Uchwała Nr XXXIX/382/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.


Uchwała Nr XXXIX/382/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm..) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć w roku budżetowym 2018 kredyt konsolidacyjny długoterminowy w wysokości 6 050 000,00 (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w banku wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2. Kredyt zostanie przeznaczony na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:

- kwota 1 035 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin,

- kwota 1 635 000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Szczecin,

- kwota 1 205 000,00 zł w Banku SGB o/ Koszalin.

- kwota 2 175 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Chojnie.

3. Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia Gminy Trzcińsko-Zdrój.

4. Kredyt będzie spłacany w latach 2019 do 2033.

§ 2

űródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne budżetu gminy pochodzące z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały:

W wyniku analizy realizacji budżetu, prognozy dochodów i wydatków roku 2018 i lat następnych, oraz planowanych spłat rat kredytów i kosztów obsługi zadłużenia, mając na uwadze zachowanie wymaganych prawem relacji obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia do dochodów budżetowych, proponuje się zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego w wysokości 6 050 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przesunięciem spłat tych kredytów z lat najbardziej wrażliwych na zachowanie ustawowych relacji poziomu obsługi zadłużenia do dochodów budżetowych na lata w których te relację będą zachowane.

Kredyt konsolidacyjny nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia a jedynie pozwoli spłacić kredyty istniejące w kilku bankach w formie jednego kredytu z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty tych kredytów do 2033 roku. Gmina również nie poniesie żadnych kosztów wcześniejszej spłaty tych kredytów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 14-02-2018 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2018 15:13