Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Asystenta rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Asystenta rodziny.

 

 

WYMAGANIA:
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej  ( Dz. U. z 2020, poz. 821 )

 

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE (NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY):

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż
pracy z dziećmi lub rodziną,
d) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
e) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) posiadanie prawo jazdy i samochodu.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020 r., poz. 821),
- znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomoc społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 803),

- umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość na komunikowanie się,

- poczucie odpowiedzialności.

- wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
- komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
- umiejętność współpracy w zespole,
- odporność na sytuacje stresowe.

3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
f) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

p) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

4.WYMAGANE DOKUMENTY:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
d) kwestionariusz osobowy,
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty, potwierdzenie odbycia wymaganego stażu pracy) lub ich odpisy,
f) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełni praw publicznych,

i) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
k) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-
Zdroju ul. Rynek 12 lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 12; 74 - 510 Trzcińsko-Zdrój”
z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny",
w terminie
do dnia 31.08.2021 r. do godz. 15:00.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcińsku Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzcińsku- Zdroju.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu - zadaniowy czas pracy).

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną
9.00 a 19.00, może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz.
8.00 a 19.00 - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym
w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny może wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.
Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodzinnego określa art.15 w/w ustawy.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu

Uwaga: wynik postępowania to wynik z rozmów kwalifikacyjnych

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (91) 4 148 419

z poważaniem :

KIEROWNIK OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

(-)

Iwona Jabłońska

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Rynek 12 , 74510 Trzcińsko-Zdrój Społecznej w Trzcińsku- Zdroju ul. Reprezentowanym przez kierownika

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kkoeller@poczta.onet.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie , Art.6, ust 1, lit. c - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych , podmioty przetwarzające zarządzające BIP,

5) okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 04-08-2021 07:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 04-08-2021 07:39