Uchwała Nr XLIII/420/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 07 czerwca 2018 roku sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2018.Uchwała Nr XLIII/420/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 1875 z póz.zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm..) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć w roku budżetowym 2018 kredyt konsolidacyjny długoterminowy w wysokości 7.200.000,00 (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) w banku wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

2. Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie bieżącego deficytu oraz na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:

- kwota 942.456,35,zł w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin,

- kwota 1.535.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin,

- kwota 1.085.000,00 zł w Banku SGB o/ Koszalin.

- kwota 2.175.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Chojnie.

3. Kredyt będzie spłacany w latach 2019 do 2033.

§ 2

űródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu gminy pochodzące z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz deklaracją wekslową, oraz ustanowienie hipoteki umownej.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały:

W roku 20017 podjęto działania zmierzające do konsolidacji zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wyniku analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 oraz planu dochodów i wydatków roku 2018 i prognozy lat następnych, oraz planowanych spłat rat kredytów i kosztów obsługi zadłużenia, mając na uwadze zachowanie wymaganych prawem relacji obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia do dochodów budżetowych, proponuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego w wysokości 7.200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego roku 2018 wynikającego z urealnienia planu dochodów i wydatków , przesunięciem spłat kredytów z lat najbardziej wrażliwych na zachowanie ustawowych relacji poziomu obsługi zadłużenia do dochodów budżetowych na lata w których te relację będą zachowane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 12-06-2018 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2018 14:53