Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

 

ZARZĄDZENIE NR I/ 195 /2019

 

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 06 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust 1, 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się nabór na kandydata na stanowisko Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.  

§ 2.

Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój odrębnym zarządzeniem na zasadach określonych, w tym zarządzeniu.

 

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

 • wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzcińsko-Zdrój http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/

 • Na stronie internetowej www.trzcinsko-zdroj.pl

 § 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr I/ 195 /2019

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 06 listopada 2019r.

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju

Kierownik Referatu

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

II. NAZWA STANOWISKA PRACY - stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju w pełnym wymiarze czasu pracy

III. WYMAGANIA

WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

1) wykształcenie wyższe, preferowane budownictwo, lub administracyjne,

2) posiadanie obywatelstwa polskiego;

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) co najmniej czteroletni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku,

5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku;

6) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

7) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

8) nieposzlakowana opinia;

 WYMAGANIA DODATKOWE:

1) wiedza ogólna: znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

2) umiejętność szybkiego przyswajania zmian w regulacjach prawnych;

3) umiejętność dokonywania analizy dokumentów;

4) umiejętność prowadzenia negocjacji.

5) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;

6) umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych;

7) dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Orfice, wydra, foka, oraz innych programów niezbędnych do wykonywanej pracy;

8) prawo jazdy kategorii B;

9) dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań referatu;

2) organizowanie pracy referatu;

3) załatwianie spraw indywidualnych i podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;

4) opracowywanie wniosków do projektu budżetu Gminy i projektów innych planów finansowych w zakresie zadań nałożonych na referat;

5) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budżetu Gminy w części przypisanej podległym strukturom organizacyjnym;

6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz projektów zarządzeń Burmistrza, a także zapewnienie czynnego udziału pracowników referatu w posiedzeniach Rady Miejskiej lub komisjach Rady Miejskiej;

7) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza;

8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Rady Miejskiej;

9) współdziałanie z kierownikami innych referatów w sprawach wymagających porozumień, uzgodnień lub zajęcia stanowiska bądź wyrażenia opinii;

10) współdziałanie z organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi w sprawach należących do referatu;

11) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz zarządzeń Burmistrza;

12) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu przepisów o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie tajemnic prawem chronionych;

13) nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych;

14) nadzór nad aktualizacją przepisów i zbiorów orzeczeń sądowych w sprawach należących do referatu;

15) dbałość o efektywną, sprawną, przyjazną i kulturalną obsługę interesantów;

16) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników referatu przepisów b.h.p. i p.poż.;

17) zapewnienie sprawnego i szybkiego przekazywania podległym pracownikom uchwał, zarządzeń oraz poleceń służbowych.

18) podejmowanie rozstrzygnięć w granicach posiadanych uprawnień wynikających z organizacji pracy w Urzędzie oraz w granicach pełnomocnictw i upoważnień udzielonych im przez Burmistrza,

19) podpisywanie bądź parafowanie wszelkich pism, zgodnie z przyjętą w Urzędzie organizacją pracy, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego lub odrębnymi przepisami,

20) ocena pracy podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami w sprawach przyjęć, awansów, nagradzania i karania podległych pracowników oraz w sprawach nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy.

 1. Prowadzenie spraw związanych ze Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego:

 1. prowadzenie i przestrzeganie procedury opracowania planów miejscowych

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą i aktami wykonawczymi,

 1. prowadzenie i przestrzeganie procedury opracowania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój, zgodnie z ustawą i aktami wykonawczymi,

 2. współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój, prowadzenie bieżących analiz i ocen realizacji planów zagospodarowania oraz ,,Studium.”,

 3. przygotowanie informacji z realizacji art.37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)

 4. opracowanie projektów uchwał dotyczących zatwierdzania lub zmian planów zagospodarowania przestrzennego,

 5. opracowanie projektów uchwał dotyczących zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój,

 6. prowadzenie rejestrów i ewidencji określonych przepisami prawnymi w zakresie
  planowania przestrzennego i zarządzeniami wewnętrznymi, w szczególności:
  a) rejestru uchwalonych i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,
  b) rejestru wniosków o sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę ,, Studium”,

 7. nadzór i merytoryczne rozliczanie umów, zawartych z urbanistami lub architektami, w zakresie opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Trzcińsko-Zdrój, w tym kontrola terminowości wykonywanych umów oraz egzekwowanie jakości wykonywanych usług urbanistycznych,

 8. opracowanie projektów zadań do budżetu gminy, w zakresie zapewnienia środków na umowy z urbanistami i architektami oraz na inne koszty, związane z planami zagospodarowania przestrzennego i ,,Studium”,

 9. wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój,

 10. opiniowanie i uzgadnianie strategii rozwoju oraz innych dokumentów strategicznych o znaczeniu wojewódzkim i powiatowym, w tym wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego,

 11. opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin ościennych,

 12. zawiadamianie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu,

 13. nadzór nad opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój i Planami Odnowy Miejscowości,

 14. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczących planów i studium,

 15. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizowanych zadań.

 16. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, a także innych ustaw w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 17. opracowanie projektów zadań do budżetu gminy w zakresie zapewnienia środków na umowy z urbanistami i architektami oraz innymi kosztami związanymi z wydawaniem powyższych decyzji,

 18. przygotowanie zamówień publicznych, w tym opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonywanie usług urbanistycznych, związanych z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 19. nadzór i merytoryczne rozliczanie umów, zawartych z urbanistami lub architektami, w zakresie usług urbanistycznych, w tym kontrola terminowości wykonywanych umów oraz egzekwowanie jakości wykonywanych usług urbanistycznych,

 20. współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie uzgodnień projektów ww. decyzji,

 21. sporządzanie sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań,

 22. przekazywanie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu danych o złożonych wnioskach oraz o wydanych decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 23. wydawanie zaświadczeń o wydanych decyzjach,

 24. wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

V. WSKAűNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

VI. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1) wymiar czasu pracy- pełen etat

2) praca w budynku Urzędu Ratusz Miejski ul. Rynek 15. Miejsce pracy (bez wind i podjazdów) w budynku dwukondygnacyjnym, na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości.

3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

VII. WYMAGANE DOKUMENTY :

1) list motywacyjny podpisany odręcznie;

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisane odręcznie;

3) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe  (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do Lekarza medycyny pracy);

9) dodatkowym atutem będzie przedłożenie referencji z miejsc pracy.

 VIII. INFORMACJE DODATKOWE :

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju


Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję iż:


Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju, jest Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

 

 1. Inspektor ochrony danych w Gminie Trzcińsko-Zdrój - Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju:

Dane kontaktowe:

Inspektor ochrony danych:

Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15 74-510 Trzcińsko-Zdrój

telefon: 91 4148088 wew. 33,

e-mail: iod@trzcinsko-zdroj.pl

2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.


Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@trzcinsko-zdroj.pl

8. Formularz kwestionariusza kandydata oraz Zarządzenie w sprawie nabór na a wolne stanowisko urzędnicze opublikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

    www.bip.trzcinsko-zdroj.pl

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko kierownik referatu Inwestycji, Remontów, Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomościami, Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju” należy złożyć osobiście lub doręczyć listownie na adres: Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

  w terminie do dnia 21 listopada 2019 r.  do godziny 15.30.

10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać od Burmistrza Gminy -  tel. 91 4148088 wew. 27

12. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie. Drugi etap naboru będzie składał się z rozmowy kwalifikacyjnej.

13. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.trzcinsko-zdroj.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

14. Burmistrz Trzcińska -Zdroju zastrzega sobie prawo:

   - odwołania naboru bez podania przyczyny;

   - nie rozstrzygnięcia naboru w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

15. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz.1282 ze zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

 

Trzcińsko-Zdrój, dnia 06 listopada 2019 r.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 08-11-2019 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 08-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 08-11-2019 14:12