wybrana:

 1. przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

 2. uchyla się od podpisania umowy lub

 3. nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  1. Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

3. Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 20, art. 89 ust. 1 i art. 93 ustawy o zamówieniach publicznych.

4. Otwarcie ofert:

4.1 Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. Przewodniczący przedstawi zebranym:

 • skład Komisji Przetargowej,

 • nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie,

 • oferty, okazując, iż złożone one zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wykazujących na prośbę naruszenia ich tajemnicy.

  1. Przewodniczący Komisji zwróci się do oferentów z pytaniem czy chcą złożyć oświadczenia przed otwarciem ofert. Ewentualne oświadczenia odnotowuje się natychmiast na załączniku wg druku ZP - 11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.

  2. Po otwarciu ofert, Przewodniczący odczyta i odnotuje na załączniku wg druku ZP - 12, zawarte w ofercie:

  *nazwę i adres oferenta,

  *cenę oferty,

  *termin wykonania zamówienia,

  *okres gwarancji,

  *warunki płatności,

  Informacje zawarte w punkcie 4.4 przekazuje się niezwłocznie wykonawcą, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  4.5 Następnie Przewodniczący Komisji zamyka część jawną posiedzenia. Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania wyników do publicznej wiadomości.

  5.Ocena złożonych ofert:

   1. W trakcie oceny złożonych ofert Komisja określi, czy wszystkie oferty:

  • odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i siwz zgodnie z załącznikiem ZP - 14,

  • Komisja poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty ( zgodnie z art. 88 w/w ustawy).

  • Komisja Przetargowa po wykluczeniu z postępowania któregoś z wykonawców sporządza druk ZP - 15 podając w nim listę wykluczonych wykonawców wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym.

  • Następnie Komisja Przetargowa sprawdza czy któraś z ofert podlega odrzuceniu. Jeśli tak Komisja sporządza listę ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnienia odrzucenia (załącznik druk ZP - 15 ).

  • Następnie każdy członek komisji przetargowej dokonuje indywidualnej oceny ofert na załączonych drukach ZP - 17. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert dokonanego na załączonym druku ZP - 18 Komisja wskazuje ofertę najkorzystniejszą wraz z uzasadnieniem wyboru.

  6. W przypadku wniesienia protestu, Komisja zawiesi postępowanie do czasu jego rozstrzygnięcia. Zamawiający rozstrzyga protest, nie później niż w terminie 5 - dni, od dnia jego wniesienia. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcą, którzy przyłączyli się do protestu. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej informując o tym niezwłocznie wszystkich wykonawców. Komisja wypełnia załącznik druk ZP - 19.

  Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu w terminie 5 - dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego.

  7. W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych, Komisja odnotuje ich nazwiska.

  8. W przypadku stwierdzenia, że oferent, którego oferta została wybrana:

  * przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,

  * uchyla się od podpisania umowy lub

  * nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  Komisja, spośród pozostałych ofert uznanych za ważne, dokona ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej (wybierze ofertę, która następna w kolejności uzyskała największą ilość punktów)

  9. Ogłoszenie o wyborze oferty Komisja sporządzi wg druku ZP - 1. Ogłoszenie przekazane będzie do publikacji w Biuletynie zamówień Publicznych, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

  10. Po podpisaniu protokołu postępowania przez Komisję i jego zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój, wyniki postępowania podaje się do publicznej wiadomości i niezwłocznie powiadamia się na piśmie oferentów, którzy złożyli oferty.

  11. W przypadku postępowania o wartości nie przekraczającej równowartość 60.000 EURO Komisja Przetargowa zobowiązana jest sporządzić dokumentację podstawowych czynności.

  12. W przypadku postępowania o wartości nie przekraczającej równowartość 60.000 EURO, Komisja Przetargowa może zastosować druki ZP, o których mowa w niniejszym regulaminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 11-02-2005 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2005 15:12