Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Gminy Trzcińsko - Zdrój informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Trzcińsko-Zdrój, 11.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Trzcińsko -Zdrój informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji

z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Burmistrz  Gminy  Trzcińsko-Zdrój

na podstawie Uchwały Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r.  w sprawie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu uzyskania zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania informuje o możliwości  składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji

Podmioty uprawnione składają wniosek o udzielenie dotacji do Burmistrza Gminy Trzciśko-Zdrój w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się składanie wniosków o udzielenie dotacji w trakcie trwania roku budżetowego w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Wnioski o udzielenie dotacji w trakcie roku budżetowego, przedstawiane są Burmistrzowi Gminy w celu rozpatrzenia i odpowiednio przygotowania projektu zmian w budżecie.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać wszystkie dane zawarte we wzorze wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2019 r.

Do wniosku dołącza się dokumenty:

l) wyciąg z rejestru właściwego dla danego podmiotu,

2) statut podmiotu ubiegającego się o dotację.

W przypadku niedopełnienia przez podmiot warunków formalnych wniosku o przyznanie dotacji, podmiot będzie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia go w terminie 14 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z przepisami dotyczącymi podmiotu występującego z wnioskiem.

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. wysokość środków przewidzianych w budżecie na przyznawanie dotacji,

  2. znaczenia zadania dla gminy i korzyści płynących dla lokalnych społeczności, w wyniku realizacji zadania,

  3. zgodność celów realizowanych zadań z celami statutowymi podmiotu realizującego,

  4. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów,

  5. ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem uprawnionym. Decyzję o przyznanie dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Rozliczenie dotacji przez podmiot uprawniony następuje z zachowaniem zasady jawnościw terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Rozliczenie powinno zawierać opis wykonywanego zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopii dowodów zapłaty oraz zapłaconych faktur pokrytych w całości lub w część ze środków pochodzących z dotacji oraz ich zestawienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 27-09-2019 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 27-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2019 07:39